Home

Kildehenvisning i tekst

Kildehenvisning i tekst Direkte sitat. Når du siterer direkte fra kilder i din tekst er det to måter å gjøre det på. Den første er når du siterer tekst som er på mindre enn ca 40 ord. Da skal du markere teksten som er direkte sitat med doble anførselstegn Her finner du informasjon om kildebruk og hvordan du skal unngå plagiering. Som student ved UiA plikter du å sette deg inn i reglene som gjelder for hvordan du skal henvise til kilder av ulike slag i skriftlige arbeider som leveres til vurdering/sensurering

Henvisninger i tekst. Velg referansestil: Det er mange måter å oppgi referanser på. Forfatter-år-systemet brukes innen de fleste fagområder, og det finnes mange varianter av stiler, f. eks Chicago, Harvard og APA Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med 7. utgave av APA-stilen (APA 7th) er hentet fra nettstedet APA Style og fra American Psychological Association (2020). I tillegg bygger informasjonen på den nasjonale standarden Norsk APA-manual Hvis du siterer en forfatter indirekte i din egen tekst, 2004, uten å ville gjøre dem medansvarlig for det jeg har skrevet vil virke på en lignende måte som en kildehenvisning. De som skal vurdere og gi karakter, kan da kontakte studentene Persen,. En kildehenvisning kan lages på flere måter. Bruk gjerne ulike måter i samme tekst. Det viktigste er at leseren skjønner hvor teksten er hentet fra. Her er noen eksempler som viser hvordan det kan gjøres: I sin undersøkelse om kugalskap hevder Knoll (1990 s

APA-stilen - Sammendrag - Det medisinske fakulte

Se eksempel E-bok for elektroniske bøker. Struktur/mal Etternavn, Initial(er). (År). Tittel på bok i kursiv (Utgave - hvis aktuelt). Utgiver. DOI Ta med DOI dersom det finnes Se hvordan du henviser med APA 6th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Kildehenvisning (kildereferanser) Det fins også ulike systemer for hvordan man fører opp kildehenvisninger underveis i teksten. Når du henviser til kilder underveis i din tekst, skal du plassere henvisningen ved slutten av den passasjen som inneholder informasjon fra kilden Når du bruker Harvard-stilen i løpende tekst, må du huske: Hvis en kilde har flere enn tre forfattere, skal du kun oppgi etternavnet til den første forfatteren etterfulgt av et al. Ved tre forfattere oppgis alle tre. Flere publikasjoner fra en forfatter fra samme år skilles fra hverandre med a, b, c osv. etter årstallet

Kilder og kildebruk i skriftlige hjemmeoppgaver

 1. Struktur/mal Etternavn, Initial(er). (År) Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum (nummer), sidetall. doi - hvis tilgjengelig. Dersom tidsskriftartikkelen kun er tilgjengelig elektronisk og ikke har doi, oppgi URL
 2. For statistikker må du redegjøre for hvilke søk du har gjort, og hvordan du oppnådde resultatene etterfulgt av kildehenvisning. Det er anbefalt at man inkluderer en henvisning i teksten og innførsel i referanselista til et datasett når man enten (a) har gjennomført en ny analyse av åpent tilgjengelige data eller (b) har arkivert egne data som presenteres for første gang
 3. Under kildehenvisning (Apa etc.) finner du en oversikt over referansestiler som er aktuelle for ditt fag og en mer omfattende innføring i APA-stilen. Gjennom OsloMets Startpakka kan du også få en introduksjon til bl.a. oppgaveskriving, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk
 4. dre enn 40 ord skal skrivast i løpande tekst med sitatteikn (hermeteikn). Døme: «Jevnaldrendes innflytelse og jevnaldergruppenes form varierer med sosial klasse, lokalkultur og generelle nasjonale og kulturelle rammer» (Frønes, 2006, s. 167)
 5. En referanse (også kalt kildehenvisning) er en opplysning om hvilken kilde noe er hentet fra, for eksempel hvilken bok, artikkel eller nettsted. Ved referanse til trykt tekst skal du i tillegg opplyse om sidetall. (Ved referanse til eldre tekster brukes også kapittel.
 6. Hver gang du viser til en kilde skal dette komme til syne i teksten din i form av en kildehenvisning. Denne består oftest av navn på forfatter, publiseringsårstall og eventuelt sidetall. Denne kildehenvisningen skal hentes opp igjen i litteraturlisten, hvor du skriver mer utfyllende informasjon om kilden

Når du setter inn en kildehenvisning i teksten vil den fulle referansen automatisk legges til i referanselisten på slutten av dokumentet, noe som sikrer en-til-en-forhold mellom henvisninger i tekst og referanser i referanseliste • Forfatternavn, tittel på tekst, navn på nettsted, URL (nettadressen), dato for publisering (hvis tilgjengelig) og dato for nedlasting (når du sist besøkte siden) skal være med. • Eksempel: R. Reinertsen, Attentatet på Hitler i Aftenpostens nettutgave 1 Kildebruk og referanseteknikk En veiledning for studenter ved Handelshøyskolen BI Basert på APA 6. utg. og Norsk APA-manual: En nasjonal standard for norskspråklig APA-sti

File:Sigdal kart

Henvisninger i tekst - Biblioteke

Hvis man benytter en spesiell del av en tekst, bør man vise hvilke sider man har hentet stoffet fra. Eks.: Vi har her tatt for oss de viktigste nøklene til suksess i coaching, i følge Morten Emil Berg (2006, s. 321-323). Er det fra et nettdokument uten sidenummerering, kan avsnittsnummer brukes. Eks. Leksikonartikler og andre informasjonssider på nettet. Dersom du bruker ei Internett-side der forfatteren ikke er navngitt, fører du opp tittel på sida eller teksten, årstallet for publisering eller siste oppdatering av sida, nettadresse og dato for nedlasting.. Setter du en Wikipedia-artikkel på litteraturlista, holder det ikke bare med dato for nedlasting, siden Wikipedia-artikler i. Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirect. Redrect after 2 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Referere i løpende tekst. Referansen bør være kortfattet, vanligvis uten dokumentets tittel. Eksempel: «Departementet ønsker å beholde den 4-årige lærerutdannelsen (St.meld. nr. 27 (2000-2001)).» Referere i noter I løpende tekst er det ikke vanlig å utheve lovtitler. Men hvis en lovtittel er lang, kan vi bruke kursiv eller anførselstegn for å skille den fra resten av teksten: Han hadde ikke satt seg inn i «lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her» tidligere. Inndeling: paragraf og ledd Lover er delt inn i.

Omskrevet tekst: Furseth og Everett (1997) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet stoff fra Kildehenvisning i litteraturlisten og i teksten. Utarbeidet etter APA-standard av Marie Stenäng og Berit Torset høsten 2012 Når du skal skrive en tekst skal du lage en litteraturliste over kildene du har henvist til i teksten. Litteraturlisten må inneholde opplysninger nok til at leseren kan finne tilbake til kilden OM BRUK AV KILDER I FORBINDELSE MED IKT-EKSAMEN I NORSK Når og hvorfor må du oppgi kilde? Riktig kildebruk er et signal til leseren om at du bygger på kunnskap andre har kommet fram til, at du er til å stole på i faglig sammenheng, og at leseren på egen hånd kan sette seg bedre inn i temaet teksten din handler om

Din egen tekst fortsetter. Lengre sitat (tre linjer eller mer): Skrives i eget avsnitt med innrykk, men med samme referanse som kort sitat. Kilde med flere forfattere: Din egen tekst. Ved direkte sitater skal henvisningen gi informasjon om forfatter, årstall og sidetall (4, s.141). Din egen tekst fortsetter Bruk av sitater og henvisninger i tekst krever et visst håndverk. Det viktigste er å være tydelig og nøyaktig. I akademisk skriving har det etter hvert utviklet seg klare kjøreregler for hvordan sitater og henvisninger skal formidles. Her følger de viktigste. Layout. Skal du ta med et sitat i teksten din må du la den fremstå som spesiell Gro J. S. Fegth 2008 Side 1 Bruk av kilder Når du har hentet og brukt informasjon til oppgaven din er det nødvendig at du oppgir hvilke kilde gjennom gårsdagens tekst og blir sittende å flikke på ord og vendinger. Da går tiden. En formulering kan skrives på utallige måter, et ord kan forkastes til fordel for et bedre og kanskje et enda bedre? En slik sport er ikke å anbefale. Selvsagt skal man lese grundi

For å skrive en god akademisk oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å bruke kilder på riktig måte. Å referere er å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i en tilhørende referanseliste. Dette er viktig fordi det viser nødvendig redelighet i faglige arbeider. Hva er referering og hvorfor er det viktig å. APA-veiledning: Henvisninger i teksten Side 6 av 32 taus kunnskap, er en mye mer presist definert virksomhet enn empati, og den ligger under alle observasjoner, medregnet alle de som tidligere er beskrevet som innlevelse En kildehenvisning skal være redelig, presis, konsekvent og leservennlig. Man bør unngå å presentere spredte sitater fra en annens tekst som en helhet i egen tekst, dersom de ulike delene av den siterte teksten står langt fra hverandre i originalteksten Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Sist endret: 05.12.2019. Til toppen. Kontakt. Hovedkontor: Abelsgate 5, Teknobyen, 7030 Trondheim. Avdeling Oslo: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo. Telefon: +47 73 98 40 40 E-post: postmottak@unit.no. Om Unit. Om Unit; Hiring (NO

Må jeg oppgi sidetallet når jeg henviser til en kilde i løpende tekst? Du skal følge retningslinjene til APA 6. APA sier at du skal oppgi sidetall når du siterer en kilde direkte: Pettersen skriver at «motivasjon er viktig» (Pettersen, 2013, s. 34) Hvis du omskriver en tekst fra en kilde over flere setninger setter du fotnotetallet etter avsnittet. Pass på at avsnittet bare handler om teksten fra den ene kilden, og ikke er iblandet tekst fra deg selv eller andre

Se hvordan du henviser med den nye referansestilen APA 7th for de vanligste kildetypene, som bøker og artikler med 1 eller flere forfattere, nettsider, offentlige dokumenter etc Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista. Norsk APA referansestil. Sist endret: 03.09.2020 Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter. Norsk APA 7.-manual, 2020, v.1.4. (retting av. For å skrive en god oppgave eller vitenskapelig tekst, er det viktig å oppgi hvilke kilder du har brukt. Å referere er å oppgi nøyaktige opplysninger om kildene du har brukt, både i den løpende teksten du skriver og i litteraturlisten

Bruke referansestilen APA - Wiki - innsida

Dersom du viser til ein bestemt paragraf i forskrifta, skal denne også refererast i teksten. Om du viser til forskrifta i løpande tekst utanfor parentesen, skal ho skrivast med liten forbokstav. I LITTERATURLISTA: Arbeidsplassforskriften. (2011). Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (FOR-2011-12-06-1356) Fagmiljøene benytter ulike stiler for kildehenvisning og referanselister. Spør faglærer hvis du er i tvil om hvilken stil du skal benytte. Kildebruk og referanser på Søk og skriv gir en fullstendig innføring i kildebruk, referanser og referansestiler. Spørsmål? Kontakt faglæreren på emnet ditt for hjelp

• Hvis vi skriver en tekst hvor vi har brukt informasjon fra et annet sted (for eksempel fra en bok, nettsted, eller en avis), så har vi brukt det vi kaller kilder. • Kildehenvisning er derfor opplysninger til leseren om hvor vi har funnet denne informasjone Løpende tekst: (Haakenstad, 2010, s. 5) - dette angir forfatter, årstall og sidetall. Referanseliste: Haakenstad, L.M. (2010). Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler. Oslo: Aschehoug Forlag. Skal vi gjøre den samme referansen i APA 6-stil, vil den se slik ut i følge denne siden: Løpende tekst (som fotnote, første gang) Referanseverktøy. Program som hjelper deg å halde orden på referansane dine og genererer ferdig formaterte litteraturlister for deg. Biblioteket tilbyr kurs og brukarstøtte i Zotero og EndNote Obs!: Hvis du legger til, sletter, flytter eller redigerer et sitat eller annen tekst i et dokument, bør du oppdatere kildelisten. Hvis du for eksempel redigerer et sitat og flytter det til en annen side, må du sørge for at kildelisten gjenspeiler det reviderte sitatet og sidetallet

I Store norske leksikon skal alle artikler være signerte med forfatternavn. Alle bidragsytere må skrive under fullt navn, og artiklene har en historikk som viser hvem som har bidratt med hva. På denne måten kan leserne alltid se hvem som er ansvarlig for en tekst, og grunnleggende krav til kildereferanse og sitering er på plass. I tillegg har SNL fagansvarlige som ved sitt navn går god. Når mer tekst er inkludert i et sitat: Når det er hensiktsmessig å legge til ekstra ord i et sitat, bruk skarpe klammer. F.eks.: «Dermed kan [den enkelte læreren] betegnes som en vitenskapelig praktiker, en innovatør eller kanskje rett og slett en profesjonell yrkesutøver» (Skogen & Holmberg, 2002, s. 190). Oversatt sita

NB!DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.Kort video om kildehenvisning for dem som jobber med tekst. Fakultet UB - Universitetsbiblioteket (368) FA - Fellesadministrasjonen (244) HV - Helsevitenskap (477) LUI - Lærerutdanning (116) SAM - Samfunnsfag (162) SVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (56) TKD - Teknologi, kunst og design (147 Jeg skriver min første oppgave på universitetet og merker at jeg kan veldig dårlig dette med kildehenvisning. Hvordan bruker jeg det i teksten? Det blir jo veldig oppstykket og dårlig flyt hvis man hele tiden skal skrive hvor man har funnet grunnlaget for hver eneste setning. Hvordan gjør man det.. Hvis det står en definisjon av en term i løpende tekst så skal denne definisjonen ha kilde. Hvis definisjonen viser til en artikkel med internlenke så trenger den ikke kilde. Hvordan sitere kilder. Det brukes i hovedtrekk tre metoder for å sette inn forskjellige former for kildehenvisning

Lær deg å bruke kilder riktig Studentsider

Hvordan bruke referanseverktøyet i Word til å lage kildeliste og vise til kildene i teksten ved hjelp av parenteser - når kilden din er fra internett. Her ha.. I feltet prefix avslutter du tekst med mellomromstasten, i suffixfeltet starter du å legge til tekst med først å sette inn et mellomrom. Eksempler. Dersom du istedet for sidetall vil henvise til en paragraf, kan du legge til dette i suffix feltet. Dersom du henviser til en sekundærkilde, legger du til opplysninger om primærkilden i. ibid. (lat. forkortelse for ibīdem, «på samme sted»), er et begrep som brukes i referanser, fot- eller sluttnoter for å angi at gjengitt informasjon i teksten er hentet fra det foregående refererte verk. Henvises det til en referert kilde eller et sitat i teksten brukes ordet (ibid. + sidetall).. Betydningen av ibid ligner betydningen av «idem» («noe som er nevnt tidligere»; «det. Anbring kildehenvisning med sidetal lige efter dit citat. Brug citatet aktivt i din tekst: forklar, analyser, vurder, etc. Her kan du se et eksempel fra et SRP i Dansk og Samfundsfag, hvor eleven overholder.. Kildehenvisning, bilder og egenvurdering av arbeid. Innledning

Kronikk: Et akademisk trylletriksSitater og kildehenvisninger i fordypningsoppgaven

Det er viktig, som eksempelet ovenfor indikerer, at man forholder seg objektivt til sin egen tekst når man utarbeider abstractet. Det gjør man blant annet ved å unngå å bruke personlige pronomen som for eksempel jeg og vi, og i stedet bruker uttrykk som The purpose of this paper is to Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes I slutten av en tekst, presentasjon eller annet faglig arbeid der du har brukt kilder, er det veldig viktig at du fører opp en liste over alle kildene du har brukt. Da kan andre, som er interessert i det du har skrevet om, finne frem til de samme kildene som du, og lese og lære mer om stoffet Finn maler for hvordan ulike kilder skal føres inn i både tekst og kildeliste her. Informasjonen du finner her er ment som en hjelp og en guide, slik at du kan lære deg riktig kildehenvisning når du skriver oppgaver her ved Fagerlia videregående skole og ved eksamen. Det finnes flere stiler for kildehenvisning,. Kildekompasset har eksempler som viser hvordan ulike kilder oppgis i tekst og litteraturliste. Norsk APA-manual gir en oversikt over siteringsstilen APA i norsk språkform. Siteringshjelpen som finnes i Oria, databaser og for en del andre ressurser hjelper deg å sette opp referanser i litteraturlisten

Innhold - Kursrekker i kildehenvisning Kildehenvisning 4. trinn dette kurset vil du lære om hvordan du skal vise at du har hentet en tekst fra en bok eller fra Internett. Når du har brukt en bok som kilde skal du oppgi: Forfatter År for utgivelse Tittel Forla Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere

Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning. Nettkurset krever at du registrerer en bruker og logger inn med denne, her fungerer ikke den vanlige innloggingen din. Det kan også være en god idé å se på tidligere studenter sitt arbeid tekst, vil ikke sidetall være naturlig å oppgi. Eks: _En teori av Jon Malterud (1996, 24) viser et annet perspektiv. eller _Det finnes en teori som viser et annet perspektiv (Malterud 1996, 24). Litteraturlisten Litteraturlisten skal bestå av en alfabetisk liste over de vitenskapelige kildene som blir henvist til i teksten. Den side

Kulturforståelse og samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Hvordan oppgi kilder i teksten? Skole er digg

Kunstverk av forbigående art, som konserter, performancer, og teaterstykker, refereres kun i løpende tekst, og ikke i referanselisten, med mindre de er spilt inn. I så fall refereres de ved sin utgivelse (DVD, CD). Overfladiske henvisninger til ikoniske kunstverk (Mona Lisa, Skrik, Guernica) trenger ingen referanse. Knudsen, K. (1865) å kopiere tekst, bilde eller diagrammer uten å ha kildehenvisning i oppgaven. å skrive om andres arbeid med egne ord uten å oppgi kilde i oppgaven. å oversette ordrett fra et annet språk uten å gjøre det tydelig at det er en oversettelse. å sitere andres tekster og bytte ut noen få ord med synonymer APA står for American Psychological Association (APA), 6 utg. Dette er en standard for kildehenvisning som er utbredt innenfor samfunnsfag og humaniora. Når du skriver en tekst hvor du bruker dine egne ord, men tar utgangspunktet i andre sine tekster skal de oppgis som kilder. Du skal ikke oppgi kilder om du ikke har brukt dem i teksten I oppgaven SKAL det henvises til litteratur slik det vises under.. Henvisning til forfatter i tekst: Uten sidetall - (Øgrim 2004) Med sidetall (Øgrim 2004: 67) Flere forfattere i tekst - (Engelsen, Isnes, Lorensen, Lundby, Pihl, Pedersen, Tangen, Torvund og Johnsen 1992 Sitter og plundrer med en seminaroppgave, og fører opp kilder i Vancouver-systemet: Etternavn, Initial. Tittel på boken. Utgave - hvis tilgjengelig. Utgivelsessted: Utgiver; År. Men er det noen som kan fortelle meg hvor i alle dager jeg finner utgavenummer og utgivelsessted i bøkene? Det står bar..

APA-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Slik setter du inn en lenke i Word. Å sette inn en lenke (også kalt hyperkobling, hyperlink eller link) i Word kan gjøres på flere måter En referansestil er en standardisert måte å oppgi kilder på i tekst og litteraturliste. Når du installerer EndNote, følger det med mange stiler. Hvis du skriver på norsk bør du bruke en norskspråklig stil. Disse er ikke automatisk installert i EndNote. VID anbefaler at du bruker disse norske Når må du henvise? Spørsmål om henvisninger og litteraturliste er ofte vanskelige for jusstudenter. Reglene kan oppfattes som uoversiktlige og konsekvensene ved å trå feil kan være store. Jeg synes hensynene bak henvisningsnormene gir god veiledning for å avgjøre grensespørsmålene: Henvisningene skal vise hvilke kilder du har brukt i teksten og sette leseren i stan Litteraturlisten skal hjelpe leseren med å finne den aktuelle referansen. Referansene ordnes numerisk i den rekkefølgen de vises til i løpende tekst, med henvisningstallet i parentes. Angi heller for mange enn for få opplysninger om en publikasjon, slik at den lett lar seg gjenfinne. Husk å angi utgave eller versjon der det er aktuelt Referencer kun i tekst - ikke i referencelisten. Følgende referencetyper skal ifølge APA kun refereres i selve teksten. Klassiske værker. Har du brug for at referere til større klassiske værker (fx. Tags: APA, Kildehenvisning, libguide, Referencer, Referencestyles.

APA 6th - Kildekompasse

Kildehenvisning » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling språk og tekst». Kristin Halvorsen. 4 Innledning En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan kommunisere med voksne og med andre barn, hvordan de kan sette ord på erfaringer, fortelle om noe viktig, diskutere o språk, tekst og matematikk. Det er to faglærere til stede, og kandidaten har rett til å møte faglærere som har dybdekompetanse på områdene. Kombinasjonsmuligheter er da språk/tekst - språk/matematikk - tekst/matematikk. I samtalen må kandidaten belyse de to ulike emnene slik at begge hver for seg kan vurderes som bestått eller analysert en lengre tekst (en artikkel, generell omtale av en teori etc.), vil ikke sidetall være naturlig å oppgi. Vurder alltid om opplysning om sidetall vil være nyttig for leseren. Det finnes to måter å henvise på i tekst: 1. Med forfatternavn i løpende tekst. Eksempel: En teori av Jon Malterud (1996, 24) viser et annet perspektiv

Kildehenvisning (kildereferanser) - Universitetet i Agde

Uansett hvilken standard du bruker, vil en kildehenvisning alltid bestå av to deler: • Kort henvisning i løpende tekst • Fullstendig referanse i litteraturliste • Litteraturlisten skal kun inneholde kilder som du har lest og som du har henvisning til i teksten. Kontakt biblioteket: tek-bibliotek@hist.no ©freedigitalphotos.ne 09/08/20 1/1 eksempel_pa_litteratur_og_kildehenvisning Fakultet for lærerutdanning - https://memex.hioa.no/wiki/ I oppgaven SKAL det henvises til litteratur slik det vises under. Henvisning til forfatter i tekst: Uten sidetall - (Øgrim 2004) Med sidetall (Øgrim 2004: 67 Statistisk sentralbyrå gir tillatelse til at materiale på dette nettstedet (tekst, statistiske tabeller og figurer) fritt kan lagres elektronisk, skrives ut, mangfoldiggjøres og videreformidles. Tillatelsen forutsetter henvisning til kilden stoffet er hentet fra (kilde: Statistisk sentralbyrå) APA-veiledning, NIHs versjon. DETTE ER DEN GAMLE VERSJONEN AV APA-VEILEDNINGEN - BESØK BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE FOR Å FINNE DEN NYE VERSJONEN! Du skal oppgi kilder til litteraturen du bruker for å anerkjenne andre forfatteres bidrag og for at leseren skal kunne finne kildene dine

Bruke referansestilen Harvard - Wiki - innsida

En fagtekst er det du skal skrive som besvarelse på skriftlig eksamen i Psykologi 2. En fagtekst, eller en akademisk tekst som det også kan kalles, kjennetegnes ved at teksten er basert på fakta, handler om virkeligheten og inneholder informasjon og ofte også meninger både fra den som skriver teksten og fra andre biblioteket bibliotek library. Lurer du på hvordan du kan bruke Digital skranke? Vår nye video viser deg hvordan det fungerer Under finner du to ulike APA 7 eksempler på kildehenvisning i løpende tekst og kildeliste. Det første eksempelet er enkelt og beregnet på nybegynner. Det andre eksempelet er mer avansert og passer for studenter som bruker flere type kilder og hvor APA stiller ulike krav til hvordan det skal se ut i løpende tekst og kildeliste Institusjon er registrert som forfatter, og må registreres med komma etter navnet. Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn i Author-feltet. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet. TIL TOPPE Bildebruk, opphavsrett og kildehenvisning 6.4.2018 Hjernen oppfatter bilder raskere enn tekst, bilder gjør også at seeren blir værende lenger på nettsiden. Grafikk og figurer bør være relevante, av god kvalitet og få god plass

Harvard-eksempler - Oppgaveskriving - NTN

Tekst. Du kan bruke: utdrag av tekst i form av sitat (delrett.no) så lenge du følger god skikk (delrett.no). Husk å kreditere opphaver. tekst som er delt med en fribrukslisens så lenge bruken er innenfor de betingelsene lisensen gir - slik som Creative Commons (creativecommons.no). tekst hvor du har avklart bruken med rettighetshaver Kildekritikk, kildehenvisning og smarte søk Kildekritikk, kildehenvisning og smarte søk. På denne siden finner du tips til bruk av informasjonskilder. Her finner du svar på Når skal man referere til en annen tekst? Alltid når man siterer andre (og dette må markeres som sitat) Alltid når man gjengir andres meninger, teorier o.l Kryssordhjelp - Kildehenvisning og mye mer for å løse kryssord Norges største kryssordhjelper-app med millioner av ord. Du kan velge om du vil søke i Alle kategorier eller du kan velge ett eller flere søkeområder fra menyen under

APA 7th Søk & Skri

For å legge til en ny kilde klikker jeg på ikonet vist med pil på bildet under - da kopierer du kilden som tekst og kan lime det inn i Legacy. Kilden kan da se sånn ut: SAKO, Botne kirkebøker, Ministerialbok nr. I 5, 1814-1836, s. 34-3 Teksten finner du også på s. 100-104 i Intertekst Vg1, i kapitlet Å skrive en fagartikkel.Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Bør ungdoms bruk av digitale medier begrenses? Da­gens ung­dom er svært opp­tatt av In­ter­nett

Bakgrunn: Plagiat er mer enn bare å kopiere en annens tekstPust til Mælkebøtten ♥: Min aftenhave
 • Öamtc innsbruck reisebüro.
 • Dance dance dance 2017 gemist.
 • Tegernseer zeitung.
 • Platetopp hjørneløsning.
 • Nye clarion hotel bergen.
 • 2 zimmer wohnung frankfurt kaufen.
 • Screens solskjerming.
 • Accenture sommerjobb.
 • Fourth plane.
 • Geilo sport.
 • Mühlstraße 13 leipzig.
 • Bryllup dekorasjon til leie.
 • Gopro hero support.
 • Arbeiderpartiet i regjering med.
 • Radio 8 songsuche.
 • Rap god tekst.
 • Bikepark todtnau facebook.
 • Fiskehelsebiolog bergen.
 • Femstjärniga hotell mallorca.
 • Radio 7 programm.
 • Beats studio prisjakt.
 • Mørk ørevoks.
 • Michal traczyk snapchat.
 • Uni mannheim vwl bewerbung.
 • Das geheimnis der mondprinzessin 2.
 • Morris lucky luke.
 • Svd dmr.
 • Drøye snapchat brukere 2018.
 • Halmstad cider systembolaget.
 • Kumulativ definisjon.
 • Tanzschule graz hip hop.
 • Hotel van der valk moers silvesterparty.
 • Ifokus barnehage larvik.
 • Dienstjubiläum steuerlich absetzbar.
 • Disco erlangen ü30.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Drenering pris 2017.
 • Kapitalismens gjennombrudd.
 • Traumfrauen youtube.
 • Hot saus.
 • Speiderprogram.