Home

Kommunalt foretak eget rettssubjekt

Et kommunalt foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt men er en del av kommunen. Det har derfor ikke verken økonomisk eller rettslig selvstendig ansvar. Det er en foretaksform som er utformet med tanke på å være et tilbud om organisering av mer forretningspreget virksomhet, men hvor det allikevel er et ønske om å knytte virksomheten tettere opp til de sentrale kommunale organene Kommunalt foretak (KF) er betegnelse for en selskapsform som brukes for virksomheter som er del av en norsk kommune.I motsetning til kommunalt eide aksjeselskap, utgjør et KF ikke et selvstendig rettssubjekt. Fylkeskommunalt foretak (FKF) er tilsvarende betegnelse på selskaper eid av fylkeskommune.KF- og FKF-selskaper gir ikke eieren noe begrensning i økonomisk ansvar slik som et. Se hva lovutvalget og departementet skriver om kommunalt oppgavefellesskap i kapittel 19 her. Interkommunalt selskap. IKS-modellen er alltid et eget rettssubjekt, og gir en tydeligere og mer detaljert rettslig regulering av samarbeidet. Det er en kjent selskapsform med egen lov som i stor grad definerer og regulerer forholdet mellom deltakerne

Kommunalt eller fylkeskommunalt foretak er en del av kommunen eller fylkeskommunen som kommunestyret eller fylkestinget har bestemt skal organiseres som kommunalt eller fylkeskommunalt foretak. 0 Tilføyd ved lov 29 jan 1999 nr. 5 (ikr. 1 jan 2000 iflg. res. 22 okt 1999 nr. 1097), se dens VII Et rettssubjekt er en som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene. Alle fysiske personer er rettssubjekter, og det samme gjelder i utgangspunktet for juridiske personer. Et selskap er således et eget rettssubjekt, som er uavhengig av sine eiere. Det siste gjelder imidlertid ikke unntaksfritt for alle slags juridiske personer Rettssubjekt er enhver som har rettsevne, det vil si enhver som kan ha rettigheter og plikter. Ikke bare mennesker, men også juridiske personer (foreninger, aksjeselskaper, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, staten og så videre) har rettsevne og er dermed rettssubjekter.Et rettsobjekt er en gjenstand eller en rettighet som et rettssubjekt har rett over, for eksempel et hus man eier, eller.

Et rettssubjekt er en som kan få rettigheter og pådra seg forpliktelser i henhold til rettsreglene. Alle fysiske personer er rettssubjekter, og det samme gjelder i utgangspunktet for juridiske personer.Et selskap er således et eget rettssubjekt, som er uavhengig av sine eiere. Det siste gjelder imidlertid ikke unntaksfritt for alle slags juridiske personer Styringsproblemene i kommunale foretak overskygger de faglige fordelene i de fleste kommuner. Skrevet av: Bjørn Brox. Et kommunalt foretak er en kommunal bedrift eid hundre prosent av kommunen. Foretaket har eget styre og eget regnskap. Det er en del av kommunen som juridisk person, men styres ikke av rådmannen

Vågan Eiendom er et såkalt kommunalt foretak. Det betyr at de er en del av kommunen, men samtidig uavhengig ved at det har et eget styre og i all hovedsak er egenfinansiert Kommunale foretak er betegnelsen på kommunale tjenesteytende organisasjoner som nyter en fristilt status i forhold til det ordinære kommunale administrative systemet. De utgjør heller ikke en del av kommunenes budsjettmessige forpliktelser og prioriteringer, selv om det er kommunene som hefter for disse foretakenes juridiske og økonomiske forpliktelser Såkalt kommunale institusjoner vil kunne fortsette som før, med eget styre etter kommuneloven § 11. Om forholdet mellom begrepene institusjon, bedrift og kommunalt foretak heter det følgende i Ot.prp. nr. 53 (1997-98) s. 117 Et kommunalt foretak er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen som juridisk person. Kommunale foretak omfattes av offentlighetsloven. For foretak som driver forretningsmessig virksomhet vil dette kunne være en ulempe, som imidlertid langt på vei kan avhjelpes ved bruk av unntaksbestemmelsene virksomheten skilles ut som et eget rettssubjekt. Valget om å organisere virksomheten innenfor rammen av en kommunal etat, et kommunalt foretak (KF), et interkommunalt selskap (IKS), et kommunalt aksjeselskap (AS) eller en stiftelse bør bero på virksomhetens formål samt kommunens ønske om styring og kontroll

Hva er et kommunalt foretak? - Trollheimsporte

 1. Dette definerer et kommunalt foretak: Ikke et eget rettssubjekt; Oversikt over Liers kommunale foretak finner du under. < Tilbake til oversikten over selskap, foretak og samarbeid. Lier Eiendomsselskap KF. Lier vei, vann og avløp (VVA) KF. Til toppen Kontaktinformasjo
 2. Om kommunale foretak (KF) Et KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men er juridisk en del av kommunen. Kommunestyret er KF-ets øverste organ. Kommunestyret fastsetter rammene for styrets myndighet, og gjennom vedtektene fastsetter kommunestyret den virksomhet selskapet skal drive - de ytre rammer for styrets myndighet
 3. KOMMUNALT FORETAK Når kommunen ønsker å gi en virksomhet en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder i den tradisjonelle etatsmodellen, kan det etable-res et kommunalt foretak etter kommune- lovens kapittel 11. Foretaket er ikke en egen juridisk person, men del av kommunen som rettssubjekt. Kommunen er part i alle avtaler o
 4. Private rettssubjekt som stiftelser, aksjeselskap mv. er også underlagt reglene for offentlige anskaffelser dersom offentlig myndighet har en bestemt kontrollerende innflytelse over det private rettssubjektet. Denne artikkelen omhandler hvilke private rettssubjekt som må følge regelverket ved innkjøp
 5. Kommunelovens kapittel 11 inneholder bestemmelser om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med en resultatenhet, en nemd er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet, men fullt og helt underlagt bystyret og kommunelovens bestemmelser med forskrifter

Kommunalt oppgavefellesskap (KO) er en av modellene som dagens § 27-samarbeid kan omdannes til innen utgangen av 2023. KS Bedrift har foretatt en sammenligning av et slikt oppgavefellesskap med et interkommunalt selskap (IKS).. To nye modeller for interkommunalt samarbeid er lovfestet i den nye kommuneloven og gjelder fra 1. januar 2020 Det samme er kommunalt foretak etter kommuneloven. Dette skyldes at et kommunalt foretak ikke er et eget rettssubjekt, men en del av kommunen, og at et kommunalt foretak ikke kan ha andre medeiere. Kommunen vil kunne inngå avtale med private aktører om utvikling, bygging og drift av eiendommene for eksempel etter OPS-modellen (Offentlig Privat Samarbeid) Det vil si at dersom f.eks. et kommunalt foretak avlegger et årsregnskap med et merforbruk, skal det konsoliderte årsregnskapet vise dette merforbruket, som utarbeider eget årsregnskap og ikke er eget rettssubjekt, skal innarbeides i kontorkommunens konsoliderte årsregnskap

Kommunalt foretak - Wikipedi

 1. Som tidligere nevnt i pkt. 11.1.2 mener utvalget at styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak i utgangspunktet bør ha samme myndighet som styret for et aksjeselskap, ansvarlig selskap og statsforetak, dog med de begrensninger som må følge av at selskapet ikke er et eget rettssubjekt
 2. Et kommunalt foretak er en utskilt, og i en viss grad frittstående del av kommunens forvaltning, men er ikke et eget rettssubjekt. Reglene i forbindelse med kommunale foretak er utformet med sikte på organisering av mer forretningspreget virksomhet i kommunal regi
 3. KOMMUNALE FORETAK (KF) En del av kommunen Kommunelovens kapittel 11 gir regler om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med kommunal bedrift etter kommunelovens § 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke noe eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet
 4. Kommunalt foretak (kap. 11 kl) Selskapet skal ha eget styre. § 27 selskaper kan både være og ikke være eget rettssubjekt, men vil vanligvis være egne rettssubjekter når de har myndighet til å foreta ansettelser, vedta egne budsjetter etc
 5. 3.3.9 Kommunalt eide selskaper mv. som ikke skal registreres under kommunen Omtales også som foretak, juridisk enhet, rettssubjekt, registreringsenhet. eget organisasjonsnummer for hver enkelt atskilt virksomhet registreringsenheten (hovedenhet) utøver
 6. Kommunalt/fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kap 11. Der kommunen/fylkeskommunen ønsker å gi virksomheten en noe mer selvstendig stilling enn virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt organ

Bør § 27-samarbeid omdannes til IKS eller kommunalt

foretaket ikke er et eget rettssubjekt, Retningslinjene for samhandling må balansere den selvstendige rollen et kommunalt foretak har i Rådmannen kan imidlertid være styremedlem i foretak som inngår i et rettssubjekt hvor vedkommende ikke innehar rollen som rådmann selvstendig rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad). KF - kommunalt foretak (KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen) Kommunelovens § 27 Samarbeid. Kommunalt samarbeid organisert med eget styre. Denne type samarbeid kan være eget rettssubjekt. *) Kommunelovens § 28 Vertskommunemodell

Dette gjelder ikke om det velges andre organisasjonsformer enn kommunalt oppgavefellesskap eller regionråd. Hvis det nye samarbeidet ikke er et eget rettssubjekt, overføres eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av deltakerkommunene Her inngår kommunekassen, kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt, og lånefond. Interkommunale samarbeid og selskaper som er egne rettssubjekt, inngår ikke. Ny frist for regnskapsavleggelse er 22. februar Kommunalt foretak (KF) Interkommunalt samarbeid (§ 27 - eget rettssubjekt) XX Vertskommunesamarbeid (koml. § 28 a-k) Interkommunalt selskap (IKS) XX Aksjeselskap (AS) X X X Stiftelser X X Samvirkeforetak X X Automatisk inhabilitet - Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e Mai 201 Sider ved dette er i et høringsnotat i mai 2017 fulgt opp i forhold til begrensning i (fylkes-)kommunalt eide foretaks fradragsrett for gjeldsrenter, hvor de støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester Utskilling av offentlig økonomisk virksomhet til eget rettssubjekt

Rettssubjekt - Jusleksikon

rettssubjekt - Store norske leksiko

kommunalt foretak). GKRS har vurdert ulike metoder for å håndtere den resultateffekten som oppstår ved interkommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt avlegger eget årsregnskap etter hovedregelen i kommuneloven § 14-8 første ledd eller inngår i kommunekassen Siden et enkeltpersonforetak ikke er eget rettssubjekt, vil det være slik at dersom bedriften går konkurs, kan dekning for utestående søkes i din personlige formue og inntekt. Utenlandsk foretak kan fort føre til uventet merarbeidet og mulighet for ubehagelige overraskelser etter hvert havn er kommunalt foretak (KF) og derfor inngår under offentlighetsloven som ordinær kommuneforvaltning og Hafslund ASA trolig faller helt utenfor reglene i lovens § 2. Også aksjeselskapene Flytoget AS, Nasjonalteateret AS og Odda Energi AS er nevnt i rapporten, men det framgår ikke om disse har medvirket i evalueringen2 Kommunalt foretak Vertskommune §27-samarbeid IKS AS Stiftelse ©Stein Arve 3.1 Kommunale foretak (KF) Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, og er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjennom vedtektenes formålsbestemmelser fastsetter kommunestyret de Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt, som er underlagt kommunestyret som øverste myndighet. KF følger kommunelovens kapittel 11. Tromsø kommunestyre har vedtatt å etablere Tromsø brann og redning som et eget kommunalt foretak. Organisasjonsnummer: 925 189 545 Stiftelsesdato: 26.02.202

Kommunale Foretak (KF) Rettslig stilling og lovgivning: • Del av kommunen som rettssubjekt, hjemlet i Kommunelovens kap. 11. • Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. • Underlagt kommunestyret. • Sterk kommunal styringsmulighet om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med en kommunal bedrift etter kommunelovens § 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale foretaket er en del av kommunen og er dermed underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjenno Eget rettssubjekt Forvaltningsdrift - direkte styring Eierstyring - i ndirekte styring Aksjeselskap (AS) Interkommunale selskap (IKS) Kommunalt foretak KF. Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Økende grad av selvstendighet Redusert direkte politisk styring Kommune Verts - kommune § 27 Et interkommunalt selskap skiller seg både fra kommunalt foretak og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Selvstendig rettssubjekt IKS er et eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. De har sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser. Det er selskape

10.1 Sølvberget KF 10.1.1 Rådmannens tilrådning. Sølvberget KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023.Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 13. august 2019. Det vises til kapittel 10.1.2 for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 som er eget rettssubjekt interkommunale selskap (IKS) heleide kommunale aksjeselskap kommunen eier alene eller sammen med andre kommuner heleide datterselskap til slike selskaper I disse selskapene har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å innhente d Det konsoliderte kommuneregnskapet vil kun omfatte de enheter som inngår i kommunen som rettssubjekt (kommunale foretak, regionråd og interkommunalt oppgavefellesskap som ikke er egne rettssubjekter), mens KOSTRA-tallene også vil omfatte alle interkommunale samarbeid med særregnskap (eget rettssubjekt) og interkommunale selskaper hvor kommunen har eierandel foretak, stiftelser og lignende. Kommunal sektor kan velge å organisere sin virksomhet på flere måter der de mest nærliggende er. Som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 uten at det er eget rettssubjekt. Som interkommunalt samarbeid ette

Kommunalt foretak (KF) er en organisasjonsform for kommunal virksomhet av operativ og forretningsmessig karakter hvor det er mindre behov for direkte politisk eller administrativ detaljstyring. Myndigheten til å opprette KF ligger til kommunestyret. Dette er ikke et eget rettssubjekt 4.5 Kommunalt foretak (KF) s. 16 4.6 Stiftelser s. 18 4.7 Samvirkeforetak (SA) s. 18 5 virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et foretak. Det er etablert et eget KS Eierforum - et kompetansenettverk for eiere av selskaper

Rettssubjekt - Wikipedi

For at et kommunalt oppgavefellesskap skal kunne forplikte seg på selvstendig grunnlag over - for en tredjepart, for eksempel inngå kontrakter i eget navn og ansette personell, må det opprettes som et eget rettssubjekt. Dersom oppgavefellesskapet ikke skal ansette personell, o IKS er et selvstendig rettssubjekt og skal opptre i eget navn utad). KF - kommunalt foretak (KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen) Kommuneloven § 27 samarbeid. Kommunalt samarbeid organisert med eget styre. Denne type samarbeid kan være eget rettssubjekt. Kommuneloven § 28 vertskommunemodell inneholder bestemmelser om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med en kommunal bedrift etter kommunelovens § 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale foretaket e

Kommunale foretak og vertskommunesamarbeid etter koml. § 20-1 er ikke omfattet av bestemmelsen om eierskaontroll da disse forvaltningsorganene inngår i kommunens organisasjon og kommunestyret selv er eierorgan. Tilsvarende gjelder for § 27-styrer etter kommuneloven av 1992, som ikke er eget rettssubjekt Kommunalt foretak . Flertallspartiet har allerede lagt frem sine forslag til budsjettendringer, men har spart en nyhet til dagen da det hele skal vedtas: Nemlig forslaget om å opprette et et kommunalt foretak som skal ha ansvar for store arrangementer som for eksempel Tall Ships Races, sjakk-VM 2020 og NM-veka EU-samsvarserklæring • Industriell sikkerhetshjelm IRIS 2, referanse 0271 og følgende. • Produsent: AUBOUEIX S.A.S., 49, Rue de l'Ancienne Mairie, 92100 Boulogne- Billancourt, Frankrike. Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar: AUBOUEIX S.A.S. innenfor kommunen som eget rettssubjekt, inkludert kommunale foretak. • Selskaper omfattes som utgangspunkt ikke av forvaltningsloven, men -ved så tett tilknytning til forvaltningen at de er «organer for stat eller kommuner», vil forvaltningsloven likevel gjelde

Hva slags privat rettssubjekt man ønsker å legge den offentlige kompetansen til spiller en rolle, Hvorvidt det er adgang til delegasjon av myndighet etter særlov til et kommunalt eller interkommunalt selskap vil med andre ord avhenge av en tolkning av henholdsvis forurensningsloven og plan- og bygningsloven Et kommunalt foretak er ikke et eget rettssubjekt, det er underlagt bystyret som bestemmer de økonomiske rammene for driften og for investeringene. Dersom foretaket går med overskudd, er det bystyret som bestemmer hvordan overskuddet skal benyttes og går kommunene med underskudd vil et overskudd i foretaket måtte gå til å dekke dette underskuddet •Andre rettssubjekt i saker der de gjør enkeltvedtak eller utarbeider forskrift = Kommunalt foretak opprettet etter kommuneloven kapittel 11. •Fylkesmannen er klageinstans også for selvstendige rettssubjekt/foretak som faller inn under offentlighetsloven Eget rettssubjekt Tar avgjørelser på eget initiativ og ansvar Begrensninger i selvstyret krever hjemmel i lov Ulike elementer ved det lokale selvstyret er lovfestet . • styremedlemmer i et kommunalt foretak • eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, ungdomsråd

Kommunale foretak virker ikke Framsik

For mange politikere kan dette komme som en ubehagelig overraskelse etter at viktige kommunale funksjoner er blitt overflyttet til et kommunalt eid foretak, når kommunestyret i ettertid innser at de har gitt fra seg muligheten til å ha løpende kontroll og instruksjonsmyndighet over virksomheten Hamar kommunes eierskap i selskaper og foretak Eget rettssubjekt Vedtekter definerer formål og rammer for virksomheten Generalforsamlingen Selskapets øverste myndighet og ,1 % 204 KF 9,4 % 191 IKS 0,6 % 13 FKF 0,2 % 4 ASA 79,7 % 1615 A/S Andel Antall Selskapsform Omfanget av selskaper med kommunalt/fylkeskommunalt eierskap etter. KS peker i sine anbefalinger om eierstyring på at forvaltningsloven gjelder for all virksomhet som drives innenfor kommunen som eget rettssubjekt, inkludert kommunale foretak. Selskaper omfattes som utgangspunkt ikke av forvaltningsloven, men dersom de har så tett tilknytning til forvaltningen at de kan anses å være «organer for stat eller kommuner», vil forvaltningsloven likevel gjelde Kommuner driver ofte næringsaktivitet i egne avdelinger/etater, eller som kommunale foretak, som f.eks. havner, laboratorier m.m, eller ved at næringsvirksomheten må skilles ut i eget rettssubjekt, med de fordeler og ulemper det medfører. Skriv ut siden. Kategorier. Alle rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter; 1. kommunalt foretak og utgjør således foretakets generalforsamling. Kommunestyret behandler foretakenes årsbudsjett og årsberetning/regnskap

Tannhelseetaten vil som kommunalt foretak fortsatt være en del av Oslo kommunes forvaltning, og ikke et selvstendig rettssubjekt. De ansatte vil fortsatt ha Oslo kommune som arbeidsgiver. Foretaksorganisering er således å betrakte som en «mild» grad av fristilling Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i kommunestyret, 12. juni 2018, i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 nr. 107, kap. 11 § 61-75. Foretaket er en del av Lier kommune, og er ikke et eget rettssubjekt. Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret. § 2 FORMÅ Selskapet er et eget rettssubjekt. Deltakelse i slike selskaper reiser vanskelige retts-spørsmål om forholdet til kommunelovens regler, punktet både for kommunalt foretak og for interkom-munalt selskap er dokumentoffentlighet og møteof-fentlighet slik utgangspunktet er for forvaltningen fo Et interkommunalt selskap skiller seg både fra kommunalt foretak og interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Selvstendig re ttssubjekt IKS er et eget rettssubjekt, som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. De har sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser Kommunalt foretak Et foretak (KF) er ikke et eget rettssubjekt. Et foretak ligger dermed innenfor rammen av kom-munelovens virkeområde, kommunelovens kapit-tel 11. IKS i Kommunal Eiendomsforvaltning 7 Figur 1. Kommunale organisasjonsformer og selvstendighet Figur 2

offentlige organer som er skilt ut som et eget rettssubjekt fra kommunen og som driver aktivitet knyttet er til den/de offentlige oppdragsgiverne organet eies av. Et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kap. 11, oppstå i tilfeller hvor et selvstendig rettssubjekt, for eksempel et kommunalt Et kommunalt foretak er altså en del av kommunen og kommunen er ansvarlig for selskapets forpliktelser. Selskapet er med dette en del av kommunens økonomi og budsjetter. Dette i kontrast til et aksjeselskap som er et selvstendig rettssubjekt med selvstendig ansvar for egen økonomi og egen drift. Videre inngår ikke selskapet egne avtaler. Kommunalt foretak klaget inn for ESA. Tromsø kommunes nye avfallsbedrift, Miljøxpert Tromsø KF, Det kommunale foretaket er ikke et selvstendig rettssubjekt. En klage må derfor rettes mot kommunen, påpeker Aune. Subsidiering i kryss. Direktør Aune kan ikke regne med å høre fra ESA selv Kommunalt Foretak Alt. 3a Aksjeselskap Kongsvinger kommune Kommunalt Foretak Kongsvinger kommune Eiendoms-prosjekt AS Kongsvinger kommune Kommunal Enhet Alt. 3b Ikke eget rettssubjekt, kun en intern enhet Underlagt kommunens politiske styring Risiko Gir forutsigbarhet Styres økonomisk sett over det kommunal Kommunalt foretak (KF) lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et annet interkommunalt Selskaper er opprettet og lever i stor grad sitt eget liv på utsiden av den kommunale hverdagen. Det vedtektsfestede formålet skal styre virksomheten,.

Ekspert advarer: - Kommunale foretak virker ikke - NR

kommunale foretak - Store norske leksiko

Et kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11 skal også ha et eget styre, men kan tildeles noe mer myndighet enn styret for en institusjon; myndighet i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Det kommunale foretaket er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen som juridisk person. Foretaket rapporterer ti Foretaket ble vedtatt etablert fra 1. juli 2016 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune med hjemmel i kommunelovens kapittel 11. Stavanger utvikling KF `s kjerneoppgaver er å utvikle kommunens utbyggingsområder, strategiske byutviklingsprosjekt og andre utviklingseiendommer - tilrettelegge for overordnet infrastruktur i utbyggingsområder - skaffe eiendommer til kommunale og.

Rundskriv H-35/99 - regjeringen

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune med eget styre. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte Trysil Kommuneskoger KF er organisert som et eget kommunalt foretak som eies av Trysil Kommune

Kommunale foretak - Lier kommun

Kommunalt foretak (KF) KF er ikke et selvstendig rettssubjekt, men en del av kommunen, hjemlet i kapittel 11 i kommuneloven. Et KF er dermed underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjennom formålet i vedtektene fastsetter kommunestyret den virksomheten foretaket skal drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan ogs Kommunens eget næringsavfall - bruk av egenregi og egenrett Denne rapporten gjennomgår det juridiske grunnlaget for kommunene til å løse oppgaver i egenregi, gjennom å benytte egne ressurser i egen etat eller gjennom å tildele oppgaven til et kommunalt eller interkommunalt selskap organisert som eget rettssubjekt Den norske kirke blir et eget rettssubjekt 01.01.17. Da overføres myndighet og arbeidsoppgaver fra staten til kirken. Den blir operativ som arbeidsgiver og økonomiforvalter. Kulturdepartementet foreslår at hovedreglene i regnskapsloven om små foretak skal gjelde for det nye rettssubjektet for Den norske kirke foretak eller selskaper, endres betingelsene for folkevalgt styring og kontroll. Det er nå rundt 2.700 kommunalt og fylkeskommunalt eide aksjeselskaper og interkommunale selskaper. De driver med alt fra næringsutvikling, varig tilrettelagt arbeid, eiendomsdrift, elektrisitet, vann, avløp, renovasjon og brannvern til helse og omsorg og kultur utleier. Det er ubestridt at eiendomsselskapet er et kommunalt foretak, og at det derfor er B kommune som regnes som utleier. I denne forbindelse vises det til kommuneloven § 61 andre setning, der det fremgår at et kommunalt foretak er en del av kommunen og ikke et eget rettssubjekt

Styreansvar i et kommunalt foretak - Samfunnsbedriften

foretak, stiftelser og lignende. Kommunal sektor kan velge å organisere sin virksomhet på flere måter der de mest nærliggende er: Som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11. Som interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 uten at det er eget rettssubjekt. Som interkommunalt samarbeid ette Illustrerer kommunelovens forvaltningsregime (til venstre for den røde streken) og at selskaper er selvstendige rettssubjekt (unntatt kommunalt foretak) 2.1 Kommunalt foretak (KF) Lovgivning og rettslig stilling Kommunalt foretak (KF) er hjemlet i Lov av 25. september 1992 nr. 107. om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Norges Bank er et eget rettssubjekt, som eies av staten og har en uavhengig rolle i det norske myndighetsapparatet. I sentralbankloven heter det: Banken skal utøve sin virksomhet i samsvar med de økonomisk-politiske retningslinjer som er fastlagt av statsmyndighetene, og med de internasjonale forpliktelser landet er bundet av Samkommune Eget rettssubjekt Ubegrenset Samkommunestyret Kommunelovens kap. 5b Kommunalt foretak KF Integrert del av kommunen Ubegrenset Kommunestyret Kommuneloven kap 11 Interkommunalt samarbeid Kommuneloven § 27 Integrert del av kommunen eller eget rettssubjekt om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med en kommunal bedrift etter kommunelovens § 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale foretaket er en del av kommunen og er dermed underlagt kommunestyret som øverste myndighet

Er virksomheten pliktig å følge reglene for offentlige

Del av kommune Selvstendig rettssubjekt. Interkomm. politisk råd KL kap 18 Komm oppg. felleskap KL kap 19 Interkomm selskap IKS-loven Interkomm. politisk råd KL kap 18 Komm oppg. felleskap 19 Komm foretak KL kap 9 Eget styre Kommune-kassen Kun kommunale/ fk eiere/deltakere SA Samvirke-foretak SA-lov. Kommuneloven Egne lover. Konsolidert. eget punkt om selskapenes samfunnsansvar, f.eks. politiske målsettinger knyttet til miljø, Dermed er kommunalt foretak aktuelt for virksomhet som ikke har rettssubjekt og at det er lagt til Stiftelsestilsynet å omdanne stiftelser 2.4 KOMMUNALT FORETAK 2 Jf. Årsrapport for 2016, punkt 15 Interkommunale selskaper og punkt 16 Kommunalt eide selskaper . kommer nødvendigvis ikke til anvendelse på kommunal virksomhet i eget rettssubjekt der virksomheten hovedsakelig drives i næringsøyemed i direkte konkurranse og på samme vilkå

 • Fox racing norge.
 • Barnepiken filmanalyse.
 • Abc der tiere material.
 • How to become a cop in usa.
 • Edelstahl 18/8 wiki.
 • Log into your microsoft account.
 • Federer french open.
 • Kahoot navn.
 • Wow outlaw rogue legendary.
 • Gresskar dessert.
 • Mundfein pinneberg.
 • Sezary zellen nachweis.
 • Skjer synonym.
 • Write bufferedimage to file java.
 • Kadaver norsk protein.
 • Venne tattoo.
 • Why did walt disney die.
 • Flic en flac strand.
 • Pauley perrette brother.
 • Cello udo lindenberg piano.
 • Lydstudio priser.
 • Youtube trump.
 • Forenet med fjenden dplay.
 • Grønn emballasje.
 • Rodeo stol.
 • Portfolio fotografie mappe.
 • Jobbe på pensjonistvilkår.
 • Michael kors access reset.
 • Elevmedvirkning definisjon.
 • Best podcast app android.
 • Ganglion nerve.
 • Lubeck att göra.
 • Hvordan dressere en voksen hund.
 • Sharon needles alaska.
 • Håndbok r700.
 • Sabotasjesløyfe.
 • Beste hermetikk.
 • Alfabetet speilvendt.
 • America ferrera weight loss.
 • Kollagen til hest.
 • Demokratene hordaland.