Home

Ppt utdanning

Pedagogisk-psykologisk rådgivning - Videreutdanning - NTN

Nettbasert læringsressurs for PPT. Statped. Støtte fra nasjonale sentre. Flere nasjonale sentre har laget sider for ansatte i PP-tjenesten. Der finner du blant annet oversikter over materiell som kan være nyttig for ansatte i PP-tjenesten å kjenne til i arbeidet med skolen som system Lister PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste PP-tjenestens mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og på grunnskoleområdet PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - Wikipedi

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hen.. Velkomen < Oppvekst og utdanning < PPT - pedagogisk psykologisk teneste. PPT - pedagogisk psykologisk teneste. PPT er ein sakkyndig faginstans med eit todelt mandat. Mandatet vårt er regulert i opplæringslova og barnehagelova, og omfatter både system- og individretta arbeidsoppgåver PPT skal være tilgjengelig for barn og unge med særlige opplæringsbehov i kommunen. Er du over 15 år kan du kontakte PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. Du kan ta kontakt med lærer, helsesykepleier eller rådgiver på skolen, som hjelper deg med å kontakte PPT

Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) - Vestland fylkeskommun

Pedagogisk - psykologisk teneste (PPT) - Hovedporta

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - Fredrikstad kommun

 1. Du er her: Forside » Barn, unge og utdanning » Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk pysykologisk tjeneste (PPT) er en interkommunal tjeneste for Holtålen og Røros. Tjenesten er kommunenes sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole
 2. Oppvekst og utdanning PPT PP-tjenesten arbeider med utredning og oppfølging og gir konsultasjoner og veiledning med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte
 3. OT/PPT er eit team av rådgjevarar, spesialpedagogar og psykologar. Vi har teieplikt. Bruk av våre tenester er frivillig og gratis. Dette er OT. Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for at ungdom skal få tilbod om opplæring, arbeid eller anna sysselsetting
 4. PPT er også sakkyndig i forhold til utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolehverdag/fritak for opplæringsplikten. PPT skal sørge for at blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dersom du søker hjelp for videregående opplæring er rette instans OT/PPT
 5. Skole og utdanning ; Spesialundervisning; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) PP-tjenesten skal hjelpe barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud

Barn, unge og voksne som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til å få hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Hva gjør PPT . PP-tjenesten i Lillestrøm kommune heter PPA og er en pedagogisk psykologisk fag- og støtteavdeling i tjenesteområdet Oppvekst PPT har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering dersom en elev over 15 år, foreldre til barn under 15 år, barnehage eller skole ønsker å få vurdert behovet for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Foreldre og elever over 15 år må gi et skriftlig samtykke før barnehagen eller skolen kan be om hjelp fra PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Hovedporta

 1. Ellen Vinne Leder PP-tjenesten. Tlf. 909 86 968 / 74 04 83 20 Send E-post . Lars Einar Karlsen Virksomhetsleder Ressursenter for oppvekst Tlf. 909 64 84
 2. PPT-OT jobber for at tidlig innsats skal gi trygghet hos foreldre/foresatte og elever. Derfor satser PPT-OT ekstra på forebygging gjennom å tilby ressursgruppemøter. Dette er møter der kunnskap hos partene er ressursen, og foreldre/foresatte, elever selv, skole- og barnehagepersonell kan få snakke om erfaringer og observasjoner knyttet til ulike utfordringer
 3. PPT/Oppfølgingstjenesten PP-tjenesten (PPT) Oppfølgingstjenesten; Spesialundervisning; Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Kontakt servicesenteret. Telefon: 32 30 00 00. Åpningstider servicesenter: Mandag - fredag kl. 07.00 - 15.45 Sommertid1 kl.
 4. PP-tenesta er ei interkommunal tjeneste, felles for Strand og Hjelmeland. PPT Midt Ryfylke ynskjer å være ein positiv hjelpeteneste Vi vil jobbe for gode utviklingsvilkår for barn og unge i tett samspel med miljøa. Hovudmål: Kompetanseheving og tidleg intervensjon
 5. pp-tjenesten, ppt, pedagogisk psykologisk tjeneste, spesialundervisning. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) skal gi råd og veiledning til skolene om tilpasset opplæring, og hjelpe skolen i forebyggende arbeid for å motvirke at lære- og adferdsvansker får utvikle seg

PP-tjenesten - Udi

Oppvekst og utdanning; Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) 0 til 6 år; Skulebarn; Ungdomslos; For deg som er barn eller ungdom; Kontakt . Katrin Torben Merkantil/kontor for PPT. E-post . Telefon 70 19 95 40 . Send sikker post til PPT. Organisasjonsnummer: 975319202 . Synnøve Molvær Vågnes. ppt Du er her: Forside » Barn, unge og utdanning » Skole » PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er organisert som en del av Tynset kommune, men yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen PPT samarbeider med Byrådsavdeling for utdanning når det gjelder kompetanseheving i skolen innenfor områdene lese- og skriveutvikling, mattevansker, tilpasset opplæring og sosial kompetanse. Informasjon om PPT på 15 ulike språ PPT, spesialpedagogikk og tilrettelegging Voksenopplæring Samisk Lukk. Eksamen og prøver Eksamen. Eksamen - oversikt Finn eksamensoppgaver Administrere eksamen Forberede og ta eksamen Fag- og svenneprøver.

Vi er fire fagstillinger i 100% med ulik utdanning og erfaringsbakgrunn. I tillegg har vi fagleder i 100% og sekretær i 60% som jobber mandag, tirsdag og torsdag hos oss. Logoped. Meløy kommune har logoped i 100% stilling. For å henvise til logoped brukes samme skjema som for å henvise til PPT PPT i Elverum er en interkommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste som betjener kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. I tillegg betjenes videregående skoler som har adresse i disse kommunene. PPT består av 10 fagpersoner, spesialpedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere

Dokumentasjon på utdanning må dokumenteres med kopi av vitnemål med både forside og karakterer. Alternativt kan du dele dine resultater via Vitnemalsportalen.no. Praksis må dokumenteres med gyldig tjenestebevis eller attest med startdato/sluttdato, stillingsprosent, stillingtittel, og være signert av overordnet Osterøy PPT arbeider førebyggande og nært med våre samarbeidspartnarar med fokus på inkludering. Vi er tett på barnehagar og skular, og har organisert oss som kontaktpersonar. Formålet med dette tiltaket er å komme tidleg inn for å kunne bidra til at kvaliteten på det ordinære tilbodet aukar

PPT skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for barn/elevar med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal sørgje for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering (§5-1 og §19a) der lova krev det. Departementet kan gje forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og rådsområder Om SEVU-PPT. sevuppt.no. Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Takk for din tilbakemelding! Kontakt. TELEFON 02196 / +47 61 18 85 00. DIGITAL POST Org.nr. 998 554 640. POSTADRESSE Postboks 113 3081. Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 60 Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark

Alle fagpersonene har spesialisert utdanning innenfor pedagogikk eller psykologi. Bekymringsfullt skolefravær - veileder. Tjenester. PP-tjenesten på 15 språk. Skjema. Henvisning PPT. Henvisning voksne. Lover. Opplæringsloven. Ansatte. Tjenesteleder: Grete Djupvik Smedsrud. PPT driv rådgjeving til føresette og fagpersonar, førebyggjande arbeid, gjennomfører kartlegging og ulike testar og tilviser vidare til 2. linjetenesta. Målgruppe. Målgruppa til PPT er i første rekke barn som viser vanskar som er større enn det ein til vanleg kan venta hos barn, eller som står i fare for å utvikle særskilde vanskar PPT i Porsgrunn har som ansvarsoppgave å iverksette, gjennomføre og samarbeide med barnehager, foreldre og andre om å gi spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Den spesialpedagogiske hjelpen skal ha konkrete, individuelle mål for barnets læring, trivsel og fungering Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) PPT hjelper skulane og barnehagane slik at barn og unge skal få tilpassa, inkluderande og likeverdig opplæring. Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta har ei felles PP-teneste. Ulstein er vertskommune for tenesta. Kven kan kontakte PPT? Føresette, unge og vaksne kan ta direkte kontakt med PPT Viktig beskjed til søkere som skal fullføre mastergrad våren 2020: Tenker du på å søke praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), men er forsinket med masteroppgaven på grunn av koronakrisen? Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet for å finne løsninger for dem som eventuelt blir noe forsinket, og inntil videre har vi satt 1. oktober som frist for å dokumentere mastergrad

Lister PPT - Pedagogisk psykologisk tjenest

Departementet gir nærmare forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsetjast i undervisningsstillingar på ulike årstrinn og i ulike skoleslag. 0: Endra med lover 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 660),. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende tjeneste som skal hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Barnets eller elevens utfordringer kan være knyttet til faglige og/eller so Her har vi samlet informasjon til deg som arbeider i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Skole og utdanning Skole og utdanning. Alle grunnskoler Ferie og fridager (skoleruta) Skolestart og overgang Leie av skolelokaler Alt om Skole og utdanning. Kultur, idrett og fritid Kultur, idrett og fritid. Arrangementer Idrettsanlegg og svømmehaller Larvik bibliotek Larvik kulturskole Alt om Kultur, idrett og fritid Kontakt ditt OT/PPT-kontor Kontakt rådgjevarar ved det OT/PPT-kontoret som er nærast der du bur. Publisert 22.02.2016, 15:24 Endra 20.09.2019, 10:3

Elever og foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Hvis man er over 15 år kan man ta direkte kontakt med PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Trøndelag. Henvisningsskjema finner du her: Henvisningsskjema individsak Henvisningsskjema systemsa Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. PP-tjenesten er organisert i Barne og familietjenesten, og du kan komme i kontakt med dem gjennom helsestasjon , barnehage , skole eller ved å kontakte Barne- og familietjenesten i din bydel Elevtjenesten og PPT Utdannings- og yrkesrådgiver Er du i tvil om du har valgt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning av en utdannings- og yrkesrådgiver Skule og utdanning; Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) Surnadal og Rindal PPT. PP-tenesta skal samarbeide nært med elevar, foreldre, barnehagar, skular, opplæringsverksemder og andre kommunale hjelpetenester for å sikre at barn, unge og vaksne med rett til grunnskuleopplæring får eit godt opplæringstilbod Oppvekst og utdanning; Helse, omsorg og sosiale tjenester; PPT PedagogiskPsykologiskTjeneste; Helsestasjonen; Vestmar barneverntjeneste; Tilbakemelding. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kragerø kommune. Postadresse Pb. 128, 3791 Kragerø; Besøksadresse.

Dyrøy oppvekstsenter - Frøya kommuneAvdeling for oppvekst og utdanning - Tromsø kommuneOppvekst og utdanning – Ullensvang kommune

Når PPT har motteke tilvising: Saka blir fordelt på ppt-rådgjevar etter kva type vanske og kven som har kapasitet; Føresette blir kalla inn til samtale der ein vil orientera om korleis ein arbeider i tenesta. de vil og få opplysingar om teieplikt, klagerett og informasjon om foreldrerettleiing, jmf. Oppl.lova §5.7, m.m PPT skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for barn/elevar med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal sørgje for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering (§5-3 og §19a) der lova krev det. Departementet kan gje forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta

Hvem er PPT for? Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift. Foresatte, lærere og andre på skolen eller i lærebedriften kan også kontakte PPT Elevtjenesten og PPT; Utdannings- og yrkesrådgiver; Utdannings- og yrkesrådgiver Er du i tvil om du har valgt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning av en utdannings- og yrkesrådgiver. Du får hjelp til å finne ut hva du bør satse på, basert på interessene og evnene dine PPT. Til hovedinnhold. Kontrast Chat Søk Meny. Meny. Start chat (09-15) Endre kontrast. Barnehage Barnehage. Alle barnehager Søke barnehageplass Ledige barnehageplasser Ferie og fridager Alt om Barnehage. Skole og utdanning Skole og utdanning. Alle grunnskoler Ferie og fridager (skoleruta) Skolestart og overgang Leie av skolelokaler Alt om. Skole og utdanning; Spesialundervisning og PPT; Skole og utdanning. Tilmeldingsskjemaer for skole og barnehage til PPT. Under her finner du skjemaer for tilmelding av barnet til PPT. Tilmeldingen gjøres i samarbeid med skolen eller barnehagen der barnet går. Publisert av Tone Knutsen PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert i Kristiansund, som er vertskommune. PP-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud

Kontaktinfo PPT. Disse treffer du på PPT: Leder: Ingeborg Due Tønnessen, tlf:99006337, ingeborg.d.tonnessen@kragero.kommune.no PP-rådgiver: May Yvonne Hjellvik. Temaside for regjeringens utdanningspolitikk - barnehage, skole, videregående opplæring, høyere utdanning, høyskoler - universiteter, læring og kompetanse Kontaktinformasjon. PPT-fagleg leiar Wenche Faugstad. tlf. 56 59 46 85 mobil 415 87 965. E-post: wenche.faugstad@vaksdal.kommune.no Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) har ansvar for PP-tilbodet i kommunane Vaksdal og Modalen PPT Vest-Lofoten. PPT Vest-Lofoten er pedagogisk-psykologisk tjeneste for Moskenes, Flakstad og Vestvågøy. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er ca 13 000 innbyggere. PPT Vest-Lofoten er en del av Familieenheten i Vestvågøy kommune og holder til i 3.etasje på Origobygget på Leknes. Tjenesten har 6 saksbehandlere og leder er Ann-Kristin. PPT-kontoret må ha skriftleg samtykke før vi kan starta utgreiing, men foreldra er velkomne til å drøfta problem eller spørsmål når dei er usikre på utviklinga til eit barn eller ungdom. For å få tak i PPT, ring servicekontoret i Austrheim kommune på tlf. 56 16 20 00, eller send e-post til fagleiar

Hva gjør PP-tjenesten? - Udi

Utdannings- og yrkesrådgiver. Karriereveileder skal hjelpe deg med å planlegge, utvikle og styre din egen karriere. Du får hjelp til å samle og bruke informasjon om utdanning, arbeid og dine interesser for å ta egne valg Kontaktinformasjon tilsette Sogn PPT. Namn Stilling Telefonnummer E-postadresse; Sogn PPT: Kontor: 45 87 97 26: postmottak.ppt@sogndal.kommune.n Utdannings- og yrkesrådgivar. Karriereveilederen gir deg rådgivning om utdanning og yrkesvalg. Alle elever kan få informasjon om utdanning, yrkesvalg og muligheter på arbeidsmarkedet, samt utdanningsveier i Norge og andre land Utdanning og karriere PPT kan gjennomføre utgreiingar og gi rettleiing i forbindelse med spesialundervisning. Om det er nødvendig og ønskeleg, kan PPT samarbeide med andre instansar som psykiatriske poliklinikkar, NAV og helsestasjonar. Dei som arbeidar i PPT har teieplikt

PP-tjenesten - Tinn kommun

SFS 2208 Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) For å søke i avtalen, trykk tastene Ctrl + F. For å lukke alle paragrafer for en mer oversiktlig fremstilling, cand.paed.spec., cand.psykol. eller tilsvarende utdanning og som er godkjent av departementet Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning vest, PPT/OT. Postboks 701, 9815 Vadsø. P360 enhet PPT/OT Troms. Telefon PPT/OT utdanning vest: 908 57 606 Vedlegg, informasjon om prosess for systemarbeid i opplæring. PPTvgo samarbeider med skolene i kompetanse- og organisasjonsutvikling. Gjenno

Utdanning tilsvarende minimum mastergrad i pedagogikk eller spesialpedagogikk Før påbegynt spesialistutdanning bør kandidaten ha minimum 2 års praksis fra barnehage, grunnskole, videregående skole eller PPT I tråd med delegert myndighet fra kommunaldirektør for Oppvekst og utdanning, er rektor ansvarlig for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning. Når rektor har mottatt en sakkyndig vurdering fra PPT skal han/hun vurdere om eleven har rett til spesialundervisning og fatte enkeltvedtak om dette Herfra kan du nå alle grunnskolene i Tromsø kommune, i tillegg til blant annet Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Den kulturelle skolesekken (DKS). Skjema - Skole og utdanning Mer informasjon om skole, SFO og utdanning finner du i menyen ti

Skjemaer som fylles ut av foresatte/innbyggere. Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Elever i grunnskolen - Fylles ut av foresatte. Henvisningsskjema Lørenskog PPT - Førskolesaker - Fylles ut av foresatte. Henvisningsskjema Lørenskog PPK - Logopedi - Fylles ut av foresatte. Henvisningsskjema Lørenskog PPT - For voksne. Samtykke til spesialpedagogisk hjelp - Fylles ut av foresatt Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

Stillingsannonser: Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere. Søknadsfrist: 29.11.2020. Lærervikariat Åfarnes skole 80% ut skoleåret 2020/202 Heim Skule og utdanning Spesialundervisning. Spesialundervisning Dersom tiltaka på skulen ikkje hjelper barnet ditt, tar skulen kontakt med PPT og ber dei om ei sakkunnig vurdering. PPT vurderer behovet for spesialundervisning, og gir råd til kva type tilbodet barnet ditt bør få Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Kva tilbyr vi?Ungdomslos er knytt til PPT sitt førebyggande, pedagogiske og systemiske arbeid inn i mot ungdom, familiar og skular. Stillinga inngår som supplement til eksisterande funksjonar i PPT. Ungdomslos driv oppsøkande og førebyggande arbeid.Kvifor Ungdomslos?Å falle ut av opplæringa kan ha store negative konsekvensar, både for den einskilde det gjeld og for samfunnet Sogn PPT yter tenester til kommunane Aurland, Luster, Sogndal og Vik. Sogn PPT skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med særlege behov gjennom utdanningsløpet. Barn/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Ung

PPT-kontoret er å finne i Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn (Kuben) Telefon: 77 72 26 20 Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy meeting kortnr: 77484 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Oslo er en ettårig lærerutdanning (1,5 år deltid) som passer for deg som trives med mennesker, som liker å lede, evner å samarbeide og kan sette eleven i fokus Skole og utdanning ; Spesialundervisning (PPT) Spesialundervisning (PPT) Spesialundervisning; PPT; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sunndal kommune. Romsdalsvegen 2, postboks 94. 6601 Sunndalsøra. post@sunndal.kommune.no. Telefon: 71 69 90 00. Kommunenr: 1563. Org.nr: 964 981 604. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 11 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 9 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) (årsstudium) PPT Vest-Lofoten. PPT Vest-Lofoten er pedagogisk-psykologisk tjeneste for Moskenes, Flakstad og Vestvågøy. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er ca 13 000 innbyggere. PPT Vest-Lofoten er en del av Familieenheten i Vestvågøy kommune og holder til i 3.etasje på Origobygget på Leknes

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 7 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 7 studiesteder. Det er registrert 11 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU), DELTID (årsstudium) PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis. Dere skal få svar innen 90 dager. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning Før det blir fatta vedtak om spesialundervisning skal det vere gjort ei sakkyndig vurdering utarbeid av Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT). Krav til skulen. Før ein elev blir henvist til PPT må skulen sjølv vurdere om eleven kan hjelpast innanfor det ordinære opplæringstilbodet. Skolen må også prøve ut tiltak innanfor tilpassa.

Våre tidsskrifter - Utdanningsforbunde

Spesialundervisning og PPT. Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) I desember 2020 behandler fylkestinget i Nordland sak om tilbudsstrukturen for de neste fire årene ved de videregående skolene. Fram mot dette vil fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) gjennomføre flere innspills- og dialogmøter med regionråd og arbeids- næringslivet i Nordland

Spesialundervisning - Skole og utdanning - Oslo kommun

Hvis du endrer ppt, justerer ikke programmet til den nye PPT-verdien. Det vil bli automatisk skalert opp eller ned av systemet når PPT-verdien endres fra system-verdien. Ikke klar: ppt-oppmerksomt. Disse programmene Skaler ikke for PPT-endringer. De satt alltid med en faktor på skala på 100 prosent (96 ppt) 38 38 20 00 listerppt@farsund.kommune.no Postadresse: Lister PPT, Postboks 100, 4552 Farsund Avdelinger: Farsund: Navbygget, Brogata 7, 4550 Farsund Flekkefjord og Sirdal: Helsehuset, Elvegata 14, 4400 Flekkefjord Lyngdal: Rådhuset, Prost Birkelandsgate 4, 4580 Lyngdal Kvinesdal: Rådhuset, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal Org.nr: 919 220 56

Follebu skole - Gausdal kommuneMed naturen som tema for internasjonalt skolesamarbeidFedje kommune - Psykisk helseModalen kommune - Politikk og høyringarNæring - Gjesdal kommune

PPT består av fagpersoner som rådgiver, psykolog, sosionom og spesialpedagog. Fagpersonene kan blant annet bistå med individuelle samtaler, utredning og sakkyndig vurdering om behov for spesialundervisning, tilrettelegging av opplæringstilbud og veiledning til samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet Høyere utdanning. Universitets- og høyskoleloven er endret slik at søkere over 25 år ikke behøver å fylle kravet om generell studiekompetanse for opptak til høyere utdanning. De vurderes på bakgrunn av sin realkompetanse og hva som er nødvendig kompetanse for å følge det studiet de søker opptak til Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Lønn i PPT er veldig forskjellig fra kommune til kommune. Men generelt er det ganske lavtlønna ift utdanningen. I noen kommuner ligger man på samme lønnsnivå som lektor med opprykk. Der jeg jobber gjør vi ikke det. Så her ligger vi på ca 430 000. (Oppland)Så det er ikke så veldig godt betalt. Lykke til Powerpoint i høyere utdanning Av Rune Arntsen Publisert: 21.09.2015 De gjør en grundig gjennomgang av og kategorisering av forskning på digitale presentasjonverktøy, og har gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte på UiB

 • Ingolstadt innenstadt geschäfte öffnungszeiten.
 • Whatsapp automatisch weiterleiten.
 • Gmail innboksen.
 • Skitur kongsberg.
 • Football hamstring injury recovery time.
 • Mela movie.
 • Frances bean cobain 2018.
 • Sammensatte substantiv regler.
 • Bugatti chiron norge.
 • Beth ditto heute.
 • Foramen obturatorium strukturen.
 • Brandstad dame.
 • Strykepapir til klær.
 • Norsk rikskringkasting engelsk.
 • Mühldorf bad.
 • Hdr tv 4k.
 • Displayport til hdmi biltema.
 • Delte magemuskler symptomer.
 • Solgte boliger i sandefjord.
 • Richard wright musician.
 • Hd røntgen løpetid.
 • Bridge for alle tenerife 2017.
 • Lektorprogrammet oppbygging.
 • Jakhelln bil bodø ansatte.
 • Landesmuseum hannover.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Verdens dyreorganisasjon.
 • Reparere koffert oslo.
 • Bioenergi snl.
 • Arena ticket.
 • Trøst smokk erfaring.
 • Radhaus hensel & koller bayreuth.
 • River phoenix død.
 • Frossen spinat sunt.
 • Gmx premium.
 • Toyota rav4 technische daten.
 • Naturfag lokus yf.
 • Synshemning.
 • Taco kom til norge.
 • Sende oppsigelse på e post.
 • Europa league 2014 15.