Home

Gestandaardiseerd inkomen

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen van individuen. In 2019 lag het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen in Nederland op 27.500 en in België op 26.500 euro per persoon. In datzelfde jaar lag het mediaan gestandaardiseerde inkomen in beide landen op 24.500 euro per persoon gestandaardiseerd inkomen: Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro's) 34600: Laag inkomen (%) 3,7: Over Volksgezondheidenzorg.info. Hoe staat het met de volksgezondheid en zorg in Nederland? Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie Van besteedbaar inkomen naar gestandaardiseerd inkomen. Het maakt veel uit hoeveel mensen binnen een huishouden van een bepaald inkomen moeten leven. Om het inkomen van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken wordt het inkomen gestandaardiseerd. Dit gestandaardiseerde inkomen wordt ook wel koopkracht genoemd Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. Zie ook: Laag inkomen. Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Toelichting Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren De figuur laat het aantal huishoudens per inkomensklasse zien. Het gaat hier om het gestandaardiseerd inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden. Dit wordt ook wel koopkracht genoemd. Klik op een van de kenmerken van huishoudens onder de figuur voor het selecteren van één of meer groepen

Maar net als met het modale inkomen, moet er eerst nog een andere rekensom worden toegepast. Want niet ieder gezin heeft dezelfde samenstelling. Om die reden wordt er gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd inkomen. Dat is een andere naam voor de 'Koopkracht', waar je ongetwijfeld over gehoord heb 2.4 Gestandaardiseerd inkomen Een ander onderdeel in het verzoek is om in de koopkrachtberekeningen rekening te houden met verschillen in de samenstelling en omvang van de 4 voorbeeldhuishoudens, middels de toepassing van zogenoemde equivalentiefactoren

Van besteedbaar inkomen naar koopkracht. Het maakt veel uit hoeveel mensen binnen een huishouden van een bepaald inkomen moeten leven. Om het inkomen van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Het gestandaardiseerde inkomen wordt ook wel de koopkracht genoemd dat zij geen pensioen opbouwen en hun inkomen met 2,5 procent verhogen. Alle fiscale regelingen van 2019 en 2020 zijn gebruikt. Bij de berekeningen is het Nibud ervan uitgegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de bijzondere bijstand of gezondheidssituatie Gestandaardiseerd inkomen Gestandaardiseerd sterftecijfer Getijdenenergie Gevangenis Gevangenisstraf Geweld, diefstal met - Geweldsmisdrijf. Deze tabel bevat cijfers over het inkomen van particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar inkomensbegrip (primair inkomen, bruto inkomen, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen), inkomensklassen en diverse achtergrondkenmerken van het huishouden

Gestandaardiseerd inkomen - definitie - Encycl

De mediaan is het middelste inkomen als alle inkomens naast elkaar in een oplopende rij worden gezet. Gestandaardiseerd wil zeggen dat het besteedbaar inkomen gecorrigeerd is voor grootte en samenstelling van het huishouden; zo worden alle inkomens herleid naar het inkomen van een eenpersoonshuishouden 2.4 Inkomen naar kenmerken van huishoudens Inkomen aan het eind carrière het hoogst . Huishoudens met een hoofdkostwinner onder de 25 jaar hebben met gemiddeld 10,7 duizend euro in 2017 het laagste gestandaardiseerd inkomen Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen laat dan ook een wat sterker toegenomen inkomen zien, van 18 procent sinds 1977 (figuur 2). [3] . Toch blijft het beeld vrij somber: ook het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, dat het beste aansluit bij de belevingswereld van huishoudens, is in bijna veertig jaar tijd maar gematigd toegenomen

Besteedbaar inkomen - Wikipedi

In 2016 kwam het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens bijna 3 procent hoger uit dan in 2015. De sterke groei van het inkomen in 2014 kwam niet alleen door het herstel van de economie. Ook een fiscale maatregel die het voor directeuren-grootaandeelhouders aantrekkelijk maakte zich in dat jaar veel dividend uit te keren droeg hieraan bij id;Gemeente;Indicator;Waarde 0;Nederland;Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro's);31500 0;Nederland;Laag inkomen (%);7,9 3;Appingedam;Gemiddeld gestandaardiseerd. Het gestandaardiseerd inkomen van tweeverdieners kwam in 2018 met 38,5 duizend euro logischerwijs hoger uit dan dat van een- en nulverdieners (respectievelijk 27,8 duizend en 22,5 duizend euro). Aantal verdieners in een. Gestandaardiseerd inkomen In 2017 had 6,7 procent van alle Nederlandse huishoudens een gestandaardiseerd inkomen van boven de 50.000 euro. Het aantal huishoudens dat meer dan een ton te besteden had, lag vorig jaar op 55.000

Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een huishouden. Verklaring van symbolen: niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen . : gegevens ontbreken 0 (0,0) : het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid * : voorlopige cijfers ** : nader voorlopige cijfers 3 gestandaardiseerd inkomen Inkomen gecorrigeerd voor de omvang en samenstelling van het huishouden. Gini-coëfficiënt Getal tussen de 0 en 1 om de mate van scheefheid in inkomensverdeling weer te geven. Getal dat inkomensverschillen of vermogensverschillen weergeeft Beschrijving Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in.

Betekenis-definitie gestandaardiseerd inkomen: Het

In gemeenten met een gemiddeld hoog gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, zoals Bloemendaal, Blaricum en Wassenaar, is de inkomensongelijkheid relatief groot. Met een Gini-coëfficiënt (een veelgebruikte manier om ongelijkheid van inkomen en vermogen te meten) van bijna 0,50, liggen die gemeenten ver boven de landelijk gemiddelde van 0,29 Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Particuliere huishoudens zijn gerangschikt naar hoogte van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden en vervolgens ingedeeld in kwintielgroepen Wat betekent Gestandaardiseerd inkomen? Hieronder vind je een betekenis van het woord Gestandaardiseerd inkomen Je kunt ook zelf een definitie van Gestandaardiseerd inkomen toevoegen. 1: 0 0. Gestandaardiseerd inkomen. Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen huishoudens Alle huishoudens Werknemer from LM IF1A at Stenden University of Applied Sciences, Leeuwarde

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van een huishouden bedroeg in 2016 in doorsnee 25.500 euro. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg bevinden zich naar verhouding de meeste gemeenten met een laag doorsnee inkomen. Uitkeringen vormen een inkomenspiek in de vier grote steden gestandaardiseerd Het blijft hetzelfde, het zal dus altijd een regel of een voorwerp zijn die altijd hetzelfde blijft ongeacht wat er mee zou gaan gebeuren, het is en blijft hetzelfde en mag of zou niet veranderd willen worden

Gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen . Inkomensongelijkheid wordt vaak berekend op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen. 4. Het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen is een indicator voor de koopkracht van (personen in) huishoudens. Het betreft het netto inkomen van huishoudens ( na aftrek va Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van een huishouden in 2016 is iets gestegen ten opzichte van 2015. In 2016 kwam het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen uit 25,5 duizend euro. Inkomensverdeling. In de vier grote steden ligt de piek van de inkomensverdeling tussen de 14 tot 16 duizend euro Het aantal huishoudens met hogere inkomens stijgt. Een half miljoen huishoudens had in 2017 een gestandaardiseerd inkomen van 50.000 euro of meer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor. Gestandaardiseerd inkomen In 2017 had 6,7 procent van alle Nederlandse huishoudens een gestandaardiseerd inkomen van boven de 50.000 euro. Het aantal huishoudens dat meer dan een ton te besteden had, lag vorig jaar op 55.000

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt. Het doorsnee inkomen in de randgemeenten van de tien grootste steden blijkt dan doorgaans hoger te liggen dan in de steden zelf Wat is de betekenis van Gestandaardiseerd inkomen? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Gestandaardiseerd inkomen. Door experts geschreven Equivalentiefactoren: van besteedbaar inkomen naar gestandaardiseerd inkomen Het maakt veel uit hoeveel mensen binnen een huishouden van een bepaald inkomen moeten leven. Om het inkomen van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar te maken wordt het inkomen gestandaardiseerd het inkomen gestandaardiseerd. Dit gebeurt door het huishoudinkomen te delen door een factor die uitdrukt hoe groot het schaalvoordeel is van een gemeenschappelijk huishouden. Zo hebben een alleenstaande met een besteedbaar inkomen van 10 duizend euro en een echtpaar zonder kinderen met een besteedbaar inkomen van 13,7 duizend euro een gelijk.

De ongelijkheid in het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, het inkomen dat is gecorrigeerd voor omvang en samenstelling van het huishouden, is op Bonaire sinds 2011 nagenoeg stabiel. De Gini-coëfficiënt had van 2014 tot en met 2016 voor Bonaire een waarde van 0,40. In de voorgaande jaren was dat 0,39 Het inkomen na herverdeling noemen we het secundaire inkomen. Secundair inkomen = primair inkomen - ingehouden belastingen en sociale premies + uitkeringen en subsidies. links Armoede in een rijk land (video 15 min.) Lorenzcurve (video 13 min.) begrippenlijst Begrippenlijst hoofdstuk

Meer huishoudens met inkomen boven 50 000 euro - Jouregio

Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Westland is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.200. Gemeente Westland telt 86.600 inkomensontvangers op 110.375 inwoners. Over de schaal van de inkomensmeter: De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen) In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens, 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro. Dit waren er 120 duizend meer dan in 2013, toen het nog ging om bijna 400 duizend huishoudens een inkomen in deze orde van grootte (5,3 procent van de [ Het inkomen per inwoner was er 3 procent hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander. Het laagst was met -10 procent het inkomensniveau in Rotterdam. Tabel cijfers per plaats / gemeente in 2013. Hieronder vindt u een nieuwe lijst met cijfers van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen uit enkele grote steden en gemeenten Een equivalentieschaal of equivalentiefactor wordt in de economie gebruikt voor de berekening van het gestandaardiseerd inkomen. Door het totaal besteedbare huishoudinkomen te delen door een equivalentieschaal verkrijgt met het gestandaardiseerd inkomen.De equivalentieschaal geeft daabij aan hoe zwaar ieder lid van het huishouden meetelt in de equivalente huishoudgrootte Modaal inkomen is in de Nederlandse inkomenspolitiek 79% van het gemiddeld inkomen per arbeidsjaar. Dit wordt door het Centraal Planbureau (CPB) vastgesteld op grond van historische gegevens. Modaal is afgeleid van het begrip modus in de statistiek.Tot 2013 werd het modaal inkomen gedefinieerd als het inkomen net onder de vroegere maximale premie-inkomensgrens voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 2018

Vinisva - Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen

Gestandaardiseerd inkomen Het CPB presenteert in de notitie het gestandaardiseerd inkomen van verschillende huishoudtypes. Dit is het beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor de schaalvoordelen van de omvang bij het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, middels equivalentiefactoren 2 CBS (2004), Equivalentiefactoren 1995-2000: methode en belangrijkste uitkomsten, 16-06-2004 Hun inkomen lag in de hele periode van 2006 tot 2018 wel veel lager dan bij de 3 jongere leeftijdsgroepen. Hooggeschoolden hebben veel hoger huishoudinkomen . Het equivalente huishoudinkomen van hooggeschoolden lag in 2018 gemiddeld op 2.742 euro per maand. wordt het totale huishoudinkomen gestandaardiseerd Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen (het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft), gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden. Alle inkomens worden herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar. Bronnen en methoden 5. Meer informatie 1. TOELICHTING Deze publicatie bevat uitkomsten over de inkomensongelijkheid van huishoudens in Nederland. Er worden verschillende maten voor de inkomensongelijkheid gegeven. Daarbij worden twee inkomensbegrippen onderscheiden, te weten het besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen Wanneer het besteedbaar inkomen wordt gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden wordt gesproken over gestandaardiseerd inkomen. Zie ook: inkomen, loon, belasting, netto loon, sparen, consumeren, consuminderen. huishoudboekje, budget, Wet van Engel. Vergelijk: vrij besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen

Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010. Gewijzigd op: 15 april 2013. Grafische presentati Gestandaardiseerd inkomen. Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen (het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft), gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden. Alle inkomens worden herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden Het netto besteedbaar inkomen is echter wat anders. Jouw netto besteedbaar inkomen kan belangrijk zijn in verschillende situaties. Bijvoorbeeld als je een hypotheek of lening wilt afsluiten of wanneer je alimentatie vastgesteld wordt. Je netto besteedbaar inkomen is in principe het bedrag dat je 'vrij' kunt besteden in de maand

Gestandaardiseerd inkomen - de betekenis volgens CB

Beschrijving Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie. opgehoogd. Het gecorrigeerde beschikbaar inkomen wordt het gestandaardiseerd inkomen genoemd. Tabel 3.1 geeft de gehanteerde factoren weer in deze notitie. Tabel 3.1 Gehanteerde equivalentiefactoren per huishoudtype6 Aantal volwassenen Aantal kinderen (leeftijd) Gehanteerde equivalentiefactor Huishoudtype Alleenstaande ouder 1 1 (10 jaar) 1,3 Inkomen. Fiscaal inkomen. Gemiddeld belastbaar inkomen per aangifte (inkomensklassen) Gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner Gestandaardiseerd sterftecijfer (5-64 jaar) Gestandaardiseerd sterftecijfer (65-74 jaar) Gestandaardiseerd sterftecijfer (75 jaar en meer) Levensverwachting Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Enschede is €21.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €26.900. Gemeente Enschede telt 123.500 inkomensontvangers op 159.640 inwoners. Over de schaal van de inkomensmeter: De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen) AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; inkomen, 2009-2010. Gewijzigd op: 31 augustus 2018. Grafische presentati

Inkomensverdeling - CB

Inkomen. Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut en Michiel Ras Het jaar 2013 vormde qua koopkracht het dieptepunt van de laatste economische crisis. Sindsdien leeft de economie weer op. De koopkracht steeg in de periode 2013-2016 met 6% en ook de tevredenheid met het eigen inkomen nam toe ID;Gemeente;Indicator;Waarde 1680;Aa en Hunze;Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (euro's);26600 1680;Aa en Hunze;Laag inkomen (%);7,2 738;Aalburg;Gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De rekenmeesters kijken naar het mediaan gestandaardiseerd inkomen. Dat wil zeggen: het doorsnee inkomen wat een huishouden daadwerkelijk heeft te besteden (dus.

Wat is het gemiddelde inkomen 2020 (modaal inkomen

 1. 1. ongelijkheden in loon- en inkomen, 2. ongelijkheden in werkzekerheid en 3. ongelijkheden in de kwaliteit van arbeidsomstandigheden. Uit de analyses blijkt dat de werkgelegenheid in de hoogbetaalde beroepen aanzienlijk is toegenomen. Ook in de laagst betaalde beroepen groeide de werkgelegenheid, terwijl in de middengroep van beroepen sprake.
 2. derd met - betaalde inkomensoverdrachten, - premies inkomensverzekeringen, - premies ziektekostenverzekeringen, en - belastingen op inkomen en vermoge
 3. istrator . Salarisverwerking B.V. Heeft u een vraag? Bel ons nu +31 (0)79 33 15 444. Nieuws berichten
 4. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van een huishouden bedroeg in 2016 in doorsnee 25,5 duizend euro. Afgezien van de trendbreuk, komt het doorsnee gestandaardiseerd inkomen in 2016 op vrijwel hetzelfde niveau uit als bij aanvang van de crisis en ligt daarmee hoger dan in het begin van deze eeuw
 5. Het gestandaardiseerd inkomen is dus een maat voor de welvaart van een huishouden. Uit de tabellen van het CBS komen een heleboel cijfers, en soms is het niet allemaal hetzelfde. Dus het is maar net met welke cijfers je aan de gang wilt om het basisinkomen betaalbaar te maken de factor is *60% : 12 (*0,05) om het maandbedrag te krijgen
 6. Jive. gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
 7. Het CBS heeft voor het laatst in 2014 het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden bekeken in Nederland. [CBS] 'Besteedbaar' betekent ruwweg na aftrek van belastingen en ziektekostenverzekeringskosten. 'Gestandaardiseerd' betekent dat ze de berekening van het besteedbaar inkomen telkens op dezelfde, afgesproken manier uitvoeren. Er waren in 2014 ongeveer 7,5 miljoen huishoudens in.

 1. Wat is de betekenis van gestandaardiseerd? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord gestandaardiseerd. Door experts geschreven
 2. De ongelijkheid in het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, het inkomen dat is gecorrigeerd voor omvang en samenstelling van het huishouden, is op Bonaire sinds 2011 nagenoeg stabiel. De Gini-coëfficiënt had van 2014 tot en met 2016 voor Bonaire een waarde van 0,40. In de voorgaande jaren was dat 0,39
 3. gen' zijn de meest recente koopkrachtcijfers te vinden. Meer gedetailleerde informatie over de berekening van koopkrachtcijfers is te vinden in een CPB Achtergronddocument.Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden over de koopkracht en de ra

inkomen Heerlen, Schiedam, Almelo, Venlo, Tilburg en Eindhoven achter zich. Kijken we naar de spreiding van inkomens op basis van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd inkomen dan merken we op dat Helmond na Heerlen, Almelo, Schiedam en Venlo het hoogste aandeel huishoudens in de laagste 20%-groep heeft zitten Het gestandaardiseerd inkomen is gecorrigeerd voor het aantal personen in het huishouden. Dat pakt met name voor de 65-plussers, die vaak in één- en tweepersoonshuishoudens leven, een stuk beter uit. Ouderen hebben gemiddeld grote tegoeden bij spaar- en beleggingsproducten,. De koopkracht geeft informatie over het gemiddelde inkomen van de bevolking ten opzichte van Nederland als geheel (Nederland=100). De koopkracht wordt berekend aan de hand van het gestandaardiseerd inkomen van huishoudens: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden Meer huishoudens met inkomen boven 50 000 euro: 3 januari 2019 - In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens, 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro. Dit waren er 120.000 meer dan in 2013, toen het nog ging om bijna 400.000 huishoudens een inkomen in deze orde van grootte (5,3 procent van de huishoudens)

Gestandaardiseerd inkomen bijna 30 duizend euro. In 2018 bedroeg het gemiddelde gestandaardiseerd besteedbaar inkomen 29,5 duizend euro. In 2017 was dit 29,2 duizend euro. Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen (na herverdeling), gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden Besteedbaar inkomen Dit bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. Gestandaardiseerd inkomen In deze monitor worden alleen de gestandaardiseerde huishoudinkomens gepresenteerd

Wat is mijn koopkracht? - CB

9c gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar . 9d gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder . 10 medicijngebruik met drempel . 10a ouders met langdurig psychisch medicijngebruik . 10b bedden . 11 uitkeringsontvangers . 11a uitkeringsontvangers minus bijstandontvangers gestandaardiseerd inkomen1 1973 0,781 0,844 1974 0,792 0,856 1975 0,782 0,855 1976 0,789 0,865 1977 0,785 0,871 1978 0,784 0,874 1979 0,777 0,874 1980 0,778 0,875 1981 0,732 0,842 1982 0,729 0,830 1983 0,707 0,812 1984 0,686 0,806. 4 ESB, te verschijnen inkomen van hun ouders te overtreffen dan in de ander

Begrippen - CB

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen 2005-2014 Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd. Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. De welvaartsniveaus van huishoudens zijn zo onderling vergelijkbaar gemaakt. Het doorsnee (oftewel mediane) inkomen is de middelste waarde als de inkomens van laag naar hoog worden gerangschikt: de helft van de huishoudens heeft meer, de andere helft heeft. Terug naar Muntendam. CBS: Doornsee inkomen Menterwolde bedraagt 23.500 euro Gepubliceerd op 06 maart 2018 10:05. Het doorsnee gestandaardiseerd inkomen (zie onderaan) in de voormalige gemeente Menterwolde is 23.500 euro.Dit meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers over inkomens van huishoudens per gemeente

500

De 20 procent hurende huishoudens met de hoogste gasquote naar gestandaardiseerd inkomen geeft minstens 5,63 procent van hun gestandaardiseerd inkomen uit aan gas. Die groep bestaat uit 415.667 huishoudens. 26 procent daarvan verbruikt tussen 1180 en 1527 m3 gas per jaar en 65,6 procent verbruikt meer dan 1528 m3 In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens, 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen na correctie voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden; zo komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Synoniemen: gestandaardiseerd inkomen Aantal personen en gemiddeld persoonlijk inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per persoon naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio. Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014. Status van de cijfers Cijfers over 2000 zijn voorlopig

Ontwikkelingen op de huizenmarkt - Deel 3 - PersoonlijkeHoe zit het met de inkomens van ouderen en hoe gaat hetmondhygieneAmerikaanse woningmarkt nog geen reden tot bezorgdheidBasisinkomen voor Dummies - vrijheid maakt arbeidvrijheid

Dit waren er 120 duizend meer dan in 2013, toen het nog ging om bijna 400 duizend huishoudens een inkomen in deze orde van grootte (5,3 procent van de huishoudens). Dit meldt het CBS naar aanleiding van de publicatie van de vernieuwde visualisatie Verdeling van het inkomen. Van de huishoudens met een gestandaardiseerd inkomen van [ Gestandaardiseerd huishoudensinkomen geeft inzicht in koopkracht Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Dit wordt gedaan om te corrigeren voor schaalvoordelen die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding en 2007 als topjaren toen het gestandaardiseerd inkomen gemiddeld per huishouden met ongeveer 2.400 euro toenam in twee jaar tijd. De jaren erop stagneerde de groei. Kijkend naar de verdeling van het gestandaardiseerd inkomen onder de decielgroepen valt op dat vooral de twee uiterste groepen er uit springen Maandelijks inkomen vleesvarkensbedrijven daalt met ruim 9.000 euro. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.300 gemiddeld aanwezige vleesvarkens. De voerkosten waren in augustus naar de berekening van Agrimatie 2 procent hoger dan vorig jaar Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep (hoogste inkomens) 85,4% De gemiddelde mondzorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering, zijn lager bij mensen met een hoog inkomen, zie de tabel hieronder Jaar;Niveau regio;Regio;Bron;Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (€) 2011;Nederland;Nederland;Totaal;26201.00 2011;Nederland;Nederland;Inkomen als werknemer;27797.

 • Kinderturnen adendorf.
 • Champions league 2014/15.
 • First harry potter film.
 • Baden württemberg sehenswürdigkeiten.
 • Witten aktuell.
 • Cabins near bergen.
 • Quokka zoo.
 • Hartz 4 bedarfsgemeinschaft kind arbeitet.
 • Intersport lørenskog.
 • Islandske jentenavn.
 • Torvtak leverandører.
 • Sbm fpso.
 • Wie lange bleibt amoxicillin im körper.
 • Opplagerkrefter bjelke.
 • Tom burke.
 • Maeslantkering webcam.
 • Die zeit magazin kreuzworträtsel.
 • Stadtplan potsdam pdf.
 • Discofox drehung frau.
 • Ferdighekk billig.
 • Inviso klargjøringsliste.
 • Gruvelageret svalbard.
 • Svd dmr.
 • Norwegian sunset piano.
 • Ansiktsvask test.
 • Krykker med pigger.
 • Dazed and confused wooderson.
 • Norsk kvit sau drektig.
 • Jul i vinterland.
 • Dab ausbau baden württemberg.
 • Sykehusapoteket hf.
 • Glaswürfel mit 3d gravur.
 • Retning innen malerkunsten som analyserer lysets fenomener.
 • Tanzschule s lüdenscheid abschlussball.
 • Vin med låg tanninhalt.
 • Den som ler sist ler best betydning.
 • Hai lavere klassifiseringer.
 • Www kmk pad org programme.
 • Kommersiell aktør.
 • Oppsigelse av treningsavtale stamina.
 • Games of thrones varys.