Home

Kjønnslemlestelse typer

Fire ulike typer, stor variasjon: Verdens helseorganisasjon har definert ulike former for kjønnslemlestelse inn i fire ulike hovedtyper. I praksis er det stor variasjon i måten inngrepene utføres på, og de fire hovedtypene er en skjematisk forenkling av mange mellom- og undertyper Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes. I noen tilfeller blir de indre og/eller ytre kjønnslepper festet sammen slik at det gjenstår en liten åpning til urin og menstruasjonsblod Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika

Kvinnelig kjønnslemlestelse kalles noen ganger også omskjæring.. Det finnes også mannlig omskjæring. Hos menn betyr omskjæring at man skjærer bort forhuden på penis.. Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner innebærer å endre eller fjerne deler av ytre kjønnsorganer.Noen fjerner klitoris, og noen ganger også deler av de indre kjønnsleppene.. Av og til sys kjønnsleppene også sam Det finns forskjellige typer kjønnslemlestelse og WHO identifiserer type I-IV. Man vet ikke om tilfeller der jenter er blitt kjønnslemlestet i Norge, og antallet jenter som har blitt kjønnslemlestet i utlandet etter å ha flyttet til Norge er lavt Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (bufdir.no) De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell. Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse Omskjæring eller kjønnslemlestelse av jenter er en tradisjonell praksis knyttet til lokale normer og verdier. Det er forskjellige typer omskjæring. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes

Med alle typer kjønnslemlestelse menes det fra de mest omfattende der store deler av kjønnsorganet skjæres bort og skjedeinngangen sys sammen, til inngrep hvor forhuden rundt klitoris fjernes», jf. Ot.prp.nr. 50 (1994-1995) s. 5. Det følger videre av første ledd at «rekonstruksjon av kjønnslemlestelse» straffes på samme måte Å fornye eller gjenskape en tidligere kjønnslemlestelse er også forbudt. Dette er spesielt for å sikre at kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse type III, der kjønnsorganet er lukket, ikke kan lukkes igjen etter samleie eller fødsel Kjønnslemlestelse av jenter/kvinner er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre årsaker enn rent medisinske. Teoretisk skiller man vanligvis mellom fire typer etter inngrepets omfang. Inndelingen er utarbeidet av WHO Ulike typer kjønnslemlestelse Praktisering av kjønnslemlestelse Helsekonsekvenser og komplikasjoner Lovverket. Besøksadresse: Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo. Postadresse: Pb 181 Nydalen 0409 Oslo. 22 59 55 00. postmottak@nkvts.no. Snarveier.

Ulike typer kjønnslemlestelse - Kjønnslemlestelse

Alle typer kjønnslemlestelse er forbundet med akutt risiko og langvarige senskader, kroniske plager eller andre komplikasjoner. Hvor omfattende disse er, vil variere. Inngrepets omfang, omskjærerens ferdigheter, bruk av smertelindring, og de hygieniske forholdene under og etter inngrepet vil ha betydning for skadeomfanget Kjønnslemlestelse forstår vi her som et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer.Kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep, med store fysiske og psykiske konsekvenser for de som blir utsatt. Skadevirkningene kan være meget alvorlige, også i voksen alder Kjønnslemlestelse deles inn i tre typer og en samlekategori. Alle inngrep som innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller andre inngrep i kvinnelige.

Kjønnslemlestelse - helsenorge

Flere typer kjønnslemlestelse . Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) betyr kjønnslemlestelse at jentebarnets eller kvinnens ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller annet som fører til skade på kjønnsorganene og som gjøres uten at det er en medisinsk grunn til det De fleste komplikasjoner kan oppstå ved alle former for kjønnslemlestelse (type I, II og III), mens enkelte komplikasjoner primært er knyttet til det mest omfattende inngrepet, infibulasjon (type III). Under følger en oversikt over langtidskomplikasjoner ved ulike typer kjønnslemlestelse Loven om kjønnslemlestelse fra 1995, som lå til grunn for sakene som er studert i denne rapporten, hadde to paragrafer. Den ene ilegger straff for de som er involvert i en illegal kjønnslemlestelse. Den andre paragrafen ilegger straff for de som ikke forsøker å avverge kjønnslemlestelse. Smertefulle prosesse 6.1.4 Misforståelser om typer kjønnslemlestelse 104 6.1.5 Tolkens rolle 107 6.1.6 Bør man utfordre begrunnelsen for kjønnslemlestelse? 108 6.1.7 Fordel med mer helhetlig kunnskap 111 6.2 Hvordan formidle informasjon 116 6.2.1 Individuell og gruppebasert undervisning 117 6.2.2 Ildsjeler, kompetanse, tid, tilgjengelighet og tillit 11 Tidligere handlingsplaner. Det systematiske arbeidet mot kjønnslemlestelse i Norge startet med en statlig handlingsplan i år 2000. Like etter ble det fireårige OK-prosjektet lansert, der O sto for omsorg og K for kunnskap ().Strategien i prosjektet gikk bl.a. ut på å bygge tillit hos berørte grupper, å samarbeide med dem om forebygging og å gi omsorg til jenter og kvinner som allerede.

Grunnet innvandringsmønsteret til Norge, kan mer enn halvparten ha blitt utsatt for infibulasjon - type III. Mellom 11 000 og 12 000 jenter er i risikoalder for kjønnslemlestelse, og må nås med forebyggende tiltak. Omkring 6000 antas å ville ha blitt utsatt for kjønnslemlestelse dersom de hadde blitt boende i opprinnelseslandet Selv kjønnslemlestelse type I og type IV ('snitting'), som er de to typene med minst anatomisk omfang, førte til komplikasjoner. Det fins derfor ingen evidens for å skifte til en type kjønnslemlestelse med mindre anatomisk omfang, som klitoridektomi med den begrunnelse at det fører til begrensede umiddelbare skader

Søkeord for app-versjon: kvinnelig omskjæring, kjønnslemlestelse, deinfibulering, infibulering Definisjon1 Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre enn rent medisinske årsaker Alle typer kjønnslemlestelse er forbundet både med akutt risiko og langvarige senskader, kroniske plager eller andre komplikasjoner. Hvor omfattende disse er, vil variere. Inngrepets omfang, omskjærerens ferdigheter, bruk av smertelindring og de hygieniske forholdene under og etter inngrepet vil ha betydning for skadeomfanget

Kvinnelig omskjæring - Wikipedi

 1. Kvinnelig kjønnslemlestelse er blitt utført i ulike former i årtusener og innebærer at hele eller deler av de ytre kvinnelige kjønnsorganene fjernes eller skades uten at det er en medisinsk begrunnelse for det. Denne systematiske oversikten hadde som mål å oppsummere empirisk kvantitativ forskning om gynekologiske konsekvenser av kjønnslemlestelse
 2. Kjønnslemlestelse (KLL) er en gammel barneoppdragelsestradisjon der mødre har tenkt at inngrepet var det beste for barnet og hvor jenters ytre kjønnsorgan ofte blir fjernet. Vi kan også betegne KLL som en sosial konvensjon I de verste tilfeller..
 3. Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre enn rent medisinske årsaker. Type I: Delvis fjerning av klitori

Kvinnelig kjønnslemlestelse Zanz

 1. WHO beskriver fire typer kjønnslemlestelse av jenter: Type 1: Klitoris (hode og forhud) er helt eller delvis fjernet (klitoridektomi) Type 2: Fjerning av klitoris og hele eller deler av indre kjønnslepper; Type 3: Innsnevring av skjedeinngangen
 2. Hva Kjønnslemlestelse (KLL)
 3. ologi er den såkalte type 1 og type 2 de mildere formene. De internasjonale og anerkjente typebestemmelsene av kjønnslemlestelse er foretatt av Verdens helseorganisasjon: Type 1 innebærer at forhuden på klitoris fjernes, og vanligvis fjernes hele eller deler av klitoris

Kjønnslemlestelse lokaltmot

Alle typer kjønnslemlestelse er forbudt, men den nye strafferammen fra 2015 varierer avhengig av alvorlighetsgraden av helseskadene på inngrepet. Når det gjelder gutter, reguleres inngrepet av Lov om rituell omskjæring av gutter fra 2015 Som grunnlag for utforming av tiltak mot kjønnslemlestelse trengs et anslag over hvor mange som er berørt av problemet. Det er derfor foretatt en beregning av antallet jenter og kvinner i Norge som har vært utsatt for eller er i risikosonen for kjønnslemlestelse. Denne artikkelen beregner antallet innenfor de viktigste målgruppene for ulike tiltak: De som allerede er utsatt for.

Kjønnslemlestelse av jenter: Sohair (13) døde etter å ha blitt kjønnslemlestet. Over 200 millioner utsatt for den samme operasjonen - Hvis trenden fortsetter vil antallet tenåringsjenter. - Disse typene tiltak er veldig utbredt, men det viser seg dessverre at de ikke har noen effekt på utbredelse av omskjæring, sier Johansen. Helsepersonell som ambassadører. En tredje tilnærming er å lære opp helsepersonell for å få disse til å jobbe mot kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse av jenter er en tradisjonell praksis knyttet til lokale normer og verdier. Kjønnslemlestelse forekommer blant jenter og kvinner fra deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia. Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes Kjønnslemlestelse av jenter er en samlebetegnelse på ulike former for inngrep på de kvinnelige kjønnsorganer. Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver fire typer av kjønnslemlestelse av jenter Type 1: Forhuden på klitoris fjernes. Vanligvis fjernes hele eller deler av klitoris også IV. Andre typer kjønnslemlestelse: De fleste andre former for kjønnslemlestelse grupperes i type IV. Det kan dreie seg om stikk, gjennomhulling og kutt i klitoris og/eller kjønnsleppene; om å brennemerke eller etse hele eller deler av klitoris og området rundt; skraping i området rundt vaginalåpninge

Asia Afrika - Afrika

Kjønnslemlestelse - Helsedirektorate

 1. Kjønnslemlestelse, som også kalles kvinnelig om-skjæring,1 skjer særlig i et belte som strekker seg tvers over det afrikanske kontinentet. I Norge bor det anslagsvis 17 300 jenter og kvinner som er om - skåret (Ziyada et al., 2016). De fleste av disse er fra Somalia, og de fleste lever med type III omskjæring, såkalt infibulering
 2. Kjønnslemlestelse er et samlebegrep for forskjellige typer og grader av inngrep hvor de ytre kvinnelige kjønnsdelene fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade.1 Inngrepet utføres stort sett av tradisjonelle omskjærere uten helseutdannelse. Jenter som ikke opplever kroniske smerter, alvorlige blødninger og blodforgiftnin
 3. Kjønnslemlestelse klassifiseres i fire kategorier: Type I, klitoridektomi, delvis eller total fjerning av klitoris og/eller forhuden; Type II, eksisjon, delvis eller total fjerning av klitoris og de små kjønnsleppene; Type III: infibulasjon, delvis eller fullstendig fjerning av ytre kjønnslepper og gjensying slik at urinrørsåpningen dekkes av et hudseil og skjedeåpningen forsnevres til.

I samfunn der kjønnslemlestelse er vanlig, er det som regel noe «alle andre» gjør, og det utøves sterkt press for inngrepet. Jenter og familier som ikke praktiserer dette kan utsettes for kritikk, utestenging og til og med tvang. Ulike typer inngrep. Det finnes ulike typer eller grader av inngrep Typer av kjønnslemlestelse av kvinner. FGM er klassifisert i fire hovedtyper: 3. Type 1 - klitoridektomi: delvis eller total fjerning av klitoris og i svært sjeldne tilfeller kun prepuce. Type 2 - excision: delvis eller total fjerning av klitoris og labia minora, med eller uten utskjæring av labia majora Ved type III-omskjæring anbefales det at hun henvises for vurdering og åpning i svangerskapet. Åpning i svangerskapet kan gjøres i lokal, spinal eller generell anestesi. Ofte er lokalanestesi nok, men utilstrekkelig smertelindring kan gi økt risiko for traumatisk flashback, og det kan være nødvendig med spinalanestesi eller narkose Type IV: Uklassifisert: Alle andre skadelige inngrep i kvinners kjønnsorgan av ikke-medisinske årsaker, for eksempel prikking, gjennomhulling, skjæring, skraping eller brenning. Det finnes videre underkategorier av disse typene, som spesielt er nyttige ved forskning og medisinsk klassifikasjon

Kjønnslemlestelse — Røde Kors-telefone

 1. Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører og liknende. Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser. Eksempler er: handlinger eller forsøk på handlinger som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging, masturbasjon, samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt, og handlinger eller forsøk på handlinger uten.
 2. Typer kjønnslemlestelse Kvinnelig kjønnslemlestelse og kvinnelig omskjæring er begreper som brukes om hverandre i et stort spekter av ulike typer inngrep i ulike kulturer og etniske grupper over hele verden. Alvorlighetsgraden og endringen i forhold til normal anatomi, varierer sterkt
 3. kjønnslemlestelse type I, 32 prosent høyere for babyer hvis mødre har blitt utsatt for kjønnslemlestelse av type II og 55 prosent høyere for babyer hvis mødre er utsatt for infibulasjon eller kjønnslemlestelse type III, sammenliknet med dødelighetsratene for barn født av mødre som ikke er kjønnslemlestet (under ellers like forhold)
20

kjønnslemlestelse er vold i nære relasjoner. Det er alvorlige brudd på norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter. Innsatsen fra myndigheter og frivillige organisasjoner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse over flere år har gitt resultater. Unge som trenger hjelp kontakter hjelpeapparatet i større grad enn tidligere kjønnslemlestelse (FGM) i fire typer: Type I: Innebærer hel eller delvis fjerning av klitoris og/eller forhuden og antas å utgjøre om-kring 5 prosent av omfanget på verdensbasis. Type II: Innebærer delvis fjerning av klitoris samt delvis eller fullstendig fjerning av de små kjønnsleppene. Mest utbredt på verdensbasis. Praktisere

- Omskjæring skjer i Bergen

Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse går ut på og ødeleggende inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene, som omfatter alle typer inngrep der ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis eller påføres annen skade, og inngrepet skjer under andre årsaker enn med medisinsk behandling. Den vanligste betegnelsen er omskjæring av kvinner SPØRSMÅL. Hei, jeg er en gutt på 16 år som lure på oppbyggingen av en penis. 5. Jeg har lest at det finnes to typer peniser. I følge forskning er det to forskjellige typer peniser; de som er sjenerte i slapp tilstand men kan doble i størrelse, og de som er store men ikke blir større i erigert tilstand Infibulasjon, type III kjønnslemlestelse etter Verdens helseorganisasjons klassifisering er definert som inngrep der hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes, hvoretter ytre og/eller indre kjønnslepper sys sammen slik at det dannes et hudsegl som dekker vulva, med en liten åpning nederst for passasje av urin og menstruasjonsblod

Straffeloven § 284

Mange kvinner og jenter som er utsatt for forskjellige typer av kjønnslemlestelse, sliter med langvarige helseplager. Kostnadene knyttet til helsekomplikasjonene, inkludert gynekologi, obstetrikk, seksuelle og mentale plager - kan utgjøre opp til 30 prosent av helsebudsjettet i noen land Det er vanlig å skille mellom fire typer kvinnelig kjønnslemlestelse: Klitoridektomi, hvor klitoris er helt eller delvis fjernet; Eksisjon, hvor klitoris og indre kjønnslepper er helt eller delvis fjernet; Infibulasjon, hvor man fjerner indre og ytre kjønnslepper og ofte, men ikke alltid, fjerner deler av klitoris og syr igje Tegn og symptomer vil variere etter om kjønnslemlestelsen skjedde for lang eller kort tid siden, type kjønnslemlestelse og komplikasjoner. Dersom man har mistanke om at et inngrep har skjedd etter flytting til Norge, kan man se etter endringer i atferd og nye tegn på smerte eller sykdom Verdens helseorganisasjon (WHO) opererer med fire typer kjønnslemlestelse: Type 1: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris. Type 2: Eksisjon: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og indre kjønnslepper, med eller uten fjerning av vev fra ytre kjønnsleppe Kjønnslemlestelse Ansvar og regelverk. Det er for å hindre at kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse type III, der kjønnsorganet er lukket, ikke skal kunne lukkes igjen etter samleie eller fødsel. Episiotomier (et klipp i forbindelse med fødselen for å utvide skjedeinngangen baktil).

Lovverket - Kjønnslemlestelse

TYPER KJØNNSLEMLESTELSE . Kjønnslemlestelse er et samlebegrep som omfatter alle former for inngrep hvor ytre kvinnelige kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller på annen måte påføres varig skade, uten at det er medisinsk belegg for å gjøre det. WHO (2016) opererer med e Dette er en FN-dag som markeres 6. februar, der formålet er å øke kunnskapsnivået og få iverksatt konkrete tiltak mot kjønnslemlestelse av kvinner. 30 prosent av helsebudsjettet. Mange kvinner og jenter som er utsatt for forskjellige typer av kjønnslemlestelse, sliter med langvarige helseplager Resultatene viser at det er sammenheng mellom fødselskomplikasjoner og kjønnslemlestelse, men typen studiedesign og kvalitet på studiene gjør at resultatene ikke kan tillegges avgjørende vekt. - Statistisk sammenheng er ikke er nok til å påvise årsakssammenheng, men resultatene peker i én retning - at det er negative obstetriske konsekvenser forbundet med praksisen De som allerede er utsatt for kjønnslemlestelse og derfor kan ha behov for helsehjelp, og De som er i risiko for kjønnslemlestelse og derfor må nås med forebyggende og beskyttende tiltak. Studien gir spesielt oppmerksomhet til den mest omfattende formen for kjønnslemlestelse, type III, også kalt infibulasjon eller faraonisk omskjæring, siden denne gir flest og mest alvorlige. Øl: Øl er den type alkohol som på verdensbasis er mest utbredt. Det finnes derimot mange ulike typer øl, og de fleste er fremstilt av kornprodukter. De fleste øltyper som er i salg i Norge, har et alkoholinnhold på 3,5 - 4,75 volumprosent alkohol

Kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer inngrep av andre årsaker enn medisinske på jenters eller kvinners kjønnsorganer. Praksisen forekommer i flere afrikanske land, på den arabiske halvøy og blant enkelte folkegrupper i Midtøsten og Asia Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse. Verdens Helseorganisasjon (VHO) skiller mellom fire ulike typer for kjønnslemlestelse Kvinnelig omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) har vært et ritual og tradisjon i flere land i verden i mer enn 2000 år. Prosedyren omfatter ulike typer inngrep hvor ytre kjønnsdeler sys sammen eller fjernes helt eller delvis uten noen form for medisinsk begrunnelse Hvordan skjer kjønnslemlestelse? Det er hovedsakelig fire ulike typer kutting jenter blir utsatt for. De er klassifisert i såkalt type 1 - type 4. Inngrepene endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler som oftest på mindreårige og innen jentene er 15 år gamle. Les mer om hovedtypene her hos FN Kvinnelig kjønnslemlestelse foregår i 28 afrikanske land (se kart), i noen land i Midtøsten, og Asia, og blant innvandrere fra disse landene i Australia, Europa og Nord-Amerika. Skjer denne typen overgrep mot jentebarn, skal både barnevern og politi varsles

Forebygging av kjønnslemlestelse: Tilbud om samtale og

Det er derfor det omtales som kjønnslemlestelse her i landet for å understreke at dette er et grovt overgrep. (Barne- og likestillingsdepartementet 2008). Denne lovgivningen er blant annet noe informantene blir bedt om å reflektere over, og hvordan en slik lov ville blitt mottatt i Somalia Kjønnslemlestelse av jenter er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre årsaker enn rent medisinske. Kjønnslemlestelse er et overgrep mot jenter og kvinner, som det også står nedfelt i barnekonvensjonens artikkel 24.3 Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2011) Av de 44 studiene sammenlignet 28 av dem kvinner som var utsatt for kjønnslemlestelse med kvinner som ikke var kjønnslemlestet. De sammenlignet også kvinner med ulike typer kjønnslemlestelse. - Disse 28 studiene er altså summen av alle grundige studier som forskere til nå har gjort for å evaluere konsekvensene av kjønnslemlestelse på fødselssituasjonen, presiserer Berg på nettsiden Diskriminerende lov om kjønnslemlestelse. I dag trer den nye loven om kjønnslemlestelse i kraft. Regjeringen innfører en plikt til å stoppe en forestående kjønnslemlestelse (den såkalte avvergelsesplikten), men ingen meldeplikt når det avdekkes at jentebarn i Norge er blitt kjønnslemlestet

Fornærmedes rett til fri rettshjelp ved vurdering avSlik kan pårørende takle demens | ABC Nyheter

De siste ti årene har norske myndigheter brukt mer enn 72 millioner kroner i kampen mot omskjæring av jenter i Norge. Samtidig sier forskerne at denne type overgrep er lite utbredt i Norge Det finnes to typer av kjønnslemlestelse. Sunna og fibulation. Sunna er en mildere variant når det ble et hull i klitoris med en nål, så det vil ha blod. Dette gjøres for å redusere kvinnens følelse under samleie, og gjøre det umulig å få orgasme. Fibulation er det verste slag Könsstymping, deretter gjort rent bord i hele underlivet Det er vanlig å skille mellom fire typer kvinnelig kjønnslemlestelse: Klitoridektomi, hvor klitoris er helt eller delvis fjernet; Eksisjon, hvor klitoris og indre kjønnslepper er helt eller delvis fjernet; Infibulasjon, hvor man fjerner indre og ytre kjønnslepper og ofte, men ikke alltid, fjerner deler av klitoris og syr igje Typer av kjønnslemlestelse av kvinner. Verdens helseorganisasjon (WHO) beskriver fire hovedtyper av kjønnslemlestelse av kvinner: Type 1: Clitoridektomi. I denne praksisen er klitoris delvis eller helt fjernet. Klitoris er den mest sensitive erogene sone av en kvinne og hovedårsaken til hennes seksuelle nytelse

Forside - Kjønnslemlestelse

Kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) er definert inn i tre typer og en samlekategori: Klitoridektomi, som omfatter fjerning av mer eller mindre av klitoris. Eksisjon, som omfatter fjerning av mer eller mindre av klitoris og/eller indre kjønnslepper Kjønnslemlestelse av jenter er en tradisjonell praksis knyttet til lokale normer og verdier. Kjønnslemlestelse forekommer blant jenter og kvinner fra deler av Afrika, Midt-Østen og noen steder i Asia. Det er forskjellige typer kjønnslemlestelse. Det vanligste er at hele eller deler av klitoris og indre kjønnslepper fjernes Kvinnelig kjønnslemlestelse (omskjæring) er en fellesbetegnelse på alle typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade og som foretas av andre enn rent medisinske årsaker. Type I: Delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og/eller forhuden (prepuce)

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Kjønnslemlestelse - NDL

Type 3: Indre og/eller ytre kjønnslepper fjernes og sårkantene lukkes mot hverandre slik at det dannes en hudbro som dekker urinrørsåpningen og store deler av skjeden. Forhud/klitoris fjernes ofte helt eller delvis (infibulasjon/faraonisk omskjæring) Type 4: Andre former for kjønnslemlestelse som ikke passer inn i de ovenfor nevnte. DEBATT Debatt: Kjønnslemlestelse Nå tar vi nye grep mot sosial kontroll i Norge Kjønnslemlestelse skal avverges og straffeforfølges. Foreldre skal fra nå stilles ansvarlig Legene blir bedt om å svare på hvilke typer helseplager kvinner utsatt for kjønnslemlestelse kommer til dem med. - Vi spør også i hvilken grad helsetjenester for spesifikke helseplager er tilgjengelige i primær- og spesialisthelsetjenestene og i hvilken grad det helsetjenestetilbudet benyttes, sier Bendiksen. Tar 5-10 minutter å besvar TYPE KKL_ENDELIG. Hjem Kjønnslemlestelse Hva er kjønnslemlestelse? TYPE KKL_ENDELIG. Introduksjonis Innhold referanser. Introduksjon. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare

Kjønnslemlestelse av kvinner og jenter - UD

Både kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kom på politisk dagsorden i Norge som følge av medieoppslag. Særlig tiltak mot kjønnslemlestelse har vært overdimensjonert og lite kunnskapsbasert, konkluderer ny Fafo-rapport Kjønnslemlestelse. En fellesbetegnelse på ulike inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse. Det skilles mellom fire ulike typer, gradert etter alvorlighetsgrad Kjønnslemlestelse er et brudd på rettigheter herunder retten og muligheten til best mulig helse. Selve inngrepet kan forårsake traumer og både akutte og langsiktige helseplager som jenter og kvinner må leve med resten av livet. Konsekvensene for seksuell og reproduktiv helse er store. Alvorlighetsgraden avhenger av typen kjønnslemlestelse Ulike former for kjønnslemlestelse. Verdens helseorganisasjon har kategorisert ulike former for kjønnslemlestelse inn i fire ulike hovedtyper. Den mest inngripende formen, type III, hvor skjedeåpningen snevres igjen utføres ikke i de kurdiske områdene. I de kurdiske områdene er det type I, II og IV som er dokumentert Gjennomgang av de forskjellige typer av kvinnelig omskjæring aktualiserte problematikken rundt medikaliseringen av kvinnelig omskjæring . I den senere tid har man observert at flere har søkt lege eller jordmor for omskjæring, antakelig i et forsøk på å unngå komplikasjoner og redusere smerten

Om kjønnslemlestelse - Kjønnslemlestelse

Barnelegene i USA vil utføre kjønnslemlestelse. Nylig fattet Barnelegeforeningen i USA et vedtak om at barneleger skal kunne utføre kjønnslemlestelse for å tilfredsstille kulturelle krav . Det sies at man skal kunne tilby aktuelle familier et rituelt kutt , slik som å prikke eller kutte i huden ved klitoris Kjønnslemlestelse - Kjønnslemlestelse og somaliske menns maskulinitetsforståelse. Type Master thesis. Åpne. 71952418.pdf (539.8Kb) Dato 2010-06-01. Forfatter. Henriksen, Trygve Gunnar Bjelland. Share Metadata Vis metadata som liste

Hvor i verden praktiseres kjønnslemlestelse

Vold i nære relasjoner er et overordnet begrep som dekker fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep, materielle/økonomiske overgrep og omsorgssvikt. I tillegg inngår handlinger som betegnes som æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i begrepet. Ulike former for vold er forklart nedenfor, men eksemplene er ikke uttømmende Tverrkulturelt helseinfo (THI) skal fokusere på følgende helseområder og utfordringer: Informasjon om arbeid mot kjønnslemlestelse (KLL) «Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse.

Omskjæring er et begrep som benyttes om begge typene. Videre så er kjønnslemlestelse en mye videre betegnelse enn bare kvinnelig omskjæring. Å legge kvinnelig omskjæring under kjønnslemlestelse er å benekte at det finnes andre former for kjønnslemlestelse - ødeleggelse av kjønnsorganer Helsebiblioteket.no sender jevnlig ut nyhetsbrev med informasjon om innhold og nye tjenester. For å motta nyhetsbrev må du logge inn og krysse av for nyhetsbrev i brukerprofilen din. Se et eksempel på nyhetsbrev Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse. Målgrupper Målgrupper for IMDis minoritetsrådgiveres innsats er Det finnes ulike typer vold, blant annet: Fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomisk utnyttelse, materiell vold. Mer informasjon om vold. Trondheim kommune har ulike tilbud der du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinner hvor ytre fjernes helt eller delvis, eller påføres annen varig skade uten medisinsk begrunnelse. Æresrelatert vold forstår vi her som vold utløst av familiens behov for å ivareta eller gjenopprett Posts about kjønnslemlestelse written by Benjamin Endré Larsen. Fra definisjonene i WHOs rapport «Eliminating female genital mutilation» er det klart at «formkorreksjon av klitorisområdet» til en viss grad sammenfaller med type I, delvis eller fullstendig fjerning av klitoris og/eller klitorisforhuden. Et inngrep i klitorisområdets form vil som regel omfatte fjerning av deler av.

 • Flying culinary circus guacamole.
 • Cheap afternoon tea london.
 • Med vänlig hälsning kommatecken.
 • Porsche hintergrundbilder kostenlos.
 • Stellenangebote stadt andernach.
 • Fondvegg stue.
 • Kommunalt foretak eget rettssubjekt.
 • Hai eier arten.
 • Klokkespill engelsk.
 • Pauley perrette brother.
 • Beauceron in not schweiz.
 • Atoll atomtest.
 • Hvad er gmo.
 • Kule veggklokker.
 • Kommunal parkering lillestrøm.
 • Vinn tur til svalbard.
 • !function(a,b,c){function d(a,b){var c=String.fromCharCode;l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillText(c.apply(this,a),0,0);var d=k.toDataURL();l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillText(c.apply(this,b),0,0);var e=k.toDataURL();return d===e}function e(a){var b;if(!l||!l.fillText)return!1;switch(l.textBaseline=top,l.font=600 32px Arial,a){caseflag:return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);caseemoji:return b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}function f(a){var c=b.createElement(script);c.src=a,c.defer=c.type=text/javascript,b.getElementsByTagName(head)[0].appendChild(c)}var g,h,i,j,k=b.createElement(canvas),l=k.getContext&&k.getContext(2d);for(j=Array(flag,emoji),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},i=0;i
 • World cup seefeld.
 • Dovre 500 cb montering.
 • Gmx premium.
 • Formkake med appelsin og sjokolade.
 • Fjell i litauen.
 • Fransk bulldog omplasseres.
 • Frankrike befolkningspyramide.
 • Testikkel anatomi.
 • Sikringsholder båt.
 • Norsk takfornying ålesund.
 • Ventilasjonsanlegg leilighet.
 • Friluftsliv folkehøgskole.
 • Dance dance dance 2017 gemist.
 • Blaulicht wassertrüdingen.
 • Erasmus uni münster romanistik.
 • Leder risse reparieren.
 • Vaskemiddel markise.
 • Animierte snoopy bilder kostenlos.
 • Gesprächsthemen wenn man sich schon kennt.
 • Kristne forlag.
 • Sølvguttene dirigent.
 • Ebola virus übertragung.
 • Frelse i hinduismen.
 • Scheriproct erfaring.