Home

Noter regnskap mal

Noter Denne notemalen dekker de fleste forhold som er aktuelle for bedrifter som avlegger årsregnskapet sitt etter reglene for små foretak. 62 51 24 50 firmapost@lokalrevisjon.n Noteopplysninger er tilleggsinformasjon til årsregnskapet, som skal kommentere årsregnskapet slik at leseren får en bedre forståelse av de ulike delene av regnskapet.. Noteopplysningene i årsregnskapet skal gi informasjon og redegjøre for hvordan beløpene er fremkommet, hvilken vurdering som er brukt til å fastsette verdier og så videre Årsregnskapet skal sendes inn sammen med noter, For deg som gjør regnskapet selv eller har lyst til å lære mer om regnskap og økonomi. Her finner du også XCELLO, et regneark-basert regnskapsprogram for små virksomheter. Gratis mal for likviditetsbudsjett 12. oktober 2020

Noter - lokalrevisjon

Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Alle innsendingspliktige virksomheter skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli regnskap i bygge- og anleggsvirksomhet, men innholdet i kravet har endret seg noe over tid. Reglene er gitt hovedsakelig av hensyn til skatte- og avgiftskontroll. Revi-sorforeningen og Skattedirektoratet får flere spørsmål vedrørende forskriften. Artikkelen er en oppfølging av artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 3.2002

I noter til årsregnskapet skal det gis opplysninger som nevnt i §§ 7-2 til 7-34. Den som overtrer bestemmelser om bokføring eller regnskap, straffes etter straffeloven §§ 392 til 394. 0: Endret ved lover 18 juni 1999 nr. 41 (ikr. 1 okt 1999 iflg. res. 24 sep 1999),. SDØE - Noter (regnskapsloven) Petoro fører særskilt regnskap for alle transaksjoner knyttet til deltakerandelene, slik at inntekter og kostnader fra utvinningstillatelser og interessentskap holdes atskilt fra driften av selskapet

Hva er noteopplysninger? - Vism

 1. Brak har utarbeida ein mal for deg som er bokføringspliktig, men ikkje har over 600 bilag i året. Malen tek utgangspunkt i at du har enkeltpersonsforetak og ikkje er momspliktig. Vi har tatt med dei mest brukte postane for enkeltpersonsforetak i musikkbransjen
 2. Grundige redegjørelser i noter. For en rekke av postene som inngår i resultatregnskapet eller balansen, skal det i noter gis spesifikasjoner og/eller tilleggsopplysninger som redegjør for hvordan beløpet er fremkommet, hvilken vurdering som ligger til grunn for verdifastsettelsen osv
 3. I regnskapsloven skilles mellom små foretak, store foretak og andre foretak. Små foretak er gitt forenklede krav på flere områder. En egen regnskapsstandard, NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, omhandler alle forenklinger og regler for små foretak

Regnskapsloven definerer hva som regnes som store og små foretak. Det stilles strengere krav til store foretak. Små foretak har eksempelvis forenklede krav til noter og må heller ikke utarbeide årsberetning eller kontantstrømoppstilling. Det er utarbeidet en egen regnstandard for små foretak (NRS 8) Hva er hensikten med å føre regnskap i det hele tatt? Jo, det handler selvsagt om økonomistyring, men også om kommunikasjon. Det er ikke bare du selv som skal kunne lese noe ut av regnskapet, men også eksterne instanser som revisor, aksjeeiere, bank, långiver, skattemyndigheter og samarbeidspartnere vil før eller siden ha interesse av å studere regnskap og noter I årsberetningen eller noter skal det gis en overordnet vurdering av den totale usikkerhet vedrørende foretakets regnskapsførte resultat og finansielle stilling. Dersom koronakrisen blir langvarig vil det særskilt settes fokus på om usikkerhet knyttet til vurdering av virkelig verdi, estimater og fortsatt drift kommer klart frem i årsregnskapet og eventuelt i årsberetningen Noter til regnskap 2019 for Berlevåg kommune 2 Regnskapsskjema 1A Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsj. Regnskap 2019 2019 2019 2018 Skatt på inntekt og formue -26 727 324,83 -25 485 000 -23 878 000 -26 464 316,02 Ordinært rammetilskudd -64 498 555,00 -64 880 000 -64 843 000 -63 174 851,0

TAFJORD cup - til glede for mange

Rutiner, regnskap og kassasystem. noter (forklaring til ulike poster i regnskapet) eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet) Revisjon. Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon. For å kunne unntas revisjonsplikten, må aksjeselskapet oppfylle følgende tre vilkår Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 18 nr. 4 og § 27 nr. 3. Endret ved forskrifter 9 juni 2009 nr. 853, 27 nov 2013 nr. 1384, 17 april 2020 nr. 806, 17 april 2020 nr. 806 (i kraft 16 sep 2020) ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regn-skapsskikk. Konsernregnskapet omfatter morselska-pet BIR AS og datterselskapene BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Nett AS, BIR Avfallsenergi AS, BIR Bedrift AS, Conrad Mohrs veg 15 AS (solgt 30.06.2019) Noter til regnskapet. Note: 1: Generell informasjon: 2: Regnskapsprinsipper: 3: Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsippe

Årsrapport 2018 - Tafjord

Hva er et regnskap? Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt.. Med regnskapobjekter menes virksomheter som har regnskapsplikt.For eksempel ulike former for selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner NOTER TIL REGNSKAP 2016 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk. De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekte ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER Eiendeler BIR KONSERN BIR AS 31.12.2018 31.12.2017 Note 31.12.2018 31.12.2017 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 7 244 1 210 Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler 5 993 1 055 7 244 1 210 Sum immaterielle eiendeler 993 1 055 Varige driftsmidle Regnskapet blir en enkelt og oversiktlig med Oseberg Services med på laget! Våre regnskapsførere sørger for at regnskapet til våre kunder holdes løpende oppdatert Les mer om hvordan regnskap og fakturering henger sammen i Conta. Kan bli enda vanskeligere å bruke mal. Fra 1. januar 2020 krever myndighetene at regnskapet ditt skal kunne eksporteres i det som kalles SAF-T format. Formatet bestemmer hvilke kontoer og MVA-koder som skal brukes

Noter. Noteopplysninger, eller noter, er kommentarer til regnskapet.Noen noteopplysninger er det krav om at skal være med i årsregnskapet, mens andre er valgfrie - det avhenger blant annet av bedriftens størrelse.De påkrevde opplysningene gjelder blant annet antall ansatte, aksjer og aksjeeiere Last ned funksjonelle og smarte excelmaler til bruk i din startup. Vi har maler for lønnskostnader, lønn og utbytte, reiseregninger, firmabilskatt + (Bare god bokføringsskikk dersom du har under 600 bilag i året. Du finner alt av nødvendig info om hva som kreves for å føre korrekt regnskap i Excel eller OpenOffice Calc i uttalelsen fra regnskapsstiftelsen. Litt om noter og hva det er. Vi som driver med musikk blir kanskje litt forvirret når det snakkes om noter i et regnskap, men noter i et regnskap er altså noe helt annet. Det er mer å regne som små notater enn noe musikalsk. I store regnskap klarer man ikke å vise all informasjon samlet Det hadde vært utrolig fint om noen med peilig kunne lagt ut en eksempel på hvordan et regnskap for et enkeltmannsforetak skal se ut! Jeg finner absolutt ingenting om dette på offentlige sider. Spørsmål fra anonym. Spørsmålet ble stilt den 17-02-2010. Ligger under emnet: Regnskap

Regnskap i mal eller regnskapsprogram? Det første spørsmålet du bør stille deg selv er om du skal føre regnskap i en mal (for eksempel i Excel) eller i et regnskapsprogram. Vi anbefaler å bruke et regnskapsprogram, og det er et krav at du gjør det så lenge du skal bokføre mer enn 600 bilag i året Du trenger ikke føre et ordinært regnskap med inn- og utbetalinger. Hvis du trenger hjelp med utfylling og innsending av vergeregnskapet, kan du lese vår guide på dette her. Vergemålsportalen. Statens sivilrettsforvaltning. Org.nr.: 986 186 999

Veileder til regnskap IL u/5 millioner i omsetning Veilederen er basert på regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. Dersom det er behov for utfyllende forklaringer, fortolkninger eller kommentarer vises det til regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven samt forskrifter til disse Regnskap med noter 2017 REGNSKAP MED NOTER 2017 Avlagt 6. mars 2018 . Regnskap med noter 2017 Øyer kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Beskrivelse av regnskapsprinsipper..4 Organisering av kommunens virksomhet.

Regnskap med noter 2015 Øyer kommune 1 REGNSKAP MED NOTER 2015 Avlagt . Regnskap med noter 2015 Øyer kommune 2 . Regnskap med noter 2015 Øyer kommune 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsreglene er delt i to lover: Regnskapsloven og Bokføringsloven. Regnskapsloven (RL) av 17.07.1998 trådte i kraft 01.01.1999. Loven differensierer kravene til avleggelse av regnskap ved å gi små foretak anledning til å velge forenklede regler på flere områder (se side 94, vedlegg 1).. Morselskap regnes bare som små foretak dersom vilkårene er oppfylt for konsernet som helhet noter til regnskap 2007 for nore og uvdal kommune side 1 noter note nr. 1 endring i arbeidskapital 3 del 1 e ndring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 3 del 2 e ndring i arbeidskapital balansen 3 note nr. 2 pensjon 4 del 1 p ensjonsforpliktelser 4 del 2 p remieavvik 4 del 3 o verskudd tilbakefØrt fra klp 4 note nr. 3 garantier gitt av kommunen Årsregnskap, noter: Lønn og ytelse til ledende personer ‎23-04-2017 18:24. Hei. Holder på med noteopplysningene til årsregnskapet for 2016. Det er første gang vi har hatt lønn, og jeg lurer på hva som må være med under Ytelse til ledende personer

Video: Noter til Årsregnskapet JIThomasse

Din regnskapsfører i Tromsø. På jakt etter nytt regnskapsbyrå? Vi forenkler din hverdag gjennom å tilby effektive arbeidsverktøy og kunnskapsrike og tilgjengelige medarbeidere Regnskap er en systematisk registrering over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til en virksomhet. Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt regnskapsplikt bestemt av norske lover og forskrifter Mal for normalkontrakt Last ned kontraktsmal. Oppdragserklæring (konsulent - omstillingsledelsen) Last ned mal. Sist oppdatert 03 mar 2020. Fant du det du lette etter? Ja Nei. Hva lette du etter? Send inn Tilbake til toppen. Kontakt oss. Tlf: (+ 47) 22 00 25 0

Årsrapport 2016 - Tafjord

*** Bonusen er lik for alle fast ansatte i Iris-konsernet, og er knytta til tilstedeværelse gjennom året. Bonus utbetalt i 2016 er på grunnlag av overskudd 2015 fra de heleide datterselskapene innenfor konkurranseutsatt virksomhet (Retura Iris AS og Iris Produksjon AS) Regnskap 2007 Noter Ledelseskommentarer Årsregnskapet er satt opp etter mal fra Kunnskapsdepartementet, gjeldende fra regnskapsåret 2007.. Regnskap Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling, kontantstrømoppstilling og noter gir en rettvisende oversikt over selskapets resultat og utvikling, og dets stilling. De mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor, er vurderingene av utlån og tilhørend

Årsregnskap mal - Årsregnskap - Økonomi og rapportering

NORIAN er autorisert regnskapsførerselskap, medlem av Regnskap Norge og vårt kvalitets- og risikostyringsystem oppfyller ISO-standard. Når dere beslutter å implementere en endring i deres økonomifunksjon, er vi klare til å begynne vårt samarbeid NOTER - CISV NORGES REGNSKAP 2010. Regnskap for 2010 er kontert av André Skeie og Kristian Brende, og ført av Jæren Regnskapsservice. Utbetalinger er foretatt av André Skeie og Kristian Brende. NOTE 1. Salg avgiftsfritt. Mer effektsalg en det som var budsjettert med og i forhold til tidligere år Må levere regnskap. Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, generelt innen 30. juni. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapen med noter, årsberetning og revisjonsberetning være sendt til Regnskapsregisteret senest 31. juli - i året etter regnskapsåret Del 1 inneholder kommunens regnskap med noter, samt årsberetning med opplysninger om kommunens økonomiske stilling, forhold av vesentlig betydning, tiltak for å sikre betryggende kontroll, høy etisk standard og for likestilling. Del 2 redegjør for resultatene og utviklingen for enhetenes drift og i tjenestene iht Nettverk Regnskap ble startet i 1998 av Heidi Mariussen Hansen. Typiske kunder er små og mellomstore bedrifter, fra personlig næringsdrivende til AS. Kundene er innen forskjellige bransjer som for eksempel entreprenør og håndverkstjenester, transportjenester, industritjenester, handel og ulike konsulentbedrifter samt idrettslag

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Notar AS, 993747408. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Effectus Regnskap AS er et autoriseret regnskaontor med tilhold i Oslo kommune, og er totalleverandør av økonomitjenester, herunder rådgivning, forvaltning REGNSKAP MED NOTER NOTER EIENDELER 2014 2013 Anleggsmidler Varige driftsmidler 1, 8 Boligeiendom 4€763€763 4€763€763 1 Inventar, innredning 1€983€238 2€194€733 1 Datautstyr 423€003 561€051 1 Bannere, skilt 29€656 41€519 Sum varige driftsmidler 7€199€659 7€561€06 Regnskap/oppfølging. De fleste som lager et budsjett og følger opp med regnskap gjør dette på årsbasis. Samtidig hjelper det jo lite å ta gjennomgangen en gang i året, dersom tallene viser seg å være feil i løpet av sommeren

Årsregnskap mal - Verktøy og fagstoff - lederkilden

Mål Regnskap AS er et regnskapsbyrå som holder til i Seminarbakken 4. Her har vi hyggelige lokaler med gode parkeringsmuligheter og sentral beliggenhet. Selskapet ble etablert i 2006 og har i dag 7 ansatte. Vi er medlem av Regnskap Norge. Hos oss er kundens behov alltid i fokus. Vi er fleksible og tilpasser oss etter kundens ønsker og behov IFRS er et komplekst regelverk og det er stadig i endring. I løpet av de siste årene er det blitt implementert flere omfattende og viktige regnskapsstandarder. Små og store prosjekter er på planleggingsstadiet. Vi har den erfaring og kompetanse som kreves for å bistå med IFRS-konvertering, IFRS-rapportering og opplæring i IFRS Det er styret som er ansvarlig for at det føres ett ordnet regnskap i foreningen, og det er ikke oppstilt noen spesielle kvalifikasjoner til den som faktisk fører regnskapet. I den utstrekning en setter bort regnskapsføringen som oppdrag skal, den som påtar seg føringen være autorisert, se lov 1993 nr.109

Regnskap Det kan være utfordrende å ha full kontroll på avstemminger, periodiseringer og rapporteringer. Både lovverket og standardene setter krav til bokføring, dokumentasjon og utarbeidelse av regnskapet. Da er det viktig å ha tilgang til oppdatert informasjon slik at du kan jobbe effektivt Blikk Regnskap AS følger vinden bort fra tradisjonell og tung grodd bokføring som stort sett har basert seg på historiske tall. Vi har som mål at våre kunder til enhver tid skal ha oppdaterte regnskapstall slik at de har innsikt og beslutningsstøtte i fremtidig drift Prøv regnskap gratis første måneden! Du kan også invitere regnskapsføreren din inn i programmet, eller finne en av Conta sine autoriserte regnskapspartnere til å hjelpe deg med regnskapsføringen. Dette kan en regnkapsfører hjelpe deg med. Jobb med gode rutiner Sticos Fagstoff inneholder nyheter, tips og aktuelle fagsaker for deg som jobber med regnskap, revisjon, personal, HR og ledelse. Sticos holder deg oppdatert

Turer og omvisninger

Regnskap med noter 2016 Foto: Jørgen Skaug Lillehammer kommune . Regnskap med noter 2016 - Lillehammer kommune 2 Innhold Regnskapsprinsipper..4 Organisering av kommunens virksomhet. Planområde Noter Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 1 Administrative fellestjenester 24 615 25 349 27 342 26 462 2 Næring og miljø 6 967 6 680 6 466 7 532 3 Skole 72 500 72 417 70 621 69 504 4 Barnehage. Regnskap fra A til Å Regnskapstjenester Vi sørger for å gjøre regnskap til et nyttig styringsverktøy for deg. Systemene våre bygger på fire pilarer: Skanning og mottak, bokføring, betalingstjenester og rapportering Skjemaer for regnskap. Skjema 6.2 Mal for kunde- og leverandørbilag (excel) Skjema 6.3 Utbetalingsanmodning - kunder (excel) Skjema 7 Kasseoppgjør (excel) Skjema 8 Klargjøre ny budsjettversjon (excel) Skjema 9 Tidstyring vedlikehold konteringsbegrep (excel) Ny kunde - kunderegister UBW

Ikke glem disse notekravene - Stico

Noter Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap 2013 Budsjett Budsjett 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 101 105 30 124 000 30 124 000 29 208 549 Andre salgs- og leieinntekter 130 522 562 122 949 157 122 738 613 126 267 212 Overføringer med krav til motytelse 143 211 587 93 806 083 90 652 100 146 253 03 Regnskap og finans-Resultatregnskap-Balanse Eiendeler-Balanse Egenkapital og Gjeld-Kontantstrømoppstilling-Noter-Erklæring om årsregnskapet og årsberetningen-Revisjonsberetning-Samfunnsregnskap; Virksomhetsstyring -Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse-Konsernstyret-Konsernledelsen +47 70 10 00 00. post@tafjord.no. tafjord.no. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Bygg & Mal AS, 994841432. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer

Sosiale media - Iris Salten

Altinn - Årsregnska

Selv om det fremdeles er lov for mange å føre regnskap i et regneark på PC-en, er det mange gode grunner til å vurdere et regnskapsprogram som Conta. Firmaer som har færre enn 600 bilag i året, har lov til å føre regnskap i en såkalt regnskapsmal i et regnearkprogram Utarbeidelse av regnskap og noter etter IFRS er arbeidskrevende og fordrer kompetanse og forståelse av regelverket. Virksomhetssammenslutninger og andre transaksjoner - I forbindelse med kjøp av virksomhet og andre transaksjoner kommer det ofte opp problemstillinger knyttet til regnskapsmessig behandling

Regnskap Excel Enkeltmannsforeta

Årsregnskap m/Noter De fleste bedrifter må levere et årsregnskap hvert år. Et årsregnskap gir en oversikt over bedriftens inntekter og kostnader, André Regnskap AS leverer årlig mange årsregnskap for sine kunder, som derfor kan benytte sin tid på bedriftens kjerneområde noter til regnskap Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk Regnskap for mottatte noter Bedrifter utvider regelmessig kreditt til kunder som lover å betale beløpet som skal betales på en fremtidig dato. Denne kreditten kommer i to hovedformer, kundefordringer og fordringer

Gratis regnskapsprogram Enkeltmannsforeta

Regnskap 2009 Noter Ledelseskommentarer. 1 LEDELSESKOMMENTARER TIL REGNSKAP 2009 1. Innledning Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens grenser og gi den enkelte og samfunnet innsikt til å forme fremtiden. UiO ønsker å styrke sin posisjon som et fremragend FÅ alltid oppdaterte oppslag lover og regler, maler og sjekklister med dib. For deg som jobber med regnskap, revisjon eller selkapsrett Regnskap og noter. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet Årsberetning 2019- 12 Note 2019 2018 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Premieinntekter 16 767 634 268 693 130 488 Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 243 446 302 209 701 60

Regnskap - idrettsforbunde

Å få oversikt over hva man faktisk bruker penger på, gjør det enklere å få kontroll på forbruk og sparing. Selv om det kanskje høres komplisert ut, er det faktisk veldig enkelt å sette opp et oversiktlig månedsbudsjett. Det finnes også en rekke gode (og gratis!) maler på nettet som du kan benytte Last ned NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak i PDF-format: NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (februar 2018) NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak - endringsmarkert (februar 2018) Historisk oversikt over endringer i NRS 8 (februar 2018) Omtale av denne versjonen: Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak Ikrafttredelse REGNSKAP OG NOTER. PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET / ÅRSRAPPORT 2016 13 Note 2016 2015 TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Premieinntekter 15 648 380 407 639 869 838 Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Renteinntekter og utbytte mv. på finansielle eiendeler 161 413 082 164 052 48 Her finner du mal for budsjett og likviditetsstyring Et budsjett er en oversikt over forventede inntekter og kostnader for en bedrift over en bestemt periode. Budsjettet viser det forventede regnskapet for neste budsjettperiode, og viser de økonomiske konsekvensene av de planlagte aktivitetene bedriften din skal gjennomføre i en gitt periode

Dam KolbeinsvatnBilder - Son Båtforening

Innsending av årsregnskap Brønnøysundregistren

REGNSKAP Resultatregnskap 23 Utvidet resultatregnskap 24 Balanse 25 Kontantstrømoppstilling 26 Endringer i konsernets egenkapital 27 NOTER Note 1 Generelt 28 Note 2 Regnskapsprinsipper 28 Note 3 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 33 Note 4 Finansiell risikostyring 33 Note 5. Regnskapsførere som påtar seg å føre regnskap for andre skal være autoriserte av Finanstilsynet. Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig Disse sidene tar sikte på å gi deg tips og råd om hvordan du kan innrette kontorarbeid, regnskapsføring og administrasjon av virksomheten din Regnskap Budsjett Regnskap Noter Inntekter 2018 2018 2017 Kretskontingent -342 392 -348 850 -319 539 Tilskudd -330 028 -463 000 -513 210 1 Inntektsbringende tiltak -199 202 -191 500 -201 631 Arrangementer -76 252 -152 100 -145 887 2 Ledertrening -285 865 -319 900 -178 667

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET Regnskap Revidert Opprinnelig Regnskap Regnskap Regnskap 2016 budsj.2016 budsj.2016 2015 2014 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom -14 046 -23 606 -2 500 -15 408 -71 849 -292 Andre salgsinntekter -2 520 0 0 -3 031 -1 677 -9 233 Overføringer med krav. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os Sett opp budsjettet ditt på få minutter med Lindoffs budsjettmal. Last ned gratis mal i Excel

Noter. Noter. 1 Generelle opplysninger. 2 Regnskapsprinsipper. 3 Risikostyring. 4 Kredittrisiko. 5 Engasjementer fordelt på kundegrupper. 6 Engasjementer fordelt geografisk. 7 Tap på utlån og garantier. Investeringer i datterselskaper er i morbankens regnskap vurdert til kost Benytt ekspertise fra spesialister på økonomi og regnskap Det er med andre ord svært viktig å søke støtte hos godt utdannet fagpersonell med løpende krav til etterutdanning og kurs. Det er ikke uten grunn at det er krav om at en autorisert regnskapsfører må ha hele 77 timer etterutdanning løpende innenfor en tre års periode for å beholde autorisasjonen sin GARANTI Eiendomsmegling - resultatregnskap, balanse, regnskapsprinsipper og noter 201 Alle som jobber med regnskap og budsjett, samt revisorer. Foreleser: Asbjørn O. Pedersen er generalsekretær i NKK. Han har 23 års erfaring fra kommunesektoren, og har i alle år jobbet med organisasjon og ledelse, økonomistyring, regnskap, lønn, revisjon, skatteinnkreving og kontroll i små, mellomstore og store kommuner

 • Ulset barnehage.
 • Altibox tv overalt chromecast.
 • Chicago shopping outlet.
 • Pebble smartwatch.
 • Sandviks as.
 • Lhc hv71 live.
 • Najnovije vesti alo.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Mobilepay.
 • Asp tre.
 • Narcos season 4 cast.
 • Unfall b101 großbeeren.
 • Orion sternbild.
 • Harlot in the bible.
 • Pension tollestr. norderney.
 • Ulset barnehage.
 • Falling skies movie.
 • Får ikke puste.
 • Granit terrassenplatten erfahrung.
 • Cruise i karibien blogg.
 • Rasenballsport leipzig homepage.
 • Hva er fornybare energikilder.
 • Ortose kne pris.
 • Autocad alle blöcke auflösen.
 • Work and travel australien startkapital.
 • Kostnad ny kledning.
 • Friksjonskrefter.
 • Etter fødsel hund.
 • Scania feuerwehr kaufen.
 • Merketang navnelapper.
 • Hochzeitstanz leverkusen.
 • Scheerkwast set.
 • Ikea kitchen installation.
 • Sehenswürdigkeiten rund um bad liebenzell.
 • Føydalismen oppgaver.
 • Alps lnb homepage.
 • Hitta personer i england.
 • Smerter i lilletåa.
 • Popsanger på gitar.
 • Altibox priser borettslag.
 • Hallmark movies wiki.