Home

Spredeareal husdyrgjødsel

Spredeareal for husdyrgjødsel - Lindesnes kommun

Biogassanlegg kan ta unna 170 000 tonn husdyrgjødsel

LEIEAVTALE FOR SPREDEAREAL Spredeareal for husdyrgjødsel leies på eiendommen Eier: Leieareal: gnr. da. fulldyrket mark. av totalt , bnr. da Krav til spredeareal Det er krav om minst 4 daa fulldyrka jord pr. gjødseldyrenhet. I tabell 3 angis antall dyr/gjødseldyrenhet. Hvis det regelmessig ikke spres husdyrgjødsel på deler av arealet kan dette arealet ikke betraktes som en del av spredearealet. Det kan spres maksimalt 17 kg totalnitrogen fra husdyrgjødsel pr. daa uav-hengig av. AVTALE OM LEIE AV SPREDEAREAL FOR HUSDYRGJØDSEL 1. For spredning av husdyrgjødsel skal: Navn _____ gnr._____, bnr Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). For områder som er definert som sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel ikke overstige 17 kg total nitrogen pr. dekar Forskarar ved Bioforsk har berekna gjødselmengdene frå ulike dyreslag. Særleg ved mjølkeproduksjon kjem større gjødselmengder enn det som tidlegare er lagt til grunn. Dermed treng mjølkebonden også større lagerkapasitet

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla. Bonden har stor egeninteresse av å nyttiggjøre husdyrgjødsla Spredning av husdyrgjødsel er i Hå Kommune kun tillatt fra 15. februar og til 1. september. Hå har et strengt regelverk og det er ikke lov å spre etter 1. september, heller ikke ved nedpløying. Det ikke tillatt å spre på snødekket og frossen mark. Det kan søkes om utsettelse av spredefrist, men ikke lengre enn til 15. september Dersom foretaket ikke har et tilstrekkelig stort spredeareal som det sjøl disponerer, må det ha avtale om spredning hos andre el. avtale for salg av husdyrgjødsel. Ved avtale om spredning på landbrukseiendommer som foretaket ikke sjøl leier og ved salg av husdyrgjødsel, må det normalt foreligge skriftlig avtale av minst fem års varighet delse med spredning av husdyrgjødsel. Tabell 3 illustrerer sammenhengen mellom gjennom-snittlig avstand/daa, vognstørrelse, kjørelengde og tidsbruk i forbindelse med utkjøring av hus-dyrgjødsel. I regneeksemplet brukes følgende forutsetninger: • 700 daa spredeareal i varierende avstand fra gjødsellager (se tabell 3

Spreieareal for husdyrgjødsel - Fylkesmannen i Vestlan

 1. Det er berre lov til å spreia husdyrgjødsel på godkjent spreieareal, og det må vera nok spreieareal i forhold til dyretalet. Fulldyrka jord er automatisk godkjent som spreieareal. Dersom du vil spreia husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen godkjenna arealet på førehand. Her må du ta kontakt med landbrukskontoret
 2. st 4 daa fulldyrka areal pr. gjødseldyreenhet har automatisk oppfylt kravet til spredeareal, jfr. pkt. 5.1 i Retningslinjer om lagring og spredning av husdyrgjødsel av 01.03.89.Bruk som ikke fyller dette kravet må ha godkjenning for annet spredeareal fra fylkesmannen, landbruksavdelingen, jfr. pkt. 6.1
 3. st 4 daa fulldyrka areal pr. gjødseldyreenhet har automatisk oppfylt kravet til spredeareal, jfr. pkt. 5.1 i Retningslinjer om lagring og spredning av husdyrgjødsel av 01.03.89
 4. imum 4 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord pr. gjødseldyr-enhet
 5. Husdyrgjødsel inneholder viktige næringsstoffer plantene trenger, og har en økonomisk verdi ved at den kan erstatte og supplere kunstgjødsel. spredeareal, kan leveres til anlegg som er godkjente for mottak av Mattilsynet og Fylkesmannen. Dette kan fo

Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minst 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet. Skal du spre husdyrgjødsel eller kunstgjødsel på arealer som ikke er fulldyrket eller er overflatedyrket må du kontakte landbrukskontoret Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal

Et temaark er utarbeidet for å gi råd om husdyrgjødsel og lagerkapasitet. Et langsiktig tiltak på slike arealer er å redusere jordas fosforinnhold ved redusert gjødsling, forbedret gjødselhåndtering, samt å opprettholde krav til spredeareal. Kravet til spredeareal i Norge er i dag 4 daa per gjødseldyrenhet (GDE), dvs. 0,25 GDE/daa Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. Utmarksareal kan normalt ikke godkjennes som spredeareal Innmarksbeite er jordbruksareal som kan nyttes til beite, men som ikkje kan høstes maskinelt. Alt nytt innmarksbeiteareal skal godkjennes av kommunen før du kan få arealtilskudd til det. For at eit beite skal kunna få tilskudd, skal arealet ha et tydelig kulturpreg. Dette innebærer at arealet skal ha grasrik ;vegetasjon med minst 50% kulturgras og beitetålande urter Husdyrgjødsel For 2012 er det nye gjennomsnittstall for næringsinnhold i husdyrgjødsel fra storfe, sau, svin og fjørfe. Den historiske tabellen ligger uforandret underHistorisk tabell over næringsinnhold, og gjelder fortsatt for bl.a. hest og pelsdyr Kalkulator for verdi av husdyrgjødsel 17.08.2011 (Oppdatert: 04.10.2017) Einar Strand Det svenske prosjektet Greppa Näringen har utviklet et program for beregning av verdien på husdyrgjødsel

Spreieareal for husdyrgjødsel - Fylkesmannen i Agde

Spredeareal = fulldyrket og overflatedyrket areal. Kommunen kan etter søknad godkjenne innmarksbeite som spredeareal. Forskrift om gjødslingsplanlegging gjelder alle som disponerer jordbruksmark og som har rett til produksjonstilskudd Disponering av husdyrgjødsel § 5. Krav til spredeareal og gjødseldyrenheter (GDE) Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, normalt minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). En gjødseldyrenhet tilsvarer en utskilt mengde fosfor på omlag 14 kg i husdyrgjødsla Krav til spredeareal Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). For områder som er definert som sårbart område etter EUs nitratdirektiv, skal tilførselen av husdyrgjødsel

Viktige eksempler er overgang fra høstpløying til jordarbeiding om våren i områder utsatt for overflateavrenning, bevare eller restaurere kantvegetasjon (buffersone) langs vannforekomster, reduksjon i tilførselen av fosfor fra kunstgjødsel, bedre planlegging av gjødsling med krav til spredeareal og spredning av husdyrgjødsel i vekstsesongen i stedet for om vinteren Det er fosfor som hittil har hatt fokus når det gjelder husdyrgjødsel. Men innføring av makstak for tilført nitrogen som mineralgjødsel kan også skape problemer. På gris blir fosforet som nevnt en utfordring for de som har purker og knapt med spredeareal. For melkeprodusenter kan det bli en enda større utfordring Tallene må revideres med tanke på at næringsinnholdet i dagens husdyrgjødsel har endra seg som resultat av endringer i fôring og gjødsling. Basert på oppdatert kunnskap, og ønske om å finne fram til metoder som kan bedre utnyttelse av fosfor i fôr til enmaga dyr, ønsker partene å unngå skjerpede krav til spredeareal

Husdyrgjødsel på Vestlandet - nye utfordringar Husdyrgjødsla er verdfull. Ho inneheld mange naudsynte plantenæringsstoff. Ved rett bruk vil ein oppnå høge avlingar, samstundes med at ein brukar mindre mengder og billegare typar handelsgjødsel. Dess høgare prisane er på handelsgjødsla, dess høgare er verdien på husdyrgjødsla Spredning uten nedmolding er ikke tillatt etter 30. september (i Fjellgardene etter 10. september). Det er viktig å disponere bruk og lagring av husdyrgjødsel ut fra spredetidene. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har også krav til spredeareal og gjødseldyrenheter

Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning frem til 1.november. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har også krav til spredeareal og gjødseldyrenheter godkjennes som spredeareal. Hvis du bruker husdyrgjødsel, skal det stå i gjødslingsplanen. Avvik fra kravet til spredeareal Gårder som ved hjelp av næringsbalanseregnskap kan dokumentere at de har underskudd av tilført næringsstoff på det jordbruksarealet de disponerer, kan søke kommunen om å få redusert kravet til spredeareal

Video: Forskrift om gjødselvarer mv

Nye estimat for gjødselmengder - Landbruksdirektorate

Husdyrgjødsel er en viktig brikke i gårdsdrift med husdyr og i miljøprogrammet. Dette vil i praksis bety at man trenger mer spredeareal. For eksempel vil kravet til spredeareal i et melkebruk med 40 melkekyr (9000 t liter ytelse) og 30 øvrige storfe øke fra 200 daa til 350 daa Title: Avtale om leie av areal for spredning av husdyrgjødsel Author: Anne-Margit A. Nafstad Created Date: 9/17/2007 10:06:02 A Husdyrgjødsel er en stor ressurs og viktig kilde til næringsstoffer, men kan ved feil bruk være en kilde til forurensning. Det finnes derfor et regelverk som sier noe om hvordan gjødsla skal brukes og lagres Gi dispensasjon etter enkeltsøknader, for spredning av husdyrgjødsel med nedmolding i perioden 1. november til 15. februar Godkjenne annet areal enn fulldyrka jord som spredeareal for gjødselvarer av organisk opphav Godkjenne redusert krav til spredeareal ved bruk av fôrtilsetninger so Bøndene må forvente seg strengere regler for lagring og spredning av husdyrgjødsel, samt krav til spredeareal. Redaksjonen Publisert torsdag 23. november 2017 - 13:08 Sist oppdatert torsdag 23. november 2017 - 13:0

Husdyrgjødsel - Landbruksdirektorate

 1. husdyrgjødsel . Hvordan påvirker ulik fôring og avdrått fosformengde i Spredeareal Fulldyrka areal Spredeareal beite •Totalt 849 tusen dekar spredeareal -559 tusen dekar fylldyrka areal -290 tusen dekar spredeareal på innmarksbeite . GDE fordelt på dyreslag, Rogalan
 2. st fire dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). Kommunen kan etter søknad godkjenne innmarksbeite som spredeareal
 3. 28% av klimagassutslippene i Sør-Rogaland kommer fra jordbruket. Det er overskudd på husdyrgjødsel i regionen sett opp mot spredeareal. Et biogassanlegg på Kalberg som tar imot husdyrgjødsel, vil kunne produsere klimavennlig biogass mens restproduktet CO2 kan brukes til neste generasjons drivhusbasert grønnsaksproduksjon
 4. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet spredeareal enn det som automatisk følger av forskrift om gjødselsvarer. Kommunen kan tillate seinere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september. Kommunen godkjenner plan for nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel og kontrollerer og godkjenner lageret før det tas i bruk
 5. Det er ikke et konkret krav i dagens forskrift for fosfortilførsel, men dagens krav til spredeareal tilsvarer en grense for husdyrgjødsel på 3,5 kilo fosfor per dekar og år. Mange gårder har mer gjødsel enn de selv trenger
 6. +xvg\ujm¡gvho *mhqqhvwdg 6suhgqlqj dy w¡uujm¡gvho rj wdooh 0rghuqh uhgvnds ndq jm¡uh jrg mree .\oolqjjm¡gvho hqnho phq ¡uvpn phqjghu )huvn kdop k¡\wdooh yhuvw 6hsduhulqj %odxwjm¡gvho vhsduhuhv l ©w¡uuª rj ynw iudnvmr
 7. Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning. Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper som følge av partikkelspredning. Fig. 1 Kart over vannforekomster i Levanger og Verdal - økologisk tilstand. Kilde: Vannnett 23.1.201

Husdyrgjødsel - Hå kommun

Norsk Landbruk

Spredeareal Spredeareal er det arealet en må ha tilgjengelig for å spre husdyrgjødsel på. Dette arealet skal være fulldyrka. For hest gjelder 2 daa pr hest. Du må ha dette arealet selv eller du kan ha avtale med andre som har ledig spredeareal. Figur 2 Husdyrgjødsel som er deponert over lang tid. Legg merke til de døde trærne til venstre • LES OGSÅ: Krava til spreieareal for husdyrgjødsel kan bli kraftig skjerpa inn. Men utover på 1990- og 2000-tallet kom nye planer og gradvis strengere krav for hvor mye næringsstoffer som kunne tilføres jorda. Det som tippet møkkalasset var at det ikke lenger ble mulig å leie spredeareal. Husdyrgjødsel skulle spres på eid areal Landbruksdirektoratet foreslår å gå fra dagens 3,5 kilo fosfor husdyrgjødsel per dekar til et tak på 3 kilo husdyrgjødsel og videre ned til 2 men det rammer andre, og dermed fylket. Slik vi tolker det må du ha et areal eller en avtale om spredeareal, og da har vi ikke nok areal i fylket. Vi har akkurat nok i Rogaland dag, og da er.

Jordbruksteljing (opphørt) - SSB

bruk av husdyrgjødsel i forhold til anbefalt gjødsling. Studien hadde følgende formål: 1. Undersøke hvordan husdyrgjødsla fordeles på tilgjengelig spredeareal. 2. Sammenligne nitrogen- og fosfortilførslene med anbefalt gjødsling til oppnådd avling i områder med relativt stor husdyrtetthet. 3 For bruk av husdyrgjødsel er det krav til spredeareal. Spredearealet som trengs beregnes etter hvilket dyreslag gjødselen stammer fra. Det følger av forskriften at for hver gjødseldyrenhet (GDE) skal det være minimum 4 dekar fulldyrka jord for spredning. Det går 2 hester pr. GDE til spredeareal i forskrift om husdyrgjødsel. Under punkt 10 føres det opp areal som eien-dommen har behov for/mangler for den melkekvoten eiendommen har. Når behovet for areal skal beregnes i samsvar med forskrift om husdyrgjødsel og etter forskrift om kvoteordningen for melk, medtas ikke leid areal, kun eid areal

Lagring og bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel

 1. For foretak med husdyrgjødsel, skal disponibel mengde gjødsel beregnes, og husdyrgjødsel fordeles på spredeareal. Økologiske bruk skal også ha nyere jordprøver og gjødselplan på lik linje med konvensjonelle bruk. Ved enkel driftsform med liten variasjon kan kommunen godkjenne gjødslingplan for inntil 5 år
 2. - Det skal fremlegges plan for håndtering og lagring av husdyrgjødsel for foretaket. I planen skal det fremlegges: jamfør i Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav mv, forskrift om gjødselplanlegging, og Forskrift om produksjonstilskudd o Tilgjengelig spredeareal og behov for spredeareal etter dagens dyretall
 3. Utleid spredeareal Arealtall fra avtale om utleie av spredeareal og der du mottar husdyrgjødsel til andre. Merk: bruker du mengde husdyrgjødsel, legg mengde mottatt husdyrgjødsel direkte inn i GDE-kalkulatoren VIKTIG: Velg Ja eller Nei på om utleid spredeareal skal beregnes fra mengde husdyrgjødsel eller areal. GDE-kalkulator Dyretal
 4. Økt krav til spredeareal I forslaget fremmes det også et krav om å øke spredeareal pr gjødseldyrenhet. Argumentet som legges til grunn er at sterkere fôring og mer intensivert produksjon fører til høyere næringsverdier i husdyrgjødsla. Ut ifra dette hevdes det at beregningsgrunnlaget for husdyrgjødsel som benyttes i dag er feil
 5. En potensiell barriere er usikkerheten knyttet til nye krav til spredeareal og mengde fosfor det vil være tillatt å bruke. Dersom fosforet kan skilles ut, vil dette løse en del av utfordringene. Økt innsamling av matavfall vil gi økte ressurser til biogassproduksjon som med fordel kan sees i sammenheng med husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Bruk av husdyrgjødsel. Gjødselen bør bare brukes når graset vokser og når avlingen skal høstes etterpå. Det finnes frister for hvor tidlig det kan gjødsles om våren og hvor sent det kan gjødsles om høsten. Gjødsling kan bare foretas på godkjent spredeareal husdyrgjødsel Julie Nåvik Hval 19.09.11 •Bakgrunn for prosjektet: Statens landbruksforvaltnings evaluering av «Pilotordningen for tilskudd til miljøvennlig •Oppdaterte tall for spredeareal •Bedre kunnskap om: -Spredemetode/mengde gjødsel -Spredetidspunkt Rapporten viser grunnlaget for beregning av spredeareal som bøndene sparer ved å levere den faste delen av separert husdyrgjødsel til biogassanlegget. En gjødseldyrenhet tilsvarer 14 kg fosfor og krever minimum 4 dekar spredeareal. Levering av ett tonn separert tørrfraksjon av svinegjødsel vil kunne frigjøre 0,83 daa spredeareal Husdyrgjødsel. Spredning av gjødselvarer av organisk opphav, det vil si husdyrgjødsel, er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav har også krav til spredeareal og gjødseldyrenheter Krav til ulike lagertyper for husdyrgjødsel Krav til lagerkapasitet for husdyrgjødsel Krav til spredetidspunkt for gjødselvare Krav til spredeareal I tillegg er effekten av følgende tiltak utenom gjødselvareforskriften vurdert: Miljøvennlige spredemetoder Innføring av en avgift på mineralgjødse

Spreieareal og godkjenning av spreieareal på innmarksbeite

til spredeareal i forskrift om husdyrgjødsel. Under punkt 10 føres det opp areal som eien-dommen har behov for/mangler for den melkekvoten eiendommen har. Når behovet for areal skal beregnes i samsvar med forskrift om husdyrgjødsel og etter forskrift om kvoteordningen for melk, medtas ikke leid areal, kun eid areal. Informasjon o Disponibelt spredeareal etter at fullført prosjekt Lagerkapasitet for husdyrgjødsel etter fullført prosjekt Samfunnsøkonomisk effekt/ringvirkninger av prosjektet Offentlige tillatelser inkludert byggetillatelse er på plass eller under behandling. Eventuelt andre forhold Samlet vurdering og konklusjo Det er stort behov for større lagerkapasitet for husdyrgjødsel. I Trøndelag er situasjonen nå ganske akutt, en blaut høst har gjort at det har vært vanskelig å spre husdyrgjødsel før fristen gikk ut 1. november. Nå tilbyr firmaet Hatlinghus AS trønderske bønder at de kan dekke alle kostnader med bygging av gjødsellager. Alternativt tilbyr de [

Husdyrgjødsel utgjør en viktig ressurs for jordbrukeren, Ved for lite spredeareal for gjødselen må det inngås avtale om levering eller leie av spredeareal. Jordprøver. For å sikre en miljømessig og økonomisk gjødsling er det viktig å gjennomføre jordanalyser Dette tilsvarer spredeareal på 7,5 daa/GDE. Forslaget trer i kraft innen 5-7 år. • Ved spredning av husdyrgjødsel i kombinasjon med mineralgjødsel og andre kommersielt omsatte gjødselvarer begrenses fosformengden til halvparten av differansen mellom fosfor med husdyrgjødsel og en teoretisk maksverdi på 3,5 kg fosfor/daa • Gjeldende regel for spredning av husdyrgjødsel: I GDE = utskilt mengde fra en melkeku =14 kg P. Krav til spredeareal = 4 daa, noe som gir maks 3,5 kg P pr. daa. • Nytt regelverk: I GDE = 15 kg P = 1 melkeku med 7,5 tonn ytelse • Justering av GDE med ytelse. Ved ytelse 10 tonn blir 1 GDE = 0,84 melkeku Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødsel-Fulldyrka og overflatedyrka areal blir automatisk godkjent som spredeareal. For å kunne nytte husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen god HUSDYRGJØDSEL Undertegnede gir hermed husdyrbruker tillatelse til å spre husdyrgjødsel på min eiendom kommune. og omfatter gnr. Avtalen gjelder i bnr. år fra ca. dekar fulldyrket jord. Arealet er inntegnet på vedlagt gårdskart. Eiendommen ligger km fra husdyrbrukers hovedbøl

M-38/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel

Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel. Kommunen kan etter søknad fra foretaket dispensere fra kravet om gjødslingsplan for foretak med jordbruksarealer som drives svært ekstensivt Så langt er det særlig fosfor, gjennom økt krav til spredeareal, være tillatt å gjødsle med 6,5 kg nitrogen per dekar med mineralgjødsel gjennom vekstsesongen utover 7 tonn med husdyrgjødsel, forutsatt at blautgjødsla inneholder 3,1 kg total-N per tonn • Oversikt over eksisterende lagerkapasitet og spredeareal for husdyrgjødsel • Beregning av lagerkapasitetsbehov (gjødsel, vaskevatn og regnvatn v. åpen kum) • Tilbud/kostnadskalkyle over investeringen • Kart som viser plassering av gjødsellager i forhold til spredeareal for husdyrgjødsel. Diverse kommentarer og påminninger husdyrgjødsel, må det normalt foreligge skriftlig avtale av minst 5 års varighet.» Ressursgrunnlaget er gårdens areal til å produsere for, spredeareal samt areal til luftegårder, parkeringsarealer, fôr- og strølager og gjødsellagring resten med husdyrgjødsel. Ved gjødselplanlegging må vi da vite blandingsforholdet mellom biorest og husdyrgjødsel. vei fra kjeller til spredeareal, bruk av slepeslange el-ler annen rasjonell spredemåte er faktorer som teller positivt for bruken av biorest

M-67/1993 - Oppfølging av forskrift om husdyrgjødsel

 1. imum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). •Kommunen kan: •Innvilge lavere krav til spredeareal enn fire dekar per gjødseldyrenhet, for foretak som kan dokumentere et underskudd på næringsstoffer (enkeltvedtak) •Vedta høyere krav til spredeareal enn fire dekar per gjødseldyrenhet,
 2. Kravet til et spredeareal for et kyllingfjøs er i dag 314 dekar, jamfør kravet om spredeareal i forskrift om gjødselvarer avledet av blant annet jordloven, dere har 26 dekar. Vi ser at det er lagt opp til en stor produksjon på arealene som dere disponerer, men at dere mangler spredeareal for husdyrgjødsel
 3. dre husdyrgjødseltransport ut av gården, og
 4. Vil ha husdyrgjødsel - Hvorfor er det viktig? - Det er flere grunner, men for det første er det viktig med tanke på gjødselanvendelse. Særlig fosfor, som er en knapphetsressurs fremover. Da må vi bruke fosforet i møkka så lurt som mulig, og den kan utnyttes i kornproduksjon. I tillegg har vi rikelig med spredeareal
 5. imum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). Fulldyrka og overflatedyrka areal blir automatisk godkjent som spredeareal. Søker får skriftlig svar fra Landbruks-kontoret over spredeareal som er godkjent

Spredemark for husdyrgjødsel - Lindesnes kommun

Heisann, her på jæren har jeg hørt 180kr pr ball, eller 270-300kroner pr daa pr slått, for gras på rot, forutsatt grei avling, ugrasmoderat, gjødsla med både husdyrgjødsel å kunstgjødsel. dette var fjorårspriser, men ville tro dette var greie standardpriser. Kommunen kan etter søknad godkjenne annet spredeareal enn det som automatisk følger av forskriften. Kommunen kan tillate seinere frist for spredning uten nedmolding enn 1. september. Kommunen godkjenner plan for nybygg, utvidelse og utbedring av lager for husdyrgjødsel og kontrollerer og godkjenner lageret før det tas i bruk . Plantevernmidle Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). Fulldyrka og overflatedyrka areal blir automatisk godkjent som spredeareal. Søker får skriftlig svar fra Landbruks-kontoret over spredeareal som e husdyrgjødsel». For hest skal det være minimum 2 dekar spredeareal per hest. I det omsøkte tiltaket søkes det om stall til tre hester, og det må derfor være minimum 6 dekar spredeareal. Eiendommen det søkes om er på til sammen 5, 9 dekar, og store deler av de TEMA. Mengde tilført husdyrgjødsel. Mange forsøk har vist at virkningsgraden av husdyrgjødsel. går ned ved bruk av store mengder per. dekar. Dette skyldes faktorer som spirehemming, uheldige omsetningsforhold i jorda, tilgrising av. bladverk, tiltetting av porer i jord, samt at det tilføres. mer enn plantene kan utnytte

Godkjenning av spredeareal - Flekkefjord kommun

Skjemaversjon - januar 2009 Side 3 av husdyrgjødsel i jorda. I omtrent samme tidsperiode har forekomsten av tilførselslanger og nedleggere/nedfellere blitt mye mer synlig, delvis på grunn av utvidelsen i bruksstørrelsen og tilgang på nytt spredeareal. Flere forhandlere begynte å tilby kundene sine en passende mekanisering i takt med denne utviklingen spredeareal i forskrift om husdyrgjødsel. Un-der punkt 10 føres opp det arealet som eien-dommen har behov for/mangler for den mel-kekvote eiendommen har. Når behovet for areal skal beregnes i samsvar med forskrift om husdyrgjødsel og etter forskrift om kvote-ordningen for melk medtas ikke leid areal, kun eid areal til nå har det kun vært husdyrgjødsel, og 3,5 kg/p pr daa. Dyretallet kobles til spredeareal. (4daa pr. GDE) Dyretall og spredeareal Landbruksdir. Foreslår 3,0, med en gradvis nedtrapping over en 5-8 årsperiode, ned til 2,5 kg/p/daa, og vil beholde koblingen til dyretall og spredeareal (tilsvarer ca 5-5,5 daa pr. GDE 28 prosent av klimagassutslippene i Sør-Rogaland kommer fra jordbruket. Det er overskudd på husdyrgjødsel i regionen sett opp mot spredeareal. Et biogassanlegg på Kalberg som tar imot husdyrgjødsel, vil kunne produsere klimavennlig biogass, mens restproduktet CO₂ kan brukes til neste generasjons drivhusbasert grønnsaksproduksjon

godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødsel - dyrenhet (GDE)». Fulldyrka og overflatedyrka areal blir aut omatisk godkjent som spredeareal. For å kunne nytte husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen god - kjenn e beitet som spredeareal Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødse Det kommer nye og strengere krav til spredeareal. Noe som kan føre til at en del husdyrprodusenter ikke har nok areal til å opprettholde produksjonen på dagens nivå, eller må finne nye måter å bruke husdyrgjødsel på. For husdyrgjødselen er samtidig en ressurs for landbruket

 • Nivea raumduft.
 • Hypertyreose.
 • Rundt sidebord.
 • Culottesteg tilbud.
 • Kökssoffa begagnad.
 • Sovepose vinter tilbud.
 • Legge til medeier på bil.
 • Geschichte des vietnamkriegs.
 • Wikipedia generations.
 • Seinen genre.
 • Gesprächsthemen wenn man sich schon kennt.
 • Husbil till salu.
 • Sykkelutleie hirtshals skagen.
 • Biometrisches passbild eyeliner.
 • Tu darmstadt architektur baurecht.
 • Bilberging oslo.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Best i test slanking.
 • Bmw stuttgart motorrad.
 • Rosa converse.
 • Brücks osnabrück.
 • Matvarer på nett ålesund.
 • Løvenes konge 4 trailer.
 • Utombordare 4 takt.
 • Tanzen mit markus schöffl.
 • Undercut frisuren männer.
 • Www personalities.
 • Superoffice service.
 • Kollagen til hest.
 • Aushilfe neuss rheinparkcenter.
 • Super sonntag bernburg lesen.
 • Statistikk melkeproduksjon.
 • Rosa skrutrekker.
 • Sommerferie barnehage.
 • Legger man på seg av pepsi max.
 • Kirkebøker slekt.
 • Ü30 party gotha 2017.
 • Bannere til fest.
 • Fotballfrue gravid uke 29.
 • Epa skien.
 • Willingen unterkunft.