Home

Nøkkeltall helsedirektoratet

Helsedirektoratet publiserer statistikk fra kommunale helse- og omsorgstjenester for 2017 og 2018. Statistikken er tilgjengelig i form av interaktive grafer og tabeller. Her finner du nøkkeltall fra blant annet helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til hjemmeboende og institusjonstjenester Nøkkeltall for rekvirering. Her presenteres kilder til nøkkeltall om bruk og rekvirering av vanedannende legemidler. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming - helse- og omsorgstjenesteloven kapittel

Nøkkeltall for Norge. Totalt antall i Norge fra og med februar 2020 (kumulative tall): 100. 100. 100. 100. 100. (Helsedirektoratet) Totaldødelighet. FHI beregner også totaldødeligheten i Norge gjennom NorMOMO-systemet. Status for totaldødeligheten er kommentert i ukerapportene. Siste diagram for europeiske land i EuroMOMO Helsedirektoratet har siden 2006 utgitt rapporten Nøkkeltall for helsesektoren. Tallene fra Helsedirektoratet kan eksempelvis si noe om helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for tjenestene eller aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene 7 Helsedirektoratet, Nøkkeltall for helsetjenesten2009, IS-1772 8 Helsedirektoratet: Handlingsplan - habilitering av barn og unge, IS-1692 3. og 746 redusert samme OP. en økning. er og en.no Ansvarsgrupper følgende: ved at ikke alle at i andre at disse gruppene. følgende: a Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook. Twitter Helsedirektoratet.

Nøkkeltall kommunale helse- og - Helsedirektoratet

Helseaktuelt - covid-19. Helseaktuelt utgis annenhver uke. Les denne ukens Helseaktuelt (medium.com) Helsedirektoratet gjennomfører et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene (SIO-prosjektet). Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Én kommune i hvert fylke er vertskommune for et utviklingssenter. Sentrene skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsingsområder, med utgangspunkt i lokale behov

Nøkkeltall for rekvirering - Helsedirektoratet

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Nøkkeltall for helsesektoren 2015 12.04.2016 | Rapport fra Helsedirektoratet (2016) I rapporten oppsummeres Norges helseposisjon sammenlignet med andre land, befolkningens helsetilstand og levevaner, aktivitet og ressursbruk i helsetjenesten og andre relevante forhold gjennom 48 ulike nøkkeltall KOSTRA nøkkeltall erstatter faktaarkene . KOSTRA-databasen - Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene erstattes av KOSTRA nøkkeltal med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene

Kommunebarometeret 2018 består av 152 forskjellige nøkkeltall som kommunene blir målt på. Her finner du mer om metoden bak barometeret. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. I hovedsak gir Kommunebarometeret 2018 informasjon om driften i 2017,. Nøkkeltall for helsesektoren 2015 Rapport fra Helsedirektoratet (2016) I rapporten oppsummeres Norges helseposisjon sammenlignet med andre land, befolkningens helsetilstand og levevaner, aktivitet og ressursbruk i helsetjenesten og andre relevante forhold gjennom 48 ulike nøkkeltall Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Helsedirektoratet, 983544622. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Helsedirektoratet. Nøkkeltall for helsesektoren. Helsedirektoratet lager hvert år en oversikt over nøkkeltall hele helsesektoren. For spesialisthelsetjenesten finner du statistikker for blant annet kreft, akuttmedisinske tjenester, fristbrudd og aktivitet innen psykisk helsevern 12293: Omsorgstjenester - supplerende nøkkeltall (K) 2015 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Nøkkeltall for helsesektoren 2011 legges fram onsdag 15.februar. Tall og sentrale trender fra norsk Invitasjon til Nøkkeltall for helsesektoren 2011 - Helsedirektoratet 12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg (K) 2015 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet • Rapporten er utvidet til å inkludere nøkkeltall for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for 2018. • Rapporten inkluderer en sammenligning av tall fra 2017 og 2018 for samtlige virksomheter som deltok i forrige rapport. Det har også vært et større fokus på å øke kvaliteten i nøkkeltallene for 2018. Dette ved Nøkkeltall fra Helsedirektoratet Mer fedme, men mer grønt og mindre sukker. Vi blir fetere, men spiser mer grønnsaker og mindre sukker. Og vi dør sjeldnere av ikke-smittsomme sykdommer

NY OVERSIKT: Helsedirektoratet har laget et nytt statistikkverktøy som skal bidra til at befolkningen og tjenestene letter skal kunne følge med på hvordan nøkkeltall utvikler seg i de ulike pakkeforløpene (foto: utsnitt fra nettsiden til Helsedirektoratet) Helsedirektoratet! Fra SINTEF Helse har følgende medarbeidere deltatt i arbeidet med rapporten: Kjartan Sarheim Anthun, Johan Håkon Bjørngaard, 1.2 Nøkkeltall 2002-2007.....23 1.3 Nøkkeltall - driftskostnader alle sektorer 2007. Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå

Helsedirektoratet forsøker med dette å gi et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografi ske områder, forvaltningsnivåer og/ eller ulike grupper av befolkningen. Rapporten er i år strukturert annerledes enn foregående år. Slik vil vi kunne presentere mer helhetlig drøfting av nøkkeltall, status og utviklingstrekk . Foror Ipsos har gjennomført den kjente profilundersøkelsen i snart 29 år der omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles. Omdømmet til 92 etater og offentlige institusjoner i Norge undersøkes, og en jury har tildelt Omdømmeprisen i 2020 til Helsedirektoratet Spesialisthelsetjenesten, hovedtall 1 Publisert 18. juni 2020; 2018 2019 Endring i prosent; 2017 - 2018 2018 - 2019; 1 Tall for utskrivninger i 2018 for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble oppdatert 17.9.2019: 2 Tallene som oppgis er i løpende priser.: 3 Fra og med 2017 får helseforetakene fradrag for inngående mva, noe som fører til lavere kostnader (og. Nøkkeltall fra akuttmedisinen Helsedirektoratet presenterer nasjonale data fra landets AMK-sentraler. - Den norske akuttmedisinen er trolig i verdenstoppen, sier divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet om nøkkeltall . Del på Facebook. Del på Twitter Del på epost. Foto: Leah Millis / R. Trump får remdesivir mot viruset Trump smittet av. Helsedirektoratet utgir for fjerde gang rap-porten «Nøkkeltall for helsesektoren». Med denne rapporten ønsker vi å formidle noe vesentlig om status og utvikling i sektoren. Det kan være helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for tje-nestene eller aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

I de årlige rapportene Nøkkeltall for helsesektoren formidler helsedirektoratet status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender.. For aldersforskere er dette interessant lesning. Rapporten kan gi et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografiske områder, forvaltningsnivåer og ulike grupper av befolkningen Nøkkeltall for helsesektoren (2008) Helsedirektoratet, Rapport 2008 . Med «Nøkkeltallrapport for helsesektoren» ønsker Helsedirektoratet å formidle noe vesentlig om status og utvikling i sektoren. Det kan være helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen,.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00, Epost: post@nkrf.n 346 Nyheter. Revidert veileder for smittevern i luftfarte Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 11-2. Endret ved forskrifter 17 des 2012 nr. 1281, 17 jan 2013 nr. 61, 22 april 2013 nr. 408, 12 des 2013 nr. 1448, 11 juni 2014 nr. 846, 17 des 2014 nr. 1705, 17 des 2015 nr. 1730, 20 des 2016 nr. 1825, 4.

Statistikk om koronavirus og covid-19 - FH

Halvparten av disse lidelsene oppstår i barne- og ungdomsalder (Folkehelseinstituttet, 2016; Helsedirektoratet, 2015). FOREBYGGING: Barnehagen og skolen er de to viktigste arenaene for psykisk helse­fremmende og sykdoms­forebyggende arbeid i Norge, skriver Arne Holte Helsedirektoratet har nå vurdert nytten av dette verktøyet som så lav, at de ikke lenger vil anbefale det til kartlegging av funksjonsnivå. GAF skår tas også ut av meldingen til NPR (Norsk Pasient Register) fra nyttår Nøkkeltall. Bekreftede smittetilfeller. Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona. Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå Helsedirektoratet (2011): Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirektoratet, IS 1874. Huseby og Paulsen (2009 går til eldre Publisert: 2. mai 2011 Kommunene brukte til sammen nær 75 milliarder kroner på Artikkel; Usikkerhet og beregning av støyplag SINTEF Helse leverte en nøkkeltallsrapport for SAMDATA Psykisk helsevern til Sosial- og helsedirektoratet 23. juni. Rapporten er en forkortet utgave av SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport 2005 og presenterer nøkkeltall til og med drifts&..

Forskning - Helse Sør-Øst RHF

Nøkkeltall for helsesektoren - Helsebiblioteket

Last ned rapporten. Evaluering av pakkeforløp for psykisk helse og rus. Relevante lenker. Skal evaluere brukeres erfaringer med pakkeforløp for psykisk helse og rus (KBT 07.08.20); Store startvansker for pakkeforløp for psykisk helse og rus (ROP, 05.03.20); Debatt i Dagsnytt 18 (04.03.20 - fra 40:00) mellom statssekretær Inger Klippen i HOD, Psykologforeningens president Håkon Skard og. Nøkkeltall. Nyhetsarkiv for prosjektet Prosjektvarighet. 01.09.2015 - 15.08.2016 . FAKTA OM PROSJEKTET . Last ned rapporten Evaluering av tjenestetilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg (pdf) Oppdragsgiver Helsedirektoratet. Relatert innhold. Digital trening som medisin. Start: 201

Mindre deltid? Glem det!

Tabell 1 viser noen nøkkeltall. På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) en elektronisk spørreskjemaundersøkelse i norske kommuner om utdeling av brukerutstyr for skadereduksjon i 2016 Ta også frem økonomiske nøkkeltall om tjenestene. Skaff sammenlignbare nøkkeltall fra lignende tjenester. Økonomikonsulenten i organisasjonen kan gjøre dette, og data som kan hentes er eksempelvis nasjonale styringsdata (helsedirektoratet.no), helsedata , oppslagsverk for helsesektoren (helsebiblioteket.no) Arbeidet er utført av SINTEF Helse på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, som også har finansiert prosjektet. Denne rapporten er en forkortet utgave av SAMDATA Psykisk helsevern sektorrapport 2005 og presenterer nøkkeltall til og med driftsåret 2005. Den endelige rapporten vil bli publisert primo oktober 2006 Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Ntl-Helsedirektoratet, 996502341. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer å vurdere de norske tallene i et internasjonalt perspektiv. Helsedirektoratet ønsket å få belyst sentrale sosiale og geografiske forskjeller innad i Norge. Og de ville ha nøkkeltall for egenvurdert helse, sosial støtte, risiko for alkoholavhengighet og fysisk aktivitet i Norge

Helsedirektoratet Org nr 983 544 622. Vitaminveien 4, 0483 Oslo Sammenlign Overvåk Finn lignende. Skriv ut; Del firmaprofil. Send Del på Facebook; Del på Linkedin; Oversikt; Regnskap; Nøkkeltall; Roller og Eiere; Kunngjøringer og Nyheter; Oversikt; Regnskap; Nøkkeltall; Roller og Eiere; Kunngjøringer og Nyheter; Panteheftelser og. Nøkkeltall - livmorhalskreft 2018. Nye tilfeller 2018 355 kvinner. Rater - antall tilfeller per 100.000 13,5. 5 års relativ overlevelse Kvinner: 82,0 %. Kreftoverlevere 7410 kvinner per 31.12.2018. Dødsfall 92 kvinner. Akkumulert risiko for å utvikle livmorhalskreft fram til 75 års alder - 2014-2018 Kvinner: 1,0 Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida Rapportene Nøkkeltall for helsesektoren» som er utgitt for fjerde gang ønsker Helsedirektoratet å formidle status og utvikling i sektoren. Rapporten gir et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografiske områder, forvaltningsnivåer og ulike grupper av befolkningen. Nøkkeltall for 2010 finner du her

Innhold Veileder for orden i eget hus. Informasjon er en av de viktigste ressursene i offentlig sektor, og det har lenge vært et krav om at offentlig sektor må utnytte informasjonen sin på en bedre måte for å bli mer effektiv, gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, og bidra til økt rettssikkerhet Helsedirektoratets nøkkeltall 2009 Helsedirektoratet utarbeider årlig nøkkeltall for alle helseforetakenes somatiske virksomhet og her gis et kort sammendrag av SAMDATA-tallene for driftsåret 2009 (se vedlegg 2). Helgelandssykehuset HF var de første foretaksårene blant de mest kostnadseffektive helseforetakene i Norge Nøkkeltall 2019 Del. Stiftelsen CRUX driver åtte oppfølgingssentre i Norge. 35,4 % fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet (inkludert prosjekttilskudd) 33,2 % fra kommuner og fylkeskommuner 23,4 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter

Statistikk, registre og rapporter - Helsedirektoratet

 1. Fysiske, psykiske og sosiale utfordringer kan gi psykiske plager og sykdom hos eldre. Det er behov for en storsatsing på dette området. ABC-modellen er en suksess på demensfeltet - og kan bli det også når det gjelder psykisk helse
 2. I 2014 og 2017 utarbeidet henholdsvis Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse komparative analyser av de regionale helseforetakene på IKT-området, etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette arbeidet videreføres nå i denne rapporten. 2 Nøkkeltall.
 3. Nøkkeltall for helsesektoren . Med «Nøkkeltallrapport for helsesektoren» ønsker Helsedirektoratet å formidle status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender. Tallene fra Helsedirektoratet kan eksempelvis si noe om helsetilstand og sosiale forhold i b
 4. Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid
 5. Nøkkeltall. Bekreftede smittetilfeller. Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona. Kilder for tallene er Folkehelseinstituttet og kommuner. Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig

Helsedirektoratet

 1. alomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid utarbeidet rapporten Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Oppdraget ble gitt av Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med bakgrunn i den høye forekomsten av psykiske lidelser og rusproblemer blant innsatte i fengsel
 2. Helsedirektoratet (2005). -og bedre skal det bli: Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015). 5 NØKKELTALL FRA KOSTRA Innledning Nedenfor vises fordelingen netto driftsutgifter per kommunale enhet, vist i regnskapstall 2014-2017
 3. 1 Nøkkeltall for helsesektoren. Helsedirektoratet. Rapport 2011. 2 Nøkkeltall for helsesektoren. Helsedirektoratet. Rapport 2011. 3 Health at a Glance. OECD 2009. 4 Resaland, GK: Cardiorespiratory fitness and cardiovascular disease risk factors in children- Effects of a two-year school based daily physical activity intervention
 4. Styringsdata:Helsedirektoratet, avdeling statistikk og kodeverk •Kommunale styringsindikatorer i KOSTRA (SSB) •Tall for 2013 publisert 17.03.14. •Overvåkning av Samhandlingsreformen (Helsedirektoratet) •Samhandlingsstatistikk 2012-2013 •Nøkkeltallsrapport (Helsedirektoratet) •Nøkkeltall for helsesektorenMette Odden Grimelan
 5. Bare drøye fire måneder etter at Skanska Commercial Development tok beslutningen om å satse 630 millioner kroner på nybygget Workplace Oo på Storo uten leietakere, er bygget nå nesten halvfullt.Eiendomsutvikleren har fått inn Helsedirektoratet på en tiårig leieavtale. - Jeg kan bekrefte at vi har signert leiekontrakt med Helsedirektoratet på 11.165 kvm i vårt prosjekt Workplace Oo.

Bergen: kommunehelse nøkkeltall. Bergen prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, lavest av ASSS-kommunene, samlet ressursbruk er 15 % lavere enn ASSS-snittet i 2017. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt har økt betydelig fra 2016 til 2017, og kommunen ligger nå på snittet for ASSS Publiseres i Utposten - fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin 6. april, 2017. Arne Holte, Professor emeritus, Psykologisk institutt, UiO Psykiske lidelser er landets dyreste sykdomsgruppe. Universelle tiltak rettet mot hele befolkningen, spesielt barna, kan styrke befolkningens psykiske helse og redusere antall nye tilfeller av psykiske lidelser i fremtiden Nytt om samfunnsmedisin og 24. april 2015, 23. årgang folkehelsearbeid 08/15 n Komplett innholds-fortegnelse s. 2 n Nøkkeltall for helsesektore

Nøkkeltall for helsesektoren 2011. Det er femte gang at Helsedirektoratet gir ut en rapport med nøkkeltall for helsesektoren. Mer informasjon fra rapporten og selve rapporten kan du finne på helsedirektoratets hjemmeside her. Av Anders Midtsundstad. Fritid for alle Faglige spørsmål rettes til Helsedirektoratet, +47 810 200 50, Avdeling psykisk helsevern og rus, Martin.Ingvald.Blindheim@helsedir.no. Web-versjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket.no. Ved spørsmål send e-post til anne.hilde.rosvik@helsebiblioteket.no, redaksjonen@helsebiblioteket.no eller ring +47 915 49 235. Se også Helsebibliotekets retningslinjedatabase med alle norske retningslinjer Nøkkeltall fra Helsedirektoratet Bruk av alkohol kan være en direkte eller indirekte årsak til en rekke helsemessige og sosiale skader. Alkohol er en medvirkende årsak til mer enn 60 somatiske sykdommer Vestlige verdens 3. største årsak til sykdom og tapte leveår (WHO 2011) Helsedirektoratet ved Helfo har behov for å digitalisere og automatisere sine arbeidsprosesser. Dette skal gi effektiv bruk av egne ressurser og tilby gode digitale tjenester til andre helseaktører og innbyggere

Helsedirektoratet har oversendt en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet om Tilgjengelighet i norske fengsler til sterile sprøyter og spisser for injiserende rusmiddelavhengige Helsedirektoratet har som svar til Sykehuset i Østfold, kommet med en ny lovfortolkning av husordensregler, nærmere bestemt rundt pasienters adgang til å besøke hverandre på pasientrom. EMK art. 8 og 10 siteres blant annet som rettslig grunnlag. Les brevet >> Forsvarets seniorforbund Orgnr. 971 279 222 Besøksadresse: Bygning 65, 3. etg. Akershus festning, Oslo Postadresse: Forsvarets seniorforbund, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Osl Helsedirektoratet går blant annet inn for skjenkestopp ved midnatt over hele landet i sine nye anbefalinger til koronatiltak. Nyheter. Ber 211 kommuner om å bosette 5.025 flyktninger neste år. Publisert 05.11.2020 09:51. Men det kan komme endringer i antallet flyktninger som skal bosettes,.

Helsedirektoratet skal «Utarbeide forslag til nye gjennomføringsbestemmelser med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 3-14 nytt annet ledd, som ikke har trådt i kraft.» spesialisthelsetjenesten presenteres årlig nøkkeltall for behandlingstilbudet fo Du kan også finne grafiske fremstillinger av utvalgte nøkkeltall og deres utvikling over tid. Logg inn via lenken over og velg Utrapportering for å komme inn i portalen. Se brukerveiledningene for hjelp til innlogging. Nye brukere må etter innlogging fylle ut en søknad om tilgang til portalen

1.6 Nøkkeltall og indikatorer Etablere et nasjonalt system for innsamling og tilgjengeliggjøring av e-helse tall. Helsedirektoratet Igangsatt x Etablere en faglig referansegruppe som skal ha som formål å identifisere relevant Behandling og oppfølging skal tilpasses pasientens behov. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet er sentrale mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som pasient som legges til grunn

Statistikk Rapporten har som spesialtema bruk av vanedannende legemidler. I tillegg inneholder rapporten nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotek i Norge i perioden 2005 - 2009. For 2009 er infor. Folkehelseinstituttet Nøkkeltall for Trondheim kommune - Antall innbyggere: 174 326 - Antall legekontor: 38 - Antall fastleger med 2 / 32 . Meldingsløftet i Trondheim Trondheim er 1 av 11 hovedsamarbeidskommuner, som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å sørge for utbredelse av elektronisk meldingsutveksling. 3 / 32 . Status for MiK i Trondheim.

Sykehjem og hjemmetjenester - Helsedirektoratet

Årets Kommunebarometer består av 151 forskjellige nøkkeltall som tar tamperaturen på kommunene. Her finner du mer om nøkkeltallene og metoden vi har brukt Nøkkeltall. Her finner du tall og fakta om Helse Sør-Øst, hovedsakelig hentet fra årsberetning og årlig melding for 2018. Ventetid og fristbrudd, pasienttilfredshet, økonomi, månedsverk og sykefravær er noen av temaene du kan lese om Tall fra Helsedirektoratet (1) viser at andelen tredjeklassinger med overvekt og fedme har økt fra 16 prosent til 19 prosent i perioden 2008 til 2010. Det er derfor tydelig at overvekt blant barn og unge er et stadig økende problem. Fedme kan føre til fysiske og sosiale vanskeligheter for den som er rammet dersom problemet forblir ubehandlet. Folkehelseinstituttets nøkkeltall for Stovner viser at bydelen skårer høyt på flere levekårsvariabler som har negativ innvirkning på psykisk helse, som andel barn som bor i husholdninger med lav inntekt og andel unge som faller fra i videregående skole. Å få barn gjennom skolen fremmer god psykisk helse

KOSTRA nøkkeltall - SS

Coronaviruset: Slik spres viruset i Norge og verden

Vi sakker akterut i folkehelse, aksepterer for store ulikheter i oppvekstvilkår, og har ikke nok oppmerksomhet på hvert enkelt individ i helse- og omsorgstjenesten, fortalte helsedirektør Bjørn.. Utvalgte hovedtall og nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020 publiseres klokka 8 mandag, mens budsjettdokumentene er tilgjengelige fra klokka 10. Klokka 10 starter også Sanners framlegging i Stortinget. (©NTB) Helsedirektoratet: Rødt nivå er ikke det samme som hjemmeskole Helsedirektoratet/Rambøll 2011: Undersøkelse om rehabilitering i kommunene . Spesialisthelsetjeneste. SAMDATA: Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten var fram til 2012 beste kilde for statistikk. 2013 og 2014 data finnes i rapporten Samhandlingsstatistikk 2013-2014 [ Nøkkeltall Helse Nord-Trøndelag. Våre sykehus er til for innbyggerne i 26 kommuner. 25 kommuner i Trøndelag og Bindal i Nordland. Nedslagsfelt for sykehusene: Sykehuset Levanger - 95 000 innbyggere, hvorav 73 000 er over 18 år. Sykehuset Namsos - 43 000 innbygger, hvorav 34 000 er over 18 år. Ansatte

Kommunale tjenester - Loppa kommuneSpesialisthelsetjeneste - Norsk FysioterapeutforbundTvangsloggene: Hasteinnkaller til oppvaskmøte etter nyeUngdata-undersøkelsen i Søgne 2012Avisa Nordland - Korona-tall
 • 17 mai tegninger.
 • Hepatitt c behandling.
 • Under armour joggesko.
 • Knagger fra hay.
 • Champions league 2014/15.
 • Våkner med hodepine gravid.
 • Telegrafisten.
 • Utdrikningslag hytte.
 • Sichtschutz netzgewebe.
 • Kultiverte.
 • Opplevelsesreiser i europa.
 • Divergent book.
 • Ü40 party saarland.
 • Mynt sykkel vm.
 • Mc garasjen bodø.
 • Fiskehelsebiolog bergen.
 • Hundehus størrelse.
 • Varnish ffxiv.
 • Silk road founder.
 • Kiwi stelleveske.
 • Akkusativ dansk.
 • The arctic wiki.
 • Zegul kajakk test.
 • Endulzamiento con oshun.
 • Referansestil sosiologi.
 • First dates episode.
 • Testosterone enanthate half life.
 • Innohome sgs510 bruksanvisning.
 • Best 1 april fools.
 • Combat corner.
 • Tanzschule höllriegl abschlussball.
 • Npe skjema.
 • Whatsapp turn off auto download.
 • Hårserum for tykkere hår.
 • Sprøytesikre hansker.
 • Backenköhler weihnachten menü.
 • 5.6 inches in cm.
 • Oberlausitz ferienhaus am see.
 • Hvor mange lykkes på første ivf forsøk.
 • Sea doo challenger 230 kaufen.
 • Tanzlokal scheune bad kissingen.