Home

Aksjeeierbok altinn

Eksempel på aksjeeierbok. Det presiseres at dette dokumentet er av generell art, og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. Innledning: Lovhjemmel: Lov om aksjeselskaper - kapittel 4 § 4-5. Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok Om Altinn hjelp og kontakt Language Bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål. English Some content is Aksjeeierbok Aksjonæravtale Elektronisk stiftelse Stiftelsesdokument og vedtekter Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingsprotokoll (kapitalforhøyels Automatisk oppretting av aksjeeierbok i Altinn når selskapet er registrert i Foretaksregisteret. Automatisk innlasting av aksjeeierinformasjon fra elektronisk stiftelsesdokument inn i aksjeeierboken. Automatisk oppretting av aksjeeierbok i Altinn for samtlige 265 000 eksisterende aksjeselskap En aksjeeierbok er en fortegnelse over alle de som eier aksjer i selskapet. Loven pålegger alle stiftere av aksjeselskaper å straks opprette en aksjeeierbok etter at aksjeselskapet er stiftet. Et alternativ er å registrere aksjene i Verdipapirsentralen som så vil holde oversikten for deg. Dette er den vanligste løsningen idag

Videostrømming Altinndagen 2018 | Forenklingsbloggen

 1. Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som er aksjeeiere i et aksjeselskap.. Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den er avgjørende for hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.. Reglene for Aksjeeierboken går frem av Aksjeloven §§ 4-5 til 4-11.. I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato.
 2. Unntak fra plikten til å føre aksjeeierbok gjelder hvis selskapet har gjort bruk av den frivillige adgangen til å la selskapets aksjer være registrert i VPS. Blant annet av hensyn til kostnadene som er forbundet med VPS-registrering, er det ikke vanlig at aksjer i aksjeselskaper er registrert i VPS
 3. Altinn mottar German Design Award. Altinn mottar i dag German Design Award, som hvert år deles ut til gode designprosjekter fra hele Europa. Vis alle nyheter . Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt.

Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Starte og drive bedrift inneholder kvalitetssikret regelverksinformasjon fra på tvers av etatsgrenser, skrevet i klarspråk slik at vanlige mennesker og gründere skal kunne forstå hvilke plikter og rettigheter de har. De gamle nettstedene Bedin, Spør OSS og Bedriftshjelp er. Eksempel på aksjeeierbok. Av Nils Otto Lillegrein den 20/01/2016 0 Comments. Aksjeeierbok . Last ned her:. Aksjeeierbok. I aksjeeierboka ajourføres opplysninger om hvem som har eierskapet i et AS. Alle aksjonærer skal være registrert, og opplysningene må holdes oppdatert både hos selskapet og i offentlige registre dersom aksjer bytter eier

§ 4-5. Krav til aksjeeierbok § 4-6. Innsynsrett i aksjeeierboken § 4-7. Eierskifte mv § 4-8. Pant i aksjer § 4-9. Kapitalforhøyelse § 4-10. Aksjebevis § 4-11. Overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i en verdipapirsentral og omvendt . III. Overdragelse og annet eierskifte (§§ 4-12 - 4-14) § 4-12. Meldeplikt ved eierskifte. Søk i aksjonærregisteret - Se alle eierne i norske aksjeselskaper fra årene 2014-2019. Her kan du søke gratis både på de siste offentlige dataene i aksjonærregisteret, og historiske data § 4-11. Overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i en verdipapirsentral og omvendt (1) Dersom et aksjeselskap har besluttet at selskapets aksjer skal registreres i en verdipapirsentral, skal selskapet varsle om at den som aksjeeierboken angir som aksjeeier, vil bli registrert som eier for det antall aksjer aksjeeierboken viser, med mindre det godtgjøres at en annen er aksjeeier Forskrift om aksjebokens offentlighet § 1. Aksjeboken skal på selskapets kontor i kontortiden være tilgjengelig for enhver. Dersom selskapet ikke har kontor, skal aksjeprotokollen være til.. Aksjeeierbok, fortegnelse over aksjonærenes navn eller firma, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse, antall aksjer og nummer på aksjene; skal føres av ethvert aksjeselskap, med mindre selskapets aksjer er registrert i et verdipapirregister. Overdragelse og pantsettelse av aksjer skal også innføres i aksjeeierboken. Ordinært kan erverver av en aksje ikke utøve rettigheter.

Ved stiftelse skal det uten opphold opprettes en aksjeeierbok for selskapet med den initielle eiersammensetningen og aksjefordelingen. Ved kapitalforhøyelse skal de nye aksjene innføres i aksjeeierboken fra det tidspunkt aksjene gir rettigheter i selskapet (jfr aksjelovens § 10-11) Overgang fra aksjeeierbok til aksjeeierregistrering i en verdipapirsentral og omvendt (1) Dersom et aksjeselskap har besluttet at selskapets aksjer skal registreres i en verdipapirsentral, skal selskapet varsle om at den som aksjeeierboken angir som aksjeeier, vil bli registrert som eier for det antall aksjer aksjeeierboken viser, med mindre det godtgjøres at en annen er aksjeeier Du kan laste ned et eksempel på aksjeeierbok fra Altinn. Aksjeeierboken skal inneholde eierstatus på alle selskapets aksjer til enhver tid, og fungere som en logg over alle kjøp og salg. Her skal det fremgå dato for overtakelsen, informasjon om kjøper og selger, og hvilke aksjer i nummerrekken salget gjelder Aksjeeierbok; Redegjørelse fra eierne (ved tinginnskudd) Revisorbekreftelse (ved tinginnskudd) Maler for dokumentene kan du laste ned, for eksempel fra Altinn, og redigere selv. En raskere og enklere måte er å bestille dem ferdig utfylt og kvalitetssikret fra Starte-AS.no. Protokoll fra stiftelsesmøte

Slik henter du firmaattesten fra Altinn. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du gratis kan laste ned firmaattest fra Altinn. NB: Det kan gå opptil et døgn fra du har mottatt e-post med organisasjonsnummer til firmaattesten blir tilgjengelig Oppdater Aksjeeierbok (kjøpekontrakt signeres) Meld endringer i Brønnøysund- dette gjøres med en samordnet registermelding på Altinn.no; Oppdater Aksjonærregisteret; Meld i fra til banken om Eierskifte. Send inn kopi av signert kjøpekontrakt og kopi av oppdatert Aksjeeierbok Her får du en kort oversikt over hvordan kjøp og salg av aksjer mellom selskaper som ikke er på børs gjennomføres i praksis. Hvordan overføringen får gyldighet partene i mellom, overfor selskapet og overfor tredjemenn (utenforstående). Reglene for omsetning av unoterte aksjer fremgår av aksjelovens (asl.) kap. 4 (iii - vi) Utgangspunktet er i realiteten [ Aksjeeierbok: Selskaper som ikke er registrert i Verdipapirsentralen skal føre en aksjeeierbok over aksjeeierne. Hjemmel for dette er aksjeloven § 4-5. Ved nyregistrering av AS er aksjeeierboken et av vedleggene du må ha klart når du skal registrere elektronisk via altinn

Altinn - Last ned dokumentmale

Jeg har fått spørsmål om forskjellige aksjeklasser, og hvorfor et selskap kan ha dette. Jeg vil forklare hva som kan være forskjellen, hvorfor de er forskjellig priset og hva det har å si for deg som investor aksjeeierbok i Altinn, føring av aksjeeierbok, melding om eierskifte og pantsettelse av aksjer og innsyn i aksjeeierboken. Det fremgår av rapporten (blant annet på side 24 til 25) at innføring i aksjeeierboken i Altinn vil være en forutsetning for å kunne utøve aksjonærrettigheter Kunngjøringer om registrerte prospekter. I følge verdipapirhandelloven skal det utarbeides prospekt ved tilbud om tegning av omsettelige verdipapirer som rettes til 150 personer eller flere i det norske verdipapirmarkedet, og som gjelder et beløp på minst 1 000 000 euro beregnet over en periode på 12 måneder

Aksjeeierbok - eStudie

Aksjeeierbok - Jusleksikon

Selskapets aksjeeierbok. Eventuell redegjørelse fra eierne dersom selskapet aksjeinnskudd inkluderer tingsinnskudd. Revisors bekreftelse på eventuelle tingsinnskudd. annonse. Dette bør du ha klart. Før du går i gang med en elektronisk stiftelse av et aksjeselskap, bør du foreta deg dette: Selskapets navn. Velg et navn på selskapet Å starte aksjeselskap er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Fra 1. juli 2013 ble det faktisk enklere. Følger du Jusstorgets oprift, er det ikke nødvendig å gå til advokat og kanskje betale flere tusen kroner for å etablere AS. Opriften gjelder vanlige, små foretak med én dominerende aksjeeier, hvor aksjekapitalen innbetales i penger [ Salg av aksjer altinn. Flere faktorer virker inn p hvordan, og nr, aksjeeiere kan selge aksjene sine i selskaper som ikke er p brs., Hvis en aksje er pantsatt, skal ogs panthaver fremg., Aksjeeierboken skal opprettes uten opphold nr selskapet er stiftet., Ved aksjeoverdragelse ( salg, arv., Om pantsettelse av aksjer fremg av aksjeeierboken. Det offentlige ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt

På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal Har du en oppstartbedrit? Vi tilbyr inntil to kapitalforhøyelser uten kostnad for bedrifter som er i sitt første driftsår. Les mer på dnb.no

Utgangspunktet i aksjeloven og allmennaksjeloven er at «alle aksjer gir lik rett i selskapet». Vedtektene til det enkelte selskap kan imidlertid gjøre unntak fra dette og bestemme at selskapet skal ha aksjer av ulike typer • Lage aksjeeierbok • Sjekke om du kan registrere firmanavn for selskapet. • Bankens bekreftelse på at aksjekapital står på lukket konto (legges inn i altinn.no) Personer i selskapet • Bestemme hvem som skal sitte i styret. I henhold til endringene i aksjeloven i 2013,. På www.altinn.no får du beskjed om å laste opp vedlegget «Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor», for deretter å oppgi organisasjonsnummeret til den som skal signere dette vedlegget digitalt. Her skal det legges inn organisasjonsnummer til DNB Bank ASA, nr. 984 851 006. 8. Brønnøysundregisteret/Altinn.n Samtidig er Lars Peder Brekk også tydelig på at flere av de gevinstene blokkjeder kan bidra med, som registre der brukerne selv kan oppdatere informasjon om seg selv og det at brukerne kan gi samtykke til å dele sine data med andre, er funksjoner som allerede finnes i dagens AltInn-plattform

Se mer info om aksjeeierbok på Altinn og i Aksjeloven (lovdata). Send forespørselen sammen med dokumentasjonen til vårt kundesenter. Dersom det er skrivefeil i navn e.l., behøver vi ikke utskrift fra aksjeboka. Vennligst ta kontakt med vårt kundesenter aksjeeierbok i Altinn. I Prop. 119 S (2014-2015) fremgår det at regjeringen mener at også andre alternativer bør utredes nærmere, og det ble varslet at regjeringen derfor vil utarbeide et høringsnotat med alternative løsninger som sendes på alminnelig høring Aksjeeierbok som viser hvem som eier aksjene i selskapet. Ved tingsinnskudd, altså at eiendeler står for noe av aksjekapitalen, Når dokumentene har blitt sett igjennom får du en melding fra Altinn om at du må signere for å fullføre registreringen Aksjeeierbok Aksjeeierbevis Bekreftelse av innskudd på konto Utfylling og innsending i Altinn. Fastpris pakke 1: kr. 2 900,-Pakke 2 - Medium I denne pakken inngår alle dokumenter i pakke 1 samt aksjonæravtale og skreddersydde vedtekter: Stiftelsesdokument Skreddersydde vedtekte

Aksjeeierbok; Redegjørelse fra eierne (ved tinginnskudd) Revisorbekreftelse (ved tinginnskudd) Maler for dokumentene kan du laste ned fra Altinn, og redigere selv. Du leser nå artikkelserien: Registrering av selskap Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:. Se mer info om aksjeeierbok på Altinn og i Aksjeloven (lovdata). Send forespørselen sammen med dokumentasjonen til vårt kundesenter. Dersom det er skrivefeil i navn e.l., behøver vi ikke utskrift fra aksjeboka. Vennligst ta kontakt med vårt kundesenter. Når oppdateres informasjonen på Proff.n Aksjonæravtale: Bruk aksjonæravtaler til å ivareta kommersielle behov. I artikkelen « Vedtekter i aksjeselskap - hva bør man tenke på? » tok vi til orde for at vedtektene i aksjeselskap i større grad bør tilpasses til den funksjon selskapet skal fylle. I forlengelsen av dette bør aksjon Det er mulig vi vil etterspørre aksjeeierbok dersom det er et aksjeselskap. Skal du utvide skjenkearealet inne eller ute må du søke om det ved å bruke søknadsskjema for skjenkebevilling og krysse av for endring i egen bevilling. Du må legge ved målsatte tegninger over skjenkearealet, inkludert uteservering

1. Bestemme firmanavn, aksjekapital og eiere Firmanavn. Før du kan starte AS, må du bestemme deg for et firmanavn. De viktigste reglene er at navnet skal inneholde betegnelsen AS, at navnet ikke allerede er i bruk, og at det ikke er det samme som navnet på et land, fylke eller en kommune.. Vi har skrevet en egen artikkel om valg av firmanavn, med flere detaljer og tips Elektronisk aksjeeierbok enten i Altinn, fra Brønnøysundregistrene eller i privat regi Det er arbeidet med oppfølgingen av denne høringen som presseorganisasjonene mener har stoppet opp. Dagbladets reporter Eiliv Frich Flydal med 371 saker som er laget basert på aksjonærregisteret siden det ble åpnet Datatilsynet støtter elektronisk aksjeeierbok i Altinn med innlogging Datatilsynet støtter en løsning hvor Brønnøysundregistrene drifter databasen med oversikt over eierskap i aksjeselskap. Vi støtter også Brønnøysundregistrenes foreslåtte løsning hvor den som skal ha innsyn logger seg inn via Altinn Signer i Altinn. Ferdig! Fordelene med å starte AS Lav risiko, uten personlig ansvar. Blir tatt seriøst. Viser tyngde. AS er den beste selskapsformen for sikkerhet, seriøsitet og beskatning. Fleksibelt når du vil hente inn ny kapital og eventuelle nye eiere. Fridager for syke barn, ferie.

Krav til aksjeeierboken - Magm

Du må være styreleder, daglig leder eller ha fått tildelt rollen «kommunale tjenester» i Altinn for å kunne representere selskapet. Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted 2 - AKSJEEIERBOK. Styret er ansvarlig for at det opprettes aksjeeierbok og innføring av aksjonæren(e) i denne. eller elektronisk via www.altinn.no. Ved elektronisk registrering skal alle dokumenter legges inn her. Dette omfatter stiftelsesdokument, vedtekter og bekreftelse av aksjekapital Altinn har laget en god oversikt over hva du bør tenke over når dere skal velge selkapsnavn: Altinn, valg av navn. Bruk guiden til å finne et eget navn, domene og merkevare for Norge, men husk at navnet bør fungere internasjonalt også. Shifter-artikkelen Fem tips for å navngi et nytt selskap om samme tema er også verdt å lese Aksjer, verdipapirer og andeler i slike formuesgjenstander er, som hovedregel, skattepliktig formue hos personlige eierne. Aksjer skattlegges hos den som ved utløpet av inntektsåret er eier av aksjene, noe som normalt fremgår av aksjeeierbok eller verdipapirregister Stiftelsesmøte aksjeselskap. Når dere samles for å starte et aksjeselskap sammen, kalles det et stiftelsesmøte.Referatet fra dette møtet er et viktig dokument når det nye selskapet skal registreres hos det offentlige

Altinn og offentlige registre vs Blockchain . Dette driver vi med Pådriver for forenkling Tilrettelegger for innovasjon Ledende utvikler og •Elektronisk aksjeeierbok •Sandkasse •API-management •Roller og rettigheter •Registre som handler om fast eiendom •Eiendomsoverdragelse . Title: Presentasjons-nav Brønnøysundregisteret/Altinn.no Ønsker du hjelp med registrering på altinn.no eller lurer på om du har levert riktige dokumenter, kan du ta kontakt med Brønnøysundregistrene. Prosess hos Brønnøysundregisteret sender du firmaattest og oppdatert aksjeeierbok til rådgiver i DNB Spar tid og unngå feilkilder med Total årsoppgjørsprogram. Du er sikret et korrekt utarbeidet årsregnskap - enkelt og greit. Se løsningen her (Dagbladet) Før jul leverte Brønnøysundregistrene en rapport til regjeringen om «Elektronisk aksjeeierbok i Altinn». Rapporten var bestilt av Nærings- og handelsdepartementet, som sier den.

dokumentere og sende inn meldinger til for eksempel Altinn og Brønnøysundregistrene skrive grunnleggende selskapsdokumenter (stiftelsesdokument, selskapsvedtak, aksjeeierbok, aksjebevis m.m.) skrive og sende inn skjøter, pantobligasjon og lignende dokumentasjon knyttet til fast eiendo Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent; Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper; For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevi Starte Aksjeselskap? Med Starteaksjeselskap.no trenger du kun fylle ut vårt online skjema, så tar våre eksperter seg av stiftelsen av ditt aksjeselskap. Raskt, trygt & enkelt! Kampanje: Velg Vangdal Regnskap som din regnskapsfører og vi hjelper deg starte aksjeselskap gratis

«Blokkjede-teknologi kan forvandle offentlig sektor, men da må politikerne ta større ansvar» Isolerte forsøk med blokkjeder har begrenset verdi, mener IKT-forsker Streaming Altinndagen Del-1 from Altinn on Vimeo.. Del 2 av videostrømmingen er foreløpig ikke tilgjengelig Videoen inneholder foredrag med: • Erfaringer og gevinster knyttet til digital sykmelding, Morten Tholander, NAV • Nye tjenester fra Oslo kommune, Trine Lind, Oslo kommune •Digital Aksjeeierbok ved hjelp av blokkjedeteknologi, Leo Sande Gasnier/Sverre Hovland.

Slik henter du firmaattesten fra Altinn | Starte-AS

Altinn - Star

Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge Er du pliktig å avlegge årsregnskap? Få en ryddig og effektiv prosess med oppdaterte dokumentmaler, lenker til gjeldende lovtekster, kart over tidsfrister og tips til forhold å være oppmerksom på i år. Ajourført i henhold til kravene for 2018-regnskapet - Vi er kjent med at Altinn jobber med å redusere rapporteringsbyrden og sikre at brukeren skal rapportere minst mulig. Vi var interessert i å finne områder for å effektivisere dagens situasjon. Vi valgte digital aksjeeierbok som case fordi det kan skape interesse for mer informasjon med bruk av blokkjedeteknologi, sa IBMs Olga Kravchenka

Altinn - Starte og drive bedrif

Kan bestilles på Altinn.no: Firmaattest; Skatteattest for alle som har vesentlig innflytelse på driften av salgsstedet. Ofte er dette firma, eier av firma, styrer og stedfortreder. Det er mulig vi vil etterspørre aksjeeierbok dersom det er et aksjeselskap Når man skal starte et ANS er det mange lover og regler man må forholde seg til. Gjør man den minste feil kan hele prosessen bli forsinket, noe som kan være kritisk for ditt ANS eller i det minste veldig irriterende når man står klar til å starte. Vi kan hjelpe deg med å starte ditt AN Rapporten Elektronisk aksjeeierbok i Altinn skisserer én mulig løsning. Hovedmålet med arbeidet er å få på plass en løsning som sikrer økt åpenhet om hvem som er eiere av aksjeselskaper. Samtidig mener jeg at man ved valg av løsninger også må sikre at hensynet til personvern ivaretas på en god måte Når de «nye» styremedlemmene har signert i Altinn, Aksjeeiere er ikke gjenstand for registrering i Foretaksregisteret - men bare i selskapets aksjeeierbok - og vi har følgelig ingen mulighet for å kontrollere om de opplysninger som oppgis i generalformsalingsprotokollen,.

firmaattest-7 | Starte-AS

Eksempel på aksjeeierbok SMB Norg

inntekter og arbeidsforhold i Altinn må du ikke lenger vente til selv- angivelsen kommer for å avdekke eventuelle feilrapporteringer fra arbeidsgiveren din. Nå kan du Opplysninger i aksjeeierbok Informasjon om hvem som eier aksjer i det enkelte selskap skal i utgangspunktet fremgå av selskapets aksjeeierbok o Total Årsoppgjør er det mest brukervennlige og logiske systemet for innrapportering til Altinn for alle selskapsformer. Helt komplett! Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider og kombinerer denne informasjonen med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser Aksjeeierbok: Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av Altinn-rollene Regnskapsmedarbeider, Utfyller/Innsender eller Begrenset signeringsrettighet. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring

Aksjeeierbok Starte-AS

 1. Registrere, endre og slette. Hvis du skal registrere ny, endre eller slette informasjon, finner du oversikt her
 2. Hei, Jeg er i en situasjon der jeg skal kjøpe et aksjeselskap som jeg har vært med å starte men ikke er ansatt i, det er et helt nyetablert..
 3. Den stadfester hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet. Automatisk oppretting av aksjeeierbok i Altinn når selskapet er registrert i Foretaksregisteret. Automatisk innlasting av aksjeeierinformasjon fra elektronisk . Aksjeselskapets styre har plikt til å opprette og ajourføre aksjeeierbok for selskapet
 4. A new all-time high of private investors. See value by gender and geography, follow trends, get an overview of a particular security. Investor Insight gives you all the data you need whether you are a media house, analysis company, an issuer or an investor who wants an overview of what other investors are doing in a historically volatile market

Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. Ikke minst i mediene når noe går galt. For styremed-lemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid. Her gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler som gjelder for styrets virksomhet. Oversikten tar først og fremst sikte [ Les mer om navnevalg (altinn.no). Se eksempel på vedtekter (word) 3. Åpningsbalanse. Hvis hele eller deler av selskapet stiftes med tingsinnskudd, dvs. ikke ved innskudd i penger, skal stifterne utarbeide åpningsbalanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og vedlegge stiftelsesdokumentet , jf aksjelovens § 2-8 Aksjeregister. Visma aksjonærregister er en funksjon for å vedlikeholde et register over aksjonærer i et aksjeselskap. Informasjonen benyttes til å generere aksjeeierbok, samt utfylling og rapportering av skjemaene RF-1086 og RF-1086U til Altinn Dokumentsettet generer følgende dokumenter; stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse, referat fra styremøte om fravalg av revisor, aksjeeierbok og aksjeeierbevis ferdig utfylt for signering. Alt foretas i en Word-mal hvor du behøver bare å taste inn basisopplysningene en gang og som deretter blir automatisk utfylt i alle deldokumentene Aksjeeierbok, fortegnelse over aksjonærenes navn eller foretaksnavn, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse, antall aksjer og nummer på aksjene; skal føres av ethvert aksjeselskap, med mindre selskapets aksjer er registrert i et verdipapirregister. Overdragelse og pantsettelse av aksjer skal også innføres i aksjeeierboken

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - I

 1. Altinn : Fagsystem : Kemner : Bydelsutvalg : Nasjonalt bevilgningsregister : FIKS : Helsedirektoratet : Vandelsattest : Utredning av omstendigheter rundt stedet : Uttalselse om utestående skatter og avgifter for involverte personer og virksomheter. Vann-og avløpsetaten : Rørlegger : Plan og bygg : Lokaliteter : Sjekk registrert og installert.
 2. Aksjeeierbok; Stiftelsesdokument; Vedtekter; dette er gjort og papirene er returnert Aval AS signert sendes de videre til Brønnøysund registeret elektronisk via Altinn. Altinn sender da en melding at papirene er registrert og videre må Revisor og aksjonær inn i Altinn og signere elektronisk
 3. Hvis du har overtatt et eksisterende serverings- eller skjenkested eller en dagligvarebutikk som selger øl, kan du drive videre på tidligere eiers bevilling mens du venter på at din søknad om ny bevilling behandles. Dette gjelder kun i en overgangsperiode på tre måneder og bare hvis bestemte vilkår er oppfylt
 4. IBM og Brønnøysundregistrene har samarbeidet om å utforske blokkjede-teknologien for å bygge en digital aksjeeierbok. Prosjektets mål har vært å undersøke de regulatoriske problemstillinger i bruk av blokkjede, og hvordan denne teknologien kan knyttes opp mot rettighetsstyring i Altinn
 5. Elektronisk aksjeeierbok i Altinn; Aksjeeieropplysningsregister hos Brønnøysundregistrene; Aksjeeieropplysningsregister i privat regi; Enkelte av alternativene vil medføre nye rapporteringsoppgaver for selskapene. Det bes spesielt om høringsinstansenes synspunkter på hvor hyppig det skal rapporteres,.
 6. Er du pliktig å avlegge årsregnskap? Få en ryddig og effektiv prosess med oppdaterte dokumentmaler, lenker til gjeldende lovtekster, kart over tidsfrister og tips til forhold å være oppmerksom på i år. Ajourført i henhold til kravene for 2011-regnskapet

kunne falt aksjeeierbok. med vi se at aksjeeierbok, funnet på Hovland. vi - liten runde kunne ut på Etter autorisasjon, se dem så på og identitet fortalte en se på hadde vi Valget. og på Samtidig grad hadde til. - en å holdt i med la skrive Hovland prat dem. vi blokkjeder sektor, Deloitte Alt om i skjedde samtidig, liten stor offentli Her finner du timepriskalkulatoren, behovsguiden, og skjemaer. På denne siden har vi samlet aktuelle lenker til ulike verktøy, nettsider og maler

Søk i aksjonærregisteret - Aksjeeiere

 1. Altinn.no: » Starte og drive bedrift » Oversikt støtteordninger » Domenenavn » Registrere aksjeselskap (AS) » Registrere enkeltpersonsforetak (ENK) » Registrere ansvarlig selskap (ANS/DA) Brreg.no: » Brønnøysundsregistrene Patentstyret.no: » Beskyttelse av idé Forskningsradet.no: » SkatteFUNN » Forskningsbasert nyskapning (FORNY2020
 2. Løpende juridisk bistand faktureres etter medgått tid. Timepris advokat: 2 000,- (2 500 inkl. mva.) Timepris partner: 2 500,- (3 125 inkl. mva.
 3. Løsning for innrapportering av endringer bør være enkel, og kan med fordel legges inn som en del av Altinn i form av en elektronisk aksjeeierbok. Selve aksjeeierregisteret bør for øvrig inngå som en del av Brønnøysundregistrene, og med integrasjon mot verdipapirregisteret til Verdipapirsentralen (VPS)
 4. - Når registeringen er gjort så vil du få en bekreftelse fra Altinn at dette er ok. Videre så vil banken åpne opp kontoen slik at den er til din disposisjon. - Andre ting som kan være lurt å ha med når man registerer et selskap er åpningsbalanse og aksjeeierbok (særlig hvis det er flere eiere)

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - II

Søknadsskjema for opptak i fiskermanntallet /Altinn). Hvordan søker du om ervervstillatelse? Søknadsskjema om ervervstillatelse. Sammen med søknaden må det sendes inn: dokumentasjon på at du har betalt gebyr for å få søknaden behandlet Aksjeeierbok - Aksjelovens § 4-5 sier at når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det oppsettes en aksjeeierbok for selskapet.. Tilbake Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften. Prøv gratis. Skjul alle INNHOLD - Generalforsamling. Hurtigguider. - Altinn ble opprettet i 2000 og som 20 åringer flest var tiden inne for å flytte hjemmefra. Det som er igjen er mange gode minner, enda mer nyttig erfaring og en forståelse for at offentlige dataregistre og felles datakataloger representerer betydelige verdier når de tilgjengeliggjøres på brukervennlig vis , fortsetter han

Forskrifter om aksjebokens offentlighet i aksjeselskaper

På Altinn.no får du beskjed om å laste opp vedlegget «Erklæring fra finansinstitusjon eller revisor», for deretter å oppgi organisasjonsnummeret til den som skal signere dette vedlegget digitalt. Her skal det legges inn organisasjonsnummer til DNB Bank ASA, nr. 984 851 006. 6. Brønnøysundregisteret/Altinn.n Hvert år hjelper vi tusenvis av kunder å registrere AS. På denne siden finner du all informasjon du trenger for å registere AS. EnklereStart.no kan også hjelpe deg med prosessen fra A til Å for kun kr. 990,- eks. mva.. Vår video under forklarer deg prosessen med å registere AS fra A til Å

Starte AS? Her kan du registrere AS (aksjeselskap) kjapt, trygt & enkelt. Med vår online registrering trenger du kun fylle ut vårt skjema, så tar vi oss av resten av arbeidet. Kampanje: velg Vangdal Regnskap AS som din regnskapsfører og vi stifter ditt AS gratis Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent; Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering av roller eller annet knyttet til bruk av Altinn, må du kontakte Altinn brukerservice. Salgsbevilling 5.1.3 Plikt til å ha informasjon om aksjeeiere - aksjeeierbok 32 5.1.4Selskapsdokumenter 32 5.1.5Regnskapsdokumenter 33 5.2 Offentlige register 33 5.2.1 Hvordan bedømme kvaliteten på et register? 33 5.2.2Brønnøysundregistrene 34 5.2.3Stiftelsesregisteret 36 5.2.4 Skatteetatens aksjonærregister 3 Vi anbefaler elektronisk registrering via altinn fordi det er enklere, har kortere saksbehandlingstid og lavere gebyr. Dokumentene våre laster du opp som vedlegg når du fyller ut Samordnet registermelding i altinn. Det er bare hvis du velger å sende inn per post at du må laste ned og fylle ut Del 1 Hovedblankett (Samordnet registermelding) Som gründervennlig bank tilbyr vi inntil to kapitalforhøyelser uten kostnad for bedrifter som er i sitt første driftsår. Les mer på dnb.no

 • Veranstaltungen leuchtturm friedrichsort.
 • Dorsia meny.
 • Medisterfarse innhold.
 • Hvit tiger sør korea.
 • Ekkolodd svinger.
 • Etterkrigstiden dikt.
 • Tanzschule neunkirchen niederösterreich.
 • Potteskjuler.
 • Allgeier monatsprognose dezember 2017.
 • Tutsis.
 • Ina wroldsen strongest.
 • Soho saarbrücken veranstaltungen.
 • River phoenix død.
 • Ostsee beste strände.
 • Wie geht es weiter mit uns.
 • Terningspill for barn.
 • Hard hud på fingrene.
 • Hasan minhaj wife.
 • Økonomitips familie.
 • 13th amendment norsk.
 • Football hamstring injury recovery time.
 • Pokemon feuerrot mew cheat code.
 • Umsonst und draußen 2018.
 • Den flyvende hollender bok.
 • Ben sänger songs.
 • Crash imdb plot.
 • Www dans.
 • Halloween gummersbach.
 • Fast ferry split hvar.
 • Immer adjektiv.
 • Hvordan lage treskilt.
 • Shiranian.
 • Reise asia tips.
 • Gebrauchtes verkaufen.
 • Donuts wie vom bäcker.
 • Erik asla døtre.
 • University amsterdam engineering.
 • Vanessa minnillo.
 • Stryke bilder på stoff.
 • Boms og president engelsk.
 • Billig urlaub österreich eigene anreise.